Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Renda valenciana d'inclusió, modalitat de renda complementària d'ingressos per prestacions

  Objecte del tràmit

  Reconeixement d'una prestació econòmica periòdica per a complementar les prestacions:
  - Pensions no contributives: PNC per JUBILACIÓ/INVALIDESA.
  - Pensions del Fons d'Assistència Social (FAS).
  - Renda activa d'inserció (RAI) per violència de gènere i intrafamiliar.

  S'adverteix que la informació proporcionada per a aquest tràmit pot ser compartida amb altres administracions, per la qual cosa es podran revisar les prestacions o pensions que perceben, de manera que es podrà determinar si continua complint els requisits per a continuar percebent-la o si és procedent l'extinció o modificació de la quantia, si és el cas.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que ho sol·liciten han d'estar percebent alguna de les següents prestacions des de la Comunitat Valenciana:

  - Pensió no contributiva (PNC), per JUBILACIÓ/INVALIDESA que es perceba des de la Comunitat Valenciana, EXCEPTE si és una PNC d'invalidesa amb complement de tercera persona o compatibilitzada amb el treball.

  - Ajuda del Fons Nacional d'Assistència Social (FAS), que hagen sol·licitat la pensió no contributiva, però no els reconeguen el dret a aquesta, i sempre que no tinguen dret a altres prestacions públiques.

  - Renda activa d'inserció (RAI) per violència de gènere o intrafamiliar, EXCEPTE si és una RAI compatibilitzada amb el treball.

  Els ingressos de la persona perceptora d'alguna de les prestacions complementables no han de superar les següents quanties anuals (sense comptar la mateixa prestació ni altres ajudes socials com la dependència):

  PNC:1.919,80 euros
  FAS: 2.097,04 euros
  RAI: 2.396,76 euros

  A més, si conviu amb altres persones a més de vosaltres, la suma combinada dels ingressos de la unitat de convivència no pot superar els límits anuals següents (sense comptar la mateixa prestació ni altres ajudes socials com la dependència):

  Unitat de convivència (comptant la persona sol·licitant)

  2 persones, límit anual d'ingressos 8.856 euros
  3 persones, límit anual d'ingressos 9.720 euros
  4 persones, límit anual d'ingressos 10.368 euros
  5 persones, límit anual d'ingressos 11.016 euros
  6 o més persones, límit anual d'ingressos 11.880 euros

  Advertiment: només es pot percebre una renda valenciana d'inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, en la mateixa unitat de convivència.

  Requeriments

  Requisits generals:

  a) Empadronament o residència efectiva durant un mínim de 12 mesos, de manera continuada, i immediatament anteriors a la data de sol·licitud en qualsevol municipi o municipis de la Comunitat Valenciana o durant un total de 5 anys, de manera continuada o interrompuda, dels 10 immediatament anteriors a la sol·licitud, excepte les persones víctimes de violència de gènere, que no han de complir aquest requisit.

  b) No disposar de recursos econòmics o, en cas de disposar-ne d'algun, que aquests siguen inferiors als definits en l'apartat anterior.

  c) No disposar de béns mobles o immobles, diferents dels de l'habitatge habitual, sobre els quals es posseïsca un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les característiques, la valoració, la possibilitat d'explotació o la venda que té, indique l'existència de mitjans suficients i superiors a set vegades la quantia màxima anual d'aquesta modalitat de renda valenciana d'inclusió. S'exceptuen els béns que formen part d'un patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat.

  d) No ocupar una plaça en un centre d'atenció residencial amb caràcter permanent.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Per a la fixació de la quantia de la prestació, es tindrà en compte la persona titular i totes les persones de la seua unitat de convivència, per a la qual cosa computarà el conjunt de recursos, econòmics i patrimonials, tant del sol·licitant com de les altres persones.

  La quantia mensual de la prestació estarà determinada per la diferència entre la quantia màxima de la renda valenciana d'inclusió per a aquesta modalitat i els recursos econòmics disponibles de la unitat de convivència.

  La quantia màxima que es pot percebre com a complement a la vostra pensió o prestació és:

  - A la pensió de PNC, fins a 159 euros mensuals.

  - A la pensió del Fons d'Assistència Social, fins a 159 euros mensuals.

  - A la RAI per violència de gènere o intrafamiliar, fins a

  1 MEMBRE, quantia màxima mensual: 199,73 euros
  2 MEMBRES, quantia màxima mensual: 307,73 euros
  3 MEMBRES, quantia màxima mensual: 379,73 euros
  4 MEMBRES, quantia màxima mensual: 433,73 euros
  5 MEMBRES, quantia màxima mensual: 487,73 euros
  6 MEMBRES, quantia màxima mensual: 559,73 euros

  Només en el cas de la RAI, a més pot percebre complement d'un 25 % per despeses de lloguer o d'hipoteca, o d'un 10 % de complement per despeses energètiques.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tot l'any, a partir del 23 d'abril de 2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  INFORMACIÓ I ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA

  ALACANT: c/ Rambla Méndez Núñez, 41, 03002 Alacant

  CASTELLÓ: c/ Germans Bou, 47, 12073 Castelló

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i el REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I DE POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ es farà NOMÉS amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar en el telèfon 964/726200. No cal sol·licitar cita prèvia per al registre de documentació.

  VALÈNCIA: av. de l'Oest, 36, 46001 València

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i EL REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I DE POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA es farà NOMÉS amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar en el telèfon d'informació de la Generalitat 012 o en Internet: https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A l'efecte de presentació, hi ha dos models de sol·licituds que podran presentar-se presencialment.

  1. SIMPLIFICADA, només per a persones perceptores de PNC. Si s'opta per aquesta sol·licitud, s'ha d'acompanyar de la DECLARACIÓ INDIVIDUAL DE PENSIONISTA. Per a rebre aquesta informació, cal sol·licitar cita prèvia. La sol·licitud, degudament omplida i signada, ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  - Fotocopia DNI/NIE.

  - Acreditació REPRESENTACIÓ, si és el cas.

  - MODEL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (és necessari que la persona sol·licitant siga titular del compte).

  - Altres documents: qualsevol altre que el sol·licitant considere oportú incorporar a l'expedient.

  En la cita prèvia, us entregaran la declaració individual de pensionista amb les dades que consten actualment en el vostre expedient de PNC ja omplides. Si les dades personals i econòmiques de totes les persones amb les quals conviu han canviat, cal indicar-ho. Per a això, heu d'omplir la declaració amb els ingressos anuals de cada persona (aportant declaració d'IRPF o acreditació d'aquests ingressos), així com el nom complet i número de DNI de totes les persones de la unitat de convivència.

  2. COMPLETA comuna per a totes les modalitats de renda complementària d'ingressos per prestacions. La sol·licitud, degudament omplida i signada, ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  - Fotocopia DNI/NIE.

  - Acreditació REPRESENTACIÓ, si és el cas.

  - MODEL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (és necessari que la persona sol·licitant siga titular del compte).

  - Còpia del llibre de família o, en cas de persones soles, declaració jurada relativa a l'estat civil.

  - En el cas de parelles de fet, certificació del registre de parelles de fet o, en defecte d'això, declaració responsable de la parella.

  - Acreditació d'INGRESSOS:

  - Certificat bancari o document acreditatiu de l'estat actual de tots els comptes dels quals siguen titulars el sol·licitant i les altres persones de la unitat de convivència.

  - Ingressos de treball: 3 últimes nòmines o última declaració trimestral IRPF (en el cas d'autònoms) amb el rebut bancari de la liquidació de cotitzacions en què conste la base de cotització a la Seguretat Social.

  - Justificant bancari en el cas que el sol·licitant o alguna persona de la unitat de convivència reba una pensió de l'estranger.

  I, en funció de les diferents situacions:

  - Documentació acreditativa de la representació.

  - Document que acredite la guàrdia, custòdia o tutela de qualsevol persona de la unitat de convivència

  - Documentació acreditativa de la convivència sobrevinguda, si és el cas.

  - En cas de nul·litat, separació o divorci: Resolució judicial, conveni regulador i justificant de la pensió compensatòria i/o alimentària percebuda o abonada. En cas d'impagament, denúncia o reclamació judicial.

  - En cas de separació de fet, inici dels tràmits de separació presentats davant del jutjat.

  - En cas d'abandó de la llar: Denúncia d'abandó de llar presentada davant del jutjat, juntament amb la demanda de separació.

  - En cas de residir en un habitatge hipotecat: Contracte de préstec hipotecari i 6 últims rebuts abonats, no és necessari per a les persones que perceben pensions no contributives.

  - En cas de residència en un habitatge arrendat: Fotocòpia del contracte d'arrendament, així com els rebuts bancaris acreditatius del pagament dels últims tres mesos, no és necessària per a les persones que perceben pensions no contributives.

  - Condició víctima de violència: Fotocòpia de l'ordre de protecció en vigor o la sentència resolutòria o informe de l'òrgan autonòmic competent en la matèria. No és necessària per a perceptores de RAI per violència de gènere.

  - En el cas que el cònjuge residisca en l'estranger, certificat de residència emés pel país (es podrà sol·licitar en el consolat del país corresponent).

  - En cas de privació de llibertat de la persona titular: informe del centre penitenciari on estiga ingressat en què conste la data d'ingrés.

  - Fotocopia DNI/NIE.

  - Fotocopia del llibre família o documents acreditatius de la guarda, custòdia o tutela.

  - Acreditació REPRESENTACIÓ.

  - Certificat d'empadronament històric que determine qui resideix en el domicili i acredite els períodes de residència de tots els membres.

  - Certificació del Registre parelles de fet o, en defecte d'això, declaració responsable dels integrants de la parella.

  - MODEL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (és necessari que la persona sol·licitant siga titular del compte).

  - DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS INGRESSOS i/o PATRIMONI DECLARATS (nòmines, documents acreditatius de l'estat de comptes, etc.).

  ALTRES SITUACIONS:
  - Acreditació situació violència de gènere (no necessària per a perceptores de RAI per violència de gènere).

  - En cas de residir en un habitatge hipotecat, necessàriament per a perceptores de RAI:
  - Contracte préstec hipotecari.
  - Sis últims rebuts de les quotes abonades.

  - En cas de residència en un habitatge arrendat, necessàriament per a perceptores de RAI:
  - Contracte d'arrendament.
  - Justificant bancari del pagament del lloguer de l'últim mes.

  - En cas de separació, divorci, nul·litat matrimonial:
  - Resolució judicial.
  - Conveni regulador.
  - Document acreditatiu de les quanties percebudes com a pensió compensatòria i/o d'aliments.
  - Acreditació de situació de convivència sobrevinguda.

  ALTRES DOCUMENTS: qualsevol altre document que el sol·licitant considere oportú incorporar a l'expedient.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD SIMPLIFICADA RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ MODALITAT RENDA COMPLEMENTÀRIA D'INGRESSOS PER PRESTACIONS DE PNC JUBILACIÓ/INVALIDESA

  SOL·LICITUD RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ MODALITAT RENDA COMPLEMENTÀRIA D'INGRESSOS PER PRESTACIONS DE PNC JUBILACIÓ/INVALIDESA-FAS I RAI PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE I INTRAFAMILIAR

  INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL·LICITUD DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ EN LA "MODALITAT DE RENDA COMPLEMENTÀRIA D'INGRESSOS PER PRESTACIONS"

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La instrucció i resolució de l'expedient de la renda complementària de prestacions correspondrà a les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d'inclusió.

  En tot cas, des del moment de presentació de la sol·licitud, l'interessat queda obligat a comunicar qualsevol variació, personal o patrimonial, que es produïsca en la unitat de convivència.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  S'hi podrà interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes, si l'acte és exprés. Si no ho és, es podrà interposar un recurs d'alçada en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. Transcorregut aquest termini sense que s'hi haja interposat el recurs, la resolució expressa serà ferma a tots els efectes.

  El termini màxim per a dictar i notificar la resolució és de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució, es podrà entendre desestimat el recurs.

  Inici
 • Informació complementària

  Les resolucions tindran una vigència de tres anys des de la data de la resolució, transcorreguts els quals s'han de renovar.
  En cas que es perda el dret a la prestació que va donar lloc a la renda d'inclusió complementària d'ingressos per prestacions.
  Sense perjudici de la possibilitat de sol·licitar una altra modalitat de renda valenciana d'inclusió a la qual poguera tindre dret.

  1. La condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió constituirà un supòsit de valoració específic que cal tindre en compte en l'accés als recursos següents, d'acord amb el que dispose sobre aquest tema la normativa sectorial:

  a) Ajudes econòmiques d'emergència social i les que fomenten el desenvolupament o l'autonomia personal i l'accessibilitat tant de persones amb diversitat funcional com de persones majors.

  b) Habitatge social en règim de tinença o lloguer.

  c) Obtenció de plaça en escola infantil pública.

  d) Obtenció de plaça en centres educatius en qualsevol etapa educativa i de formació reglada, així com en els cursos preparatoris per a l'accés als cicles formatius de qualsevol nivell del sistema educatiu.

  2. Les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió tindran garantit l'accés directe com a beneficiàries, en els termes que establisca la normativa autonòmica i municipal en la matèria que es desplegaran reglamentàriament:

  a) A les beques d'Educació Infantil des del primer cicle de 0 a 3 anys en centres sostinguts amb fons públics.

  b) A les ajudes de llibres de text i material curricular en totes les etapes de l'educació obligatòria.

  c) A les beques de menjador escolar per a alumnes d'Educació Infantil de segon cicle, de 0 a 3 anys, de la xarxa pública, i d'Educació Obligatòria, escolaritzats en centres que disposen del servei de menjador escolar.

  d) A les despeses derivades de la matrícula d'Educació Secundària i Formació Professional i ajudes la concessió de les quals corresponga a la Generalitat.

  e) A les beques de despeses de matrícula i ajudes per a la realització d'estudis universitaris la concessió dels quals corresponga a la Generalitat.

  f) Als programes i accions d'orientació, formació i ocupació propis dels serveis públics d'ocupació i formació.

  g) A la sanitat universal i a la prestació farmacèutica i ortoprotètica, mitjançant l'adaptació de mesures, per part de la conselleria competent en sanitat, que eliminen els obstacles en l'accés al tractament mèdic i al restabliment de la salut.

  h) Als programes preventius i de promoció de la salut del sistema valencià de salut amb perspectiva d'equitat, que afavoreixen la participació de les persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió.

  3. Les quantitats percebudes en concepte de renda valenciana d'inclusió es podran incrementar, per a sufragar les despeses derivades del lloguer, només en el FAS, o del pagament de quota hipotecària de l'habitatge habitual de la persona titular de l'habitatge i per a garantir el seu accés als subministraments energètics bàsics.

  INFORMACIÓ ADDICIONAL:
  De conformitat al que preveu la disposició addicional primera de la Llei 19/2017, 20 de desembre, i respectant el que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal, podran cedir-se entre administracions les dades corresponents a les persones destinatàries de la prestació, amb l'objecte tant de promoure les mesures d'inclusió com de controlar el frau i garantir la confidencialitat de les dades obtingudes en la tramitació dels expedients en els termes previstos en la norma esmentada.

  Obligacions

  Les persones titulars de la renda valenciana d'inclusió, en les seues diverses modalitats, assumiran les obligacions següents:

  a) Destinar la quantia econòmica de la prestació a la finalitat per a la qual s'ha atorgat.

  b) Comunicar, en el termini màxim de 20 dies hàbils, els fets sobrevinguts que, de conformitat amb el que disposa la llei, puguen donar lloc a la modificació, suspensió o extinció del dret a la prestació.

  c) Reclamar, durant tot el període de durada de la prestació, qualsevol dret econòmic que puga correspondre a qualsevol membre de la unitat de convivència per qualsevol títol i exercitar les accions corresponents per a fer-ho.

  d) Mantindre l'empadronament i la residència efectiva a la Comunitat Valenciana durant tot el període de percepció de la prestació.

  e) Comunicar, en el termini de 20 dies hàbils, qualsevol canvi relatiu al domicili habitual de la unitat de convivència o el canvi del domicili facilitat a l'efecte de notificacions als serveis socials d'entitats locals i, si escau, als serveis públics d'ocupació.

  f) Reintegrar l'import de les prestacions indegudament percebudes o percebudes en una quantia indeguda.

  g) Comparéixer i atendre els requeriments de l'Administració i col·laborar amb les actuacions de comprovació, seguiment, revisió i modificació que aquesta duga a terme, sense perjudici, si escau, de les especificitats que s'hagen previst en aquesta llei i en el seu desplegament respecte als instruments de seguiment, inclusió o inserció laboral.

  h) Participar en el projecte d'intervenció social i educatiu familiar establit a partir de la declaració de la situació de risc del menor, d'acord amb l'article 17 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, que recull els casos de risc i desemparament de menors, quan la unitat de convivència és objecte d'intervenció per part de l'entitat pública de protecció de menors.

  i) Participar en el pla individualitzat de protecció o, si escau, en el programa de reintegració familiar, d'acord amb l'article 19 bis de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil, quan la unitat de convivència és objecte d'intervenció per part de l'entitat pública de protecció de menors.

  Enllaços

  Dubtes i preguntes freqüents

  Descarrega els formularis a partir del 23 d'abril de 2019

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió.
  - Decret 60/2018, d'11 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió.
  - Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d'inclusió.

  Vegeu el Decret 60/2018 pel qual es desplega la Llei 19/2017.

  Vegeu la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.