Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'assignació gratuïta de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle per al pròxim període de comerç.

  Objecte del tràmit

  Facilitar a les instal·lacions afectades per l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, la sol·licitud d'assignació gratuïta de drets d'emissió tal com estableix l'article 19 de la Llei 1/2005.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones titulars o els representants legals de les instal·lacions incloses en el règim de comerç de drets d'emissió que, d'acord amb l'article 16 de la Llei 1/2005, de 9 de març, siguen susceptibles de rebre assignació gratuïta de drets d'emissió i disposen de la preceptiva autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

  Requeriments

  Disposar de la preceptiva autorització administrativa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, d'acord amb la Llei 1/2005, de 9 de març, per al període actual de comerç i ser una instal·lació susceptible de rebre assignació gratuïta.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud d'assignació gratuïta de drets d'emissió haurà de presentar-se vint-i-dos mesos abans de l'inici de cada període de comerç, d'acord amb l'article 19 de la Llei 1/2005, de 9 de març.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud d'assignació gratuïta de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle per al pròxim període de Comerç en format pdf signat electronicament pel representant legal de la instal·lació.

  - Formulari de sol·licitud d'assignació de drets d'emissió, elaborat per l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, en format pdf signat electronicament pel representant legal de la instal·lació.

  - Acreditació de ser titular de la instal·lació i disposar d'autorització d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle

  - Declaració responsable que la instal·lació compta amb tots les llicències i permisos administratius exigits per la normativa aplicable per a posar la instal·lació en funcionament.

  - Documentació addicional:

  Un informe sobre les dades de referència, verificat i considerat satisfactori, que continga totes les dades rellevants per a la instal·lació i les seues subinstalaciones, i que abaste el període de referència per a cada període d'assignació pertinent, de conformitat amb la normativa de la Unió.
  Un pla metodològic de seguiment que s'ajuste al que es disposa en l'article 4 del Reial decret 18/2019, de 25 de gener, i haja servit de base per a l'informe sobre les dades de referència verificat i per a la verificació.
  Un informe de verificació, d'acord amb els requisits de verificació establits en les disposicions de la Unió pertinents i amb el que es disposa en l'article 3 el Reial decret 18/2019, de 25 de gener.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ASSIGNACIÓ GRATUÏTA DE DRETS D'EMISSIÓ PER Al PRÒXIM PERÍODE DE COMERÇ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'assignació gratuïta de drets d'emissió per a la Fase 4 del Règim Europeu de Comerç de Drets d'Emissió (*RCDE) s'atorga en dos períodes: 2021-2025 i 2026-2030. Així doncs, la sol·licitud per al primer *subperiodo (2021-2025) ha de ser presentada per les instal·lacions abans del 28 de febrer de 2019. Aquesta sol·licitud de febrer es completarà amb la presentació de la documentació verificada amb les dades necessàries per al càlcul de l'assignació en una data posterior i, en qualsevol cas, abans del 31 de maig de 2019.

  2. La Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental remetrà la documentació aportada per les instal·lacions a l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, per a la seua valoració.

  3. Els *EEMM remetran un llistat a la Comissió Europea que continga totes les Instal·lacions que formen part de l'àmbit d'aplicació del *RCDE UE en el seu territori, juntament amb les dades aportades per aquestes, abans del 30 de setembre de 2019.

  4. La Comissió Europea calcularà els nous paràmetres de referència ("*Benchmarks"). Els valors de referència es definiran en un acte d'implementació que la Comissió Europea preveu adoptar en 2020.

  5. Tenint en compte aquests nous *Benchmarks, els Estats membres calcularan l'assignació preliminar de cada instal·lació per al període 2021-2025, i es remetrà aquesta informació a la Comissió Europea.

  6. La Comissió Europea contemplarà la possibilitat d'usar dos coeficients de reducció a aplicar a la xifra preliminar de l'assignació gratuïta, i que aplicaran quan siga procedent segons el cas: (i) el Factor de Correcció Intersectorial, i el (*ii) Factor de Reducció Lineal. Una vegada es determine l'aplicació dels factors esmentats, cada Estat membre podrà calcular l'assignació gratuïta final.

  7. L'assignació gratuïta final serà aprovada pel Consell de Ministres.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resol·lució que es dicte, cap interposar recurs d'alçada de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20037

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=20037 .

  En cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"? "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  El règim sancionador està establit en el capítol VIII de la Llei 1/2005, de 9 de març.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - LEGISLACIÓ EUROPEA
  - Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle a la Comunitat, i per la qual es modifica la directiva 96/61/CE del Consell (DOUE L 275/32, de 25/10/2003).
  - Directiva 2009/29/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE per a perfeccionar i ampliar el règim comunitari de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle (DOUE L140/63, de 05.06.2009).
  - Reglament 2018/2066, de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell (DOUE L 334/1, de 31.12.2018).
  - Reglament 2018/2067, de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, relatiu a la verificació de les dades i a l'acreditació dels verificadors, de conformitat amb la Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell (DOUE L 334/94, de 31.12.2018).

  - LEGISLACIÓ NACIONAL
  - Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (BOE núm. 59, de 10.03.2005), modificada per la Llei 13/2010, de 5 de juliol (BOE núm. 163, de 06.07.2010).
  - LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
  - Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, és l'òrgan competent en matèria de canvi climàtic.

  Llista de normativa

  Vegeu la Directiva 2003/87/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003.

  Vegeu la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

  Vegeu la Directiva 2009/29/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2009, per la qual es modifica la Directiva 2003/87/CE.

  Vegeu el Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Vegeu el Reglament 2018/2067, de la Comissió, de 19 de desembre de 2018.

  Vegeu el Reglament 2018/2066, de la Comissió, de 19 de desembre de 2018.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.