• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a l'organització d'activitats culturals i artístiques. Modalitat C.

  Objecte del tràmit

  Contribuir a la promoció, la difusió, el disseny i l'organització d'activitats de promoció cultural i artística, per a un col·lectiu tradicionalment amb dificultats d'accés a la cultura i a l'art com és el de la tercera edat.

  L'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I LA JUSTIFICACIÓ S'HA D'EFECTUAR FENT CLIC EN L'ENLLAÇ CORRESPONENT SITUAT AL FINAL DEL TEXT

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats públiques o privades que hagen subscrit algun conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en els últims 5 anys, en els termes de l'Ordre de 15 d'octubre de 1990, per la programació de les aules de la tercera edat.

  Requeriments

  Els beneficiaris han de desenvolupar les seues activitats en l'àmbit competencial de la Generalitat i no incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  L'import màxim de les ajudes serà de 12.000,00 euros per beneficiari, i es concediran en funció del compte justificatiu presentat i dels criteris de valoració establits.

  PAGAMENT
  El pagament de les ajudes s'entregarà una vegada haja sigut dictada la resolució de concessió, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, i la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici en curs.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) Imprés de sol·licitud que figura com a annex I, degudament omplit.
  b) En el cas que siga nou beneficiari o que el compte on es vol rebre la subvenció no estiga donat d'alta en el sistema comptable de la Generalitat Valenciana, l'annex III, model de domiciliació bancària.
  c) En el cas dels ajuntaments, l'annex IV de la sol·licitud i el certificat de la Sindicatura de Comptes acreditatiu que l'entitat local es troba al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals, en aplicació del que disposa l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.
  d) La documentació indicada en l'apartat C, de l'annex I, Sol·licitud d'ajudes per a l'organització d'activitats culturals i artístiques en el marc de les aules de la tercera edat.
  e) En el cas que el sol·licitant denegue expressament l'autorització a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI):

  - Certificació positiva de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social acreditativa del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - Certificació de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic acreditativa que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  - Còpia del document nacional d'identitat del representant legal.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS I ARTÍSTIQUES, EN EL MARC DE LES AULES DE TERCERA EDAT

  [ANNEX II] JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS PER L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS I ARTÍSTIQUES, EN EL MARC DE LES AULES DE LA TERCERA EDAT

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX IV] CERTIFICAT DELS AJUNTAMENTS I ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de la subvenció és el Servei de Coordinació d'Entitats Culturals de la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

  - Si la sol·licitud o la justificació no compleixen els requisits exigits en la convocatòria, es requerirà l'interessat perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius indicant que si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 68 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - L'òrgan instructor, una vegada completats els expedients i efectuades les activitats d'instrucció pertinents, traslladarà aquests a la comissió indicada en l'apartat següent.

  - Per a l'avaluació de les sol·licituds es constituirà una comissió tècnica de valoració que podrà requerir als interessats les dades i acreditacions que considere necessàries per a la deguda qualificació dels projectes.

  - La comissió esmentada avaluarà les sol·licituds d'acord amb els criteris i les normes establits en la convocatòria i emetrà un informe en el qual es concrete el resultat de l'avaluació efectuada.

  - La comissió, sobre la base dels criteris previstos, valorarà i ponderarà les sol·licituds i, sobre la base d'això, establirà una prelació per ordre de puntuació més alta a més baixa, amb l'import de la quantia de la subvenció en aquelles sol·licituds que resulten estimades.

  - L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió, formularà proposta de resolució definitiva que elevarà al conseller d'Educació, Cultura i Esport, que serà l'òrgan competent per a resoldre.

  - La resolució d'adjudicació es dictarà, es publicarà en el DOGV i es notificarà als interessats, per part de l'òrgan competent, dins de l'exercici pressupostari de 2019.

  - En cas de renúncia o de qualsevol altra circumstància que puga influir en la distribució de la quantia de les ajudes, el conseller d'Educació, Cultura i Esport, podrà dictar una resolució nova incrementant la quantitat concedida a algun dels beneficiaris o incloent-ne uns altres inicialment exclosos segons l'ordre de prelació establit per la comissió avaluadora.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  D'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 10, 14, 46 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte que posa fina la via administrativa podrà ser recorregut potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20039

  Tramitació

  - La justificació i totes les comunicacions s'han d'efectuar exclusivament per mitjans telemàtics, en l'URL següent:

  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20039

  I han d'anar directament al final del text, on hi haurà l'enllaç corresponent.

  Informació adicional

  - La presentació de la sol·licitud ha d'efectuar-se exclusivament per mitjans telemàtics, en l'URL següent:

  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20039

  - Es requerirà per a sol·licitar aquest tipus de subvencions, per via telemàtica, el certificat de signatura electrònica d'entitat, emés per l'ACCV: https://www.accv.es/va/empreses/ o per un altre organisme dels que es detallen en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/inicio

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTIVITATS SUBVENCIONABLES
  - Se subvencionaran les actuacions previstes en l'article 7 de la convocatòria que hagen sigut desenvolupades entre el dia 1 de novembre de 2018 i el dia 31 d'octubre de 2019, els dos inclusivament.
  - Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les despeses generades directament en la realització de les activitats per a les quals es concedeix l'ajuda, que s'hagen indicat i quantificat en el compte justificatiu de la sol·licitud, excepte les ocasionades pel mateix manteniment de l'entitat, les inversions o les adquisicions patrimonials.

  * ACTIVITATS NO SUBVENCIONABLES
  Queden excloses d'aquesta convocatòria, a més de les no incloses segons l'objecte i la finalitat de la convocatòria establits en els articles 1 i 5, les següents:

  a) Activitats cofinançades per la Generalitat o algun dels seus ens públics.
  b) Les realitzades per beneficiaris de subvencions nominatives de la Generalitat Valenciana.
  c) Les activitats promogudes o organitzades per centres docents no universitaris, associacions de pares i mares d'alumnes, així com associacions d'alumnes i de docents.
  d) Les activitats promogudes o organitzades per associacions i entitats sense ànim de lucre que tinguen finalitats fundacionals entre les quals no figure l'organització d'activitats de producció, promoció o difusió de la cultura, de l'art o dels béns patrimonials o culturals.
  e) Activitats lúdiques, gastronòmiques, recreatives, viatges i similars.
  f) Activitats consistents en el manteniment de l'entitat promotora.
  g) Activitats que impliquen interacció amb animals quan hi haja dubtes sobre el sofriment d'aquests.
  h) Les organitzades o realitzades per sol·licitants que no s'adeqüen, en l'ús del valencià, a la normativa lingüística oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en els termes de l'article 5 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

  Criteris de valoració

  Les activitats es valoraran fins a un màxim de 30 punts, d'acord amb els criteris següents:

  1. Qualitat cultural i/o artística de la memòria d'actuació, el grau de desenvolupament i la coherència en el seu contingut en relació amb els objectius que la motiven, d'acord amb la base tercera, fins a 10 punts.
  L'obtenció de menys de 3 punts en aquest apartat serà motiu de desestimació de la sol·licitud.
  2. Trajectòria i especialització del sol·licitant i consolidació del projecte, fins a 6 punts.
  3. Innovació: Ús de les noves tecnologies en la creació de continguts culturals innovadors, 1 punt.
  4. Contribució del projecte a la divulgació de les expressions culturals i artístiques desenvolupades a la Comunitat Valenciana, a la seua projecció territorial i a la dinamització del turisme cultural en aquesta, 4 punts.
  5. Situació sociocultural i econòmica del territori on tinga lloc l'activitat, sempre que aquesta puga tindre un impacte generador de noves iniciatives culturals i afavorir el desenvolupament local, fins a 5 punts.
  6. Continuïtat en la programació cultural i artística al llarg de l'any, fins a 3 punts.
  7. Per la incidència que té en col·lectius com la tercera edat, la infància i joventut, propostes de foment de la igualtat de gènere, col·lectius en risc d'exclusió social i persones amb discapacitat, 2 punts.

  Obligacions

  a) Complir l'objectiu, executar la memòria d'actuació, dur a terme l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, tot això d'acord amb els articles 29 a 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  b) Justificar, davant de l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i de les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció, en la forma establida en les bases.
  c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectue l'òrgan concedent, o qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, per a això han d'aportar la informació que li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  d) Comunicar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport l'obtenció d'altres subvencions, ajudes o ingressos per a la mateixa finalitat.
  e) Acreditar, abans que es dicte la proposta de resolució de concessió i prèviament al cobrament, que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  g) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  L'incompliment de les obligacions anteriors serà causa de l'exigència de les responsabilitats o sancions corresponents segons la legislació vigent.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 35/2016, de 21 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions, per al foment i el suport d'activitats culturals i artístiques (DOCV núm. 7837, 26/07/2016).
  - Resolució de 25 d'octubre de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l'organització d'activitats culturals i artístiques.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 35/2016, de 21 de juliol (bases reguladores).

  Vegeu la Resolució de 25 d'octubre de 2019, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l'organització d'activitats culturals i artístiques.

  Llistat de seguiment

  Aportació de documentació.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.