• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes (subvencions) per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes (subvencions) per a determinats projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Incentivar determinada tipologia de projectes d'inversió empresarial que contribuïsquen al seu creixement, adaptació i consolidació, i conseqüentment, impulsen el desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana en el marc del canvi del model econòmic desenvolupat pel Consell.
  Els incentius autonòmics s'instrumentaran a través de tres modalitats, en forma de subvencions a fons perdut per a projectes d'inversió en actius fixos de les empreses destinats a:
  1. Promoure l'establiment, el desenvolupament i la consolidació del teixit empresarial productiu, especialment industrial, així com la creació i el manteniment de l'ocupació.
  2. Afavorir un model econòmic sostenible mediambientalment.
  3. Fomentar la investigació i el desenvolupament.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes les empreses que tinguen la seu social, l'establiment o la sucursal de producció o el desenvolupament d'activitat a la Comunitat Valenciana, que realitzen projectes d'inversió d'alguna de les tipologies previstes en les bases reguladores en el territori de la pròpia comunitat autònoma, tenint en compte la restricció per a les ajudes regionals assenyalada en l'article 28, apartat 3 de les bases esmentades.
  Queden excloses d'aquest règim d'ajudes les entitats de dret públic, les universitats públiques, els organismes autònoms, les empreses, les societats o les fundacions públiques, i les participades majoritàriament per aquestes, així com les que tinguen per activitat la gestió d'un servei públic.

  Requeriments

  a) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  b) No estar subjectes a una ordre de recuperació d'ajudes pendent com a conseqüència d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que les declara il·legals o incompatibles amb el mercat interior.
  c) No tindre la consideració d'empreses "en crisi" conforme a la definició del Reglament (UE), núm. 651/2014, de la Comissió.
  d) No haver posat fi a una activitat idèntica o similar en l'Espai Econòmic Europeu durant els dos anys anteriors a la sol·licitud de l'ajuda, o, que en el moment de la sol·licitud, tinguen plans concrets per a posar fi a aquesta activitat en el termini màxim de dos anys després que la inversió inicial per a la qual se sol·licite l'ajuda s'haja completat.
  e) No haver sigut sancionades mitjançant una resolució ferma, durant l'any anterior a la publicació de la convocatòria, per la comissió d'una infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats, en matèria de relacionals laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
  f) Que l'activitat no estiga relacionada amb els sectors exclosos establits expressament en l'article 1 del Reglament (UE), núm. 651/2014, de la Comissió.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 13 de febrer de 2019 i finalitzarà a les 14.00 hores del dia 30 de juny de 2019 (DOGV núm. 8484 de 12/02/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Sol·licitud de l'ajuda

  b) Declaracions responsables

  c) Informe sobre verificació de l'efecte incentivador

  d) Resum del Projecte d'inversió

  e) Memòria tècnica descriptiva i valorada del projecte (en el document word es troben incrustades els fulls de càlcul corresponents) :

  e1) Memòria tècnica i valorada del projecte en format pdf.

  e2) Cronograma del projecte en format full de càlcul.

  e3) Càlcul de la subvenció en format full de càlcul.

  f) Informe viabilitat tècnica, financera i organitzativa establit per a la modalitat tipus I (Promoure l'establiment, desenvolupament i consolidació del teixit empresarial productiu, especialment industrial, així com la creació i manteniment de l'ocupació).

  g) Fitxa dades bancàries

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE

  INFORME EFECTE INCENTIVADOR

  RESUM PROJECTE D'INVERSIÓ

  MEMÒRIA TÈCNICA, DESCRIPTIVA I VALORADA DEL PROJECTE

  CRONOGRAMA DEL PROJECTE (aquest document es troba incrustat en la Memòria)

  CALCUL D'AJUDES (aquest document es troba incrustat en la Memòria)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.