Detall de Procediment

Renda valenciana d'inclusió: modalitat de renda complementària d'ingressos per prestacions (RCIP)

Codi SIA:: 1998434
Codi GVA:: 20034
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Prestació periòdica, de naturalesa econòmica i/o professional dirigida a completar el nivell d'ingressos de la unitat de convivència que, encara que dispose d'ingressos procedents d'unes certes pensions o prestacions socials que no siguen incompatibles, disposen d'un nivell mensual de recursos econòmics que resulta insuficient per a fer front a les despeses associades al manteniment d'una vida digna i que no arriba a l'import per a aquesta modalitat de renda. Prestacions que podran ser complementades per aquesta modalitat de prestació: - Pensions no contributives: PNC per jubilació /invalidesa. - Pensions del Fons d'Assistència Social (FAS) Entrada en vigor a partir del 30 de novembre 2020. - Assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) - Incapacitat permanent del Sistema Nacional de la Seguretat social. La prestació professional és el conjunt d'intervencions dirigides a la prevenció, rehabilitació, diagnòstic, atenció en les situacions de necessitat social o laboral, de promoció de l'autonomia i la inclusió social de la ciutadania, així com l'atenció sociosanitària i socioeducativa.

Observacions

Observacions

Les resolucions tindran una vigència de tres anys des de la data de la seua resolució, transcorreguts els quals haurà de procedir-se a la seua renovació. En cas que es perda el dret a la prestació que va donar lloc a la renda d'inclusió complementària d'ingressos per prestacions, aquesta serà extingida. Sense perjudici de la possibilitat de sol·licitar una altra modalitat de renda valenciana d'inclusió a la qual poguera tindre dret. 1. La condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió constituirà un supòsit de valoració específic que cal tindre en compte en l'accés als següents recursos, d'acord amb el que dispose sobre aquest tema la normativa sectorial: a) Ajudes econòmiques d'emergència social i les que fomenten el desenvolupament o autonomia personal i l'accessibilitat tant de persones amb diversitat funcional com majors. b) Habitatge social en règim de tinença o lloguer. c) Obtenció de plaça en escola infantil pública. d) Obtenció de plaça en centres educatius en qualsevol etapa educativa i de formació reglada, així com en els cursos preparatoris per a l'accés als cicles formatius de qualsevol nivell del sistema educatiu. e) Obtenció de plaça d'oci educatiu inclusiu. 2. Les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió tindran garantit l'accés directe com a beneficiàries, en els termes que establisca la normativa autonòmica i municipal en la matèria que es desplegaran reglamentàriament: a) A les beques d'educació infantil des del primer cicle de 0 a 3 anys en centres sostinguts amb fons públics. b) A les ajudes de llibres de text i material curricular en totes les etapes de l'educació obligatòria. c) A les beques de menjador escolar per a alumnes d'Educació Infantil de segon cicle, de 0 a 3 anys, de la xarxa pública i d'educació obligatòria, escolaritzats en centres que disposen del servei de menjador escolar. d) A les despeses derivades de la matrícula d'Educació Secundària i Formació Professional, i ajudes la concessió de les quals corresponga a la Generalitat. e) A les beques de despeses de matrícula i ajudes per a la realització d'estudis universitaris la concessió de les quals corresponga a la Generalitat. f) Als programes i les accions d'orientació, formació i ocupació propis dels serveis públics d'ocupació i formació. g) A la sanitat universal i a la prestació farmacèutica i ortoprotètica, mitjançant l'adaptació de mesures, per part de la conselleria competent en sanitat, que eliminen els obstacles en l'accés al tractament mèdic i al restabliment de la salut. h) Als programes preventius i de promoció de la salut del sistema valencià de salut amb perspectiva d'equitat, que afavorisquen la participació de les persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió. i) Al carnet Jove. 3. Les quantitats percebudes en concepte de renda valenciana d'inclusió es podran incrementar, per a sufragar les despeses derivades del lloguer, només en el FAS, o del pagament de quota hipotecària de l'habitatge habitual de la persona titular de l'habitatge i per a garantir el seu accés als subministraments energètics bàsics. INFORMACIÓ ADDICIONAL: De conformitat al que preveu la disposició addicional primera de la Llei 19/2017, 20 de desembre, i respectant el que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal, podran cedir-se entre administracions les dades corresponents a les persones destinatàries de la prestació, amb l'objecte tant de promoure les mesures d'inclusió com de controlar el frau, amb la garantia de la confidencialitat de les dades obtingudes en la tramitació dels expedients en els termes que preveu la norma esmentada.

Requisits

Requisits

Requisits generals: a) Empadronament o residència efectiva durant un mínim de 12 mesos, de manera continuada, i immediatament anteriors a la data de sol·licitud en qualsevol municipi o municipis de la Comunitat Valenciana o durant un total de 5 anys, de manera continuada o interrompuda, dels 10 immediatament anteriors a la sol·licitud, excepte les persones víctimes de violència de gènere, que no han de complir aquest requisit. b) No disposar de recursos econòmics o, en cas de disposar-ne d'algun, que aquests siguen inferiors als definits en l'apartat anterior. c) No disposar de béns mobles o immobles, diferents dels de l'habitatge habitual, sobre els quals es posseïsca un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les característiques, la valoració, la possibilitat d'explotació o la venda que té, indique l'existència de mitjans suficients i superiors a set vegades la quantia màxima anual d'aquesta modalitat de renda valenciana d'inclusió. S'exceptuen els béns que formen part d'un patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat. d) No ocupar una plaça en un centre d'atenció residencial amb caràcter permanent.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que ho sol·liciten han d'estar percebent alguna de les següents prestacions des de la Comunitat Valenciana: - Pensió No Contributiva (PNC), per JUBILACIÓ/INVALIDESA que es perceba des de la Comunitat Valenciana, EXCEPTE si és una PNC d'Invalidesa amb complement de tercera persona o compatibilitzada amb el treball. - Ajuda del Fons Nacional d'Assistència Social (FAS), que havent sol·licitat la pensió no contributiva no li reconeguen el dret a esta, i sempre que no tinguen dret a altres prestacions públiques. Els ingressos de la persona perceptora d'alguna de les prestacions complementables no han de superar les següents quanties anuals (sense comptar la pròpia prestació ni altres ajudes socials com la dependència): PNC:2.536,71 euros FAS: 2.276,40 euros A més, si conviu amb altres persones a més de vosté, la suma combinada dels ingressos de la unitat de convivència no poden superar els límits anuals següents (sense comptar la pròpia prestació ni altres ajudes socials com la dependència): Unitat de convivència (comptant la persona sol·licitant) 2 persones, límit anual d'ingressos 10.297,76 euros 3 persones, límit anual d'ingressos 11.302,42 euros 4 persones, límit anual d'ingressos 12.055,91 euros 5 persones, límit anual d'ingressos 12.809,40 euros 6 o més persones, límit anual d'ingressos 13.814,06 euros Per a la renda complementària d'ingressos per prestacions el module garantit es definiria com a percentatges del SMI vigent en 2019, actualitzat amb l'IPC (sempre que l'IPC no siga a la baixa i que, una vegada acumulat, no supere l'SMI vigent).Per a este any 2024 l'SMI + IPC = 1.046,52 € calculat en dotze mensualitats d'acord amb el nombre de membres en els termes següents: a) Una persona: 70% del SMI b) Dos persones: 82% del SMI c) Tres persones: 90% del SMI d) Quatre persones: 96% del SMI e) Cinc persones: 102% del SMI f) Sis o més persones: 110% del SMI En les prestacions susceptibles de ser complementades que per la seua pròpia normativa l'aplicació del mòdul poguera suposar la pèrdua del dret a les mateixes es complementarà fins al màxim legal permés. ENTRADA EN VIGOR A partir de 30 DE NOVEMBRE DE 2020 - Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) no concurrents. - Les prestacions per Incapacitat Permanent del Sistema Nacional de la Seguretat social. Advertiment: només es pot percebre una renda valenciana d'inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, en la mateixa unitat de convivència

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

  • On dirigir-me per a sol·licitar informació sobre Renda valenciana d'inclusió?
  • Pot dirigir-se a: Servici d'atenció telefònica 012 de la Generalitat Valenciana. També es pot accedir marcant el número 963 866 000. Unitats d'informació de les Direccions Territorials de la seua província, mitjançant cita prèvia, trucant al telèfon 012 o a través de la pàgina web https://www.gva.es/es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/citapreviaprop VALÈNCIA Direcció Territorial de València Av. de l'Oest, 36 46001 – València CASTELLÓ Direcció Territorial de Castelló Av. Germans Bou, 81 12073 - Castelló ALACANT Direcció Territorial d'Alacant Av/ Rambla Méndez Núñez, 41 6a planta - 03002- Alacant
  • On dirigir-me per a sol·licitar informació sobre Renda valenciana d'inclusió?
  • Pot dirigir-se a: Servici d'atenció telefònica 012 de la Generalitat Valenciana. També es pot accedir marcant el número 963 866 000. Unitats d'informació de les Direccions Territorials de la seua província, mitjançant cita prèvia, trucant al telèfon 012 o a través de la pàgina web https://www.gva.es/es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/citapreviaprop VALÈNCIA Direcció Territorial de València Av. de l'Oest, 36 46001 – València CASTELLÓ Direcció Territorial de Castelló Av. Germans Bou, 81 12073 - Castelló ALACANT Direcció Territorial d'Alacant Av/ Rambla Méndez Núñez, 41 6a planta - 03002- Alacant

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Tot l'any.

Formularis documentació

No serà necessari aportar aquella informació que estiga en poder de l'Administració i es puga consultar telemàticament sempre que s'autoritze per a això. En cas de no poder presentar la documentació que no es puga comprovar per l'Administració i no obre en el poder del/la sol·licitant, aquest/a podrà realitzar una Declaració Responsable que l'obliga a presentar aqueixa documentació durant la instrucció del procediment. La sol·licitud, comuna per a totes les modalitats de Renda Valenciana d'Inclusió, degudament emplenada i signada haurà d'anar acompanyada de la següent documentació: - Fotocopia DNI/NIE. - Acreditació REPRESENTACIÓ si escau. - MODEL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (És necessari que la persona sol·licitant ostente la titularitat del compte) - Còpia del llibre de família o en cas de persones soles, declaració jurada relativa a l'estat civil. - En el cas de parelles de fet, certificació del registre de parelles de fet o en defecte d'això, declaració responsable de la parella. -Acreditació d'INGRESSOS: DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS INGRESSOS i/o PATRIMONI DECLARATS (nòmines, documents acreditatius de l'estat de comptes): - Certificat bancari o document acreditatiu de l'estat actual, de tots els comptes de les quals siguen titulars el sol·licitant i els altres persones de la unitat de convivència. - Ingressos de treball: 3 últimes nòmines o última declaració trimestral IRPF (en el cas d'autònoms) junt rebut bancari de la liquidació de cotitzacions on conste la base de cotització a la Seguretat Social. - Justificant bancari en el cas que el sol·licitant o alguna persona de la unitat de convivència reba pensió de l'estranger. I en funció de les diferents situacions: - Documentació acreditativa de la representació. - Document que acredite la guàrdia, custòdia o tutela de qualsevol persona de la unitat de convivència - Documentació acreditativa de la convivència sobrevinguda, en el seu cas. - En cas de nul·litat, separació o divorci: Resolució judicial, conveni regulador i justificant de la pensió compensatòria i/o alimentosa percebuda o abonada. En cas d'impagament, denúncia o reclamació judicial. - En cas de separació de fet, inici dels tràmits de separació presentats davant el Jutjat. - En cas d'abandó de la llar: Denúncia d'abandó de llar presentada davant el Jutjat juntament amb la demanda de separació. - En cas de residir en habitatge hipotecat: Contracte de préstec hipotecari i 6 últims rebuts abonats, no és necessària per a les persones que perceben Pensions No Contributives. - En cas de residència en habitatge arrendat: Fotocòpia del contracte d'arrendament, així com els rebuts bancaris acreditatius del pagament dels últims tres mesos, no és necessària per a les persones que perceben Pensions No Contributives. - En el cas que el cònjuge residisca a l'estranger, certificat de residència emés pel país (Es podrà sol·licitar en el Consolat del país corresponent). - En cas de privació de llibertat de la persona titular: informe del centre penitenciari on estiga ingressat en el que conste la data d'ingrés. - Fotocopia DNI/NIE. - Fotocopia Llibre Família o documents acreditatius de la guarda, custòdia o tutela. - Acreditació REPRESENTACIÓ. - Certificat d'empadronament històric que determine els qui resideixen en el domicili i acredite els períodes de residència de tots els membres. - Certificació Registre parelles de fet o, en defecte d'això, declaració responsable dels Integrants de la parella. ALTRES DOCUMENTS: Qualsevol altre document que el sol·licitant considere oportú incorporar a l'expedient

Presentació

Presentació

Presencial

L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon 964/726200. No serà necessari sol·licitar cita prèvia per al registre de documentació. VALÈNCIA: Av. de l'Oest, 36. 46001 - València L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La instrucció i resolució de l'expedient de la renda complementària de prestacions correspondrà a la Direcció General de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d'inclusió. En tot cas, des del moment de presentació de la sol·licitud, l'interessat queda obligat a comunicar qualsevol variació, personal o patrimonial, que es produïsca en la unitat de convivència.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

L'òrgan de tramitació de la Renda Complementària d'Ingressos per prestacions és la Direcció General de la Conselleria competent en renda valenciana d'inclusió. INFORMACIÓ I ATENCIÓ AMB CITA PRÈVIA EN LES DIRECCIONS TERRITORIALS: ALACANT: C/ Rambla Méndez Núñez, 41. 03002 Alacant CASTELLÓ: C/ Germans Bou núm. 47. 12073 Castelló VALÈNCIA: Av. de l'Oest, 36. 46001 - València

Obligacions

Obligacions

Les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió en les seues diverses modalitats assumiran les obligacions següents: a) Destinar la quantia econòmica de la prestació a la finalitat per a la qual s'ha atorgat. b) Comunicar, en el termini màxim de 20 dies hàbils, els fets sobrevinguts que, de conformitat amb el que disposa la llei, puguen donar lloc a la modificació, suspensió o extinció del dret a la prestació. c) Reclamar, durant tot el període de duració de la prestació, qualsevol dret econòmic, incloent-hi l'ingrés mínim vital o qualsevol altra prestació de garantia d'ingressos mínims de caràcter estatal que puga substituir-la, que puga correspondre a qualsevol persona membre de la unitat de convivència per qualsevol títol i exercitar les accions corresponents per a fer-lo efectiu. d) Mantindre l'empadronament i la residència efectiva a la Comunitat Valenciana durant tot el període de percepció de la prestació. e) Comunicar, en el termini màxim de 20 dies hàbils, qualsevol canvi relatiu al domicili habitual de la unitat de convivència o el canvi del domicili facilitat a l'efecte de notificacions als serveis socials d'entitats locals i, si és el cas, als serveis públics d'ocupació. Així com les eixides voluntàries del territori nacional. f) Reintegrar l'import de les prestacions indegudament percebudes o percebudes en quantia indeguda. g) Comparéixer i atendre els requeriments de l'Administració i col·laborar amb les actuacions de comprovació, seguiment, revisió i modificació que aquesta duga a terme. h) Aportar al procediment administratiu les dades i els documents que se li requerisquen per part de l'Administració pública d'acord amb el que disposa la normativa.

Observacions

Observacions

S'hi podrà interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes, si l'acte és exprés. Si no ho és, es podrà interposar un recurs d'alçada en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. Transcorregut aquest termini sense que s'hi haja interposat el recurs, la resolució expressa serà ferma a tots els efectes. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució és de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució, es podrà entendre desestimat el recurs.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Per a la fixació de la quantia de la prestació, es tindrà en compte a la persona titular i a totes les persones de la seua unitat de convivència, computant-se el conjunt de recursos, econòmics i patrimonials, tant del sol·licitant com de les altres persones. La quantia mensual de la prestació vindrà determinada per la diferència entre la quantia màxima de la renda valenciana d'inclusió per a esta modalitat i els recursos econòmics disponibles de la unitat de convivència. La quantia màxima a percebre com a complement a la seua Pensió o prestació serà : - A la Pensió de PNC fins a 211,39 euros mensuals. - A la Pensió del Fons d'Assistència Social fins a 211,39 euros mensuals. Per a SOVI i Prestació Incapacitat el marcat en el càlcul de la modalitat calculat en dotze mensualitats per a la unitat de convivència d'acord amb el nombre de membres en els termes següents: a) Una persona: 70% del SMI b) Dos persones: 82% del SMI c) Tres persones: 90% del SMI d) Quatre persones: 96% del SMI e) Cinc persones: 102% del SMI f) Sis persones: 110% del SMI g) Set o més persones: 60% per cada membre més. Meritació de la prestació: La renda valenciana d'inclusió es generarà, en qualsevol de les seues modalitats, a partir del dia primer del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud.

Termini màxim

Termini màxim

Transcorregut el termini de sis mesos des de l'entrada de la sol·licitud en el registre i de la documentació pertinent, segons s'establisca reglamentàriament, sense que la resolució fora dictada i notificada, s'entendrà estimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La Direcció General de la conselleria competent en matèria de renda valenciana d'inclusió

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa