Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació de les entitats financeres amb el Servei de Política Financera de la Generalitat.

  Objecte del tràmit

  Remetre al Servei de Política Financera de la Generalitat qualsevol documentació que requerisca en l'exercici de les seues funcions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats financeres subjectes a la tutela administrativa de la Generalitat.

  Requeriments

  Les persones jurídiques han d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants, que possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb el formulari de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades poden adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment, segons el que estableix la normativa específica en la matèria o, si escau, la que siga requerida per l'Administració o la que l'interessat considere oportuna presentar.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a iniciar el tràmit telemàtic, ha de fer clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina.
  Cal disposar de signatura electrònica avançada mitjançant certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (vegeu els enllaços de l'apartat "Informació complementària").
  Des de l'assistent de tramitació electrònica, s'han de realitzar els passos següents:
  1. - Completar el formulari de dades generals.
  - El camp "Servei territorial" és obligatori i s'hi ha d'indicar 'Serveis Centrals (Direcció General)'.
  - El camp "Matèria" és opcional i ací s'ha d'indicar la temàtica de la sol·licitud perquè puga ser identificada i redirigida correctament.
  - El camp "Exposició" és opcional i s'hi ha d'indicar de manera resumida l'objecte del tràmit.
  2. - Seleccionar la instància que cal omplir (sol·licitud) i "Enviar".
  3. - Documentar la tramitació, per a la qual cosa cal tindre en compte que:
  Des d'"Altres documents" es poden annexar la resta documents exigits pel procediment o que es consideren oportuns.
  4. - En l'apartat "Pagar" no s'ha de fer cap actuació.
  5. - Registrar la sol·licitud.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20030

  Inici
 • Informació complementària

  Sistemes de signatura electrònica admesos o usats en la seu
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  Sistemes de verificació de signatura
  https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_verificacion_firma

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits, i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19.11.2014).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 191/2014, de 14 de novembre (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014)

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre (BOE núm. 236, de 02/10/2015)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.