Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'exclusió del règim de comerç de drets d'emissió per al pròxim període de comerç.

  Objecte del tràmit

  Facilitar a les instal·lacions subjectes al règim de comerç de drets d'emissió la sol·licitud d'exclusió d'aquest per al pròxim període 2021-2025, de conformitat amb la disposició addicional quarta de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Instal·lacions subjectes al règim de comerç de drets d'emissió que, bé siguen hospitals o bé hagen emés menys de 25.000 tones equivalents de diòxid de carboni, excloses les emissions de la biomassa, per a cada un dels tres anys del període 2016-2018, i que, quan realitzen activitats de combustió, tinguen una potència tèrmica nominal inferior a 35 MW.
  Instal·lacions amb menys de 2.500 tones equivalents de CO2 cada un dels anys 2016, 2017 i 2018.

  Requeriments

  Instal·lacions que hagen emés menys de 25.000 tones equivalents de diòxid de carboni, excloses les emissions de la biomassa, per a cada un dels tres anys del període 2016-2018, i que, quan realitzen activitats de combustió, tinguen una potència tèrmica nominal inferior a 35 MW.
  Instal·lacions amb menys de 2.500 tones equivalents de CO2 cada un dels anys 2016, 2017 i 2018.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud d'exclusió s'ha de presentar vint-i-dos mesos abans de l'inici de cada període de comerç, d'acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 1/2005, de 9 de març.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud d'exclusió del règim de comerç de drets d'emissió per al pròxim període de comerç, en format PDF signat electrònicament pel representant legal de la instal·lació.
  - Formulari d´exclusió del comerç de drets d'emissió, en format PDF, signat electrònicament pel representant legal de la instal·lació.
  - Documentació addicional.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'EXCLUSIÓ DEL RÈGIM DE COMERÇ DE DRETS D'EMISSIÓ PER Al PRÒXIM PERÍODE DE COMERÇ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Lliurament de la sol·licitud d'exclusió per al període 2021-2025 davant la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental (Data límit: 28 de febrer de 2019)

  2. Lliurament de la informació i documentació necessària per a completar la sol·licitud d'exclusió a determinar per la comunitat autònoma. (pendent que s'establisquen les directrius per la Unió Europea), que en cap cas serà posterior al 31 de maig de 2019.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resol·lució que es dicte, cap interposar recurs d'alçada de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20036

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc20036 .

  En cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"? "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  El règim sancionador està establit en el capítol VIII de la Llei 1/2005, de 9 de març.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - LEGISLACIÓ EUROPEA
  - Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle a la Comunitat, i per la qual es modifica la directiva 96/61/CE del Consell (DOUE L 275/32, de 25/10/2003).
  - Directiva 2009/29/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE per a perfeccionar i ampliar el règim comunitari de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (DOUE L140/63, de 05.06.2009).
  - Reglament 2018/2066, de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell (DOUE L 334/1, de 31.12.2018).
  - Reglament 2018/2067, de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, relatiu a la verificació de les dades i a l'acreditació dels verificadors, de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell (DOUE L 334/94, de 31.12.2018).
  - LEGISLACIÓ NACIONAL
  - Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (BOE núm. 59, de 10.03.2005), modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol (BOE núm. 163, de 06.07.2010).
  - LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
  - Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, és l'òrgan competent en matèria de canvi climàtic.

  Llista de normativa

  Vegeu la Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003.

  Vegeu la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

  Vegeu la Directiva 2009/29/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE.

  Vegeu el Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Vegeu el Reglament 2018/2067, de la Comissió, de 19 de desembre de 2018.

  Vegeu el Reglament 2018/2066, de la Comissió, de 19 de desembre de 2018.

  Llistat de seguiment

  Informació pública de les empreses que han sol·licitat l'exclusió del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle per al periode 2021-2025.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.