Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes a la rehabilitació d'edificis: eficiència energètica. Pla 2018-2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes a la rehabilitació d'edificis: eficiència energètica. Pla 2018-2021.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar la qualificació definitiva i el pagament de les subvencions concedides a la rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que hagen obtingut la resolució de concessió de les ajudes.

  Requeriments

  Que les obres s'hagen iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de l'any anterior al de la convocatòria (excepte aquells acolliments a les convocatòries de 2018 i 2019, que hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de l'any corresponent a cada convocatòria) i amb posterioritat a la presentació telemàtica del IEEV.CV. Al seu torn, que les obres hagen conclòs amb posterioritat a la data de la sol·licitud de l'ajuda sense excedir el termini de 24 mesos comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (llevat que excepcionalment s'accedisca a les pròrrogues establides en el punt 2 de la base Sexta de l'Ordre de Bases Reguladores 8/2018, de 25 de juny)

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud de la qualificació definitiva i l'abonament de les ajudes ha de sol·licitar-se en el termini màxim d'un mes des des de la finalització de les obres o des de la publicació de la resolució de la concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en cas que les obres acaben abans d'aquesta publicació.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Per a abonar la subvenció, la part beneficiària ho ha de sol·licitar telemàticament en el termini estipulat, per a la qual cosa ha d'adjuntar la documentació que s'indica a continuació:

  a) Imprés normalitzat RHB-EE 90031 "Sol·licitud de qualificació definitiva i d'abonament de les ajudes de rehabilitació d'edificis: Eficiència energètica. Pla 2018-2021" (el número de l'expedient es pot consultar en la llista de concessió d'ajudes).

  b) En el cas que amb la sol·licitud d'ajudes no s'haja aportat el projecte corresponent, s'ha d'aportar en aquest moment de la tramitació. En el cas que les actuacions no exigisquen projecte, s'aportarà una memòria descriptiva de l'actuació que incloga un pressupost detallat de les obres i els plans de l'estat inicial i reformat. En tot cas, el desglossament final en correspondència amb el FULL RESUM DE LES ACTUACIONS de la sol·licitud d'ajudes.

  En els dos casos, un tècnic competent ha de justificar la coherència de l'actuació proposada amb l'informe d'avaluació de l'edifici en vigor i l'adequació al Codi tècnic de l'edificació fins on siga viable, urbanísticament, tècnicament o econòmicament.

  c) Contracte a aquest efecte amb l'empresa que ha executat les obres.

  d) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la realització de les obres de rehabilitació.

  e) Certificats d'inici i finalització de les obres de rehabilitació (la terminació podrà acreditar-se amb la data d'expedició de l'última factura de les obres en el cas que no siga necessari aportar un projecte).

  f) Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada amb el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant un pagament en metàl·lic. En cas de pagament fraccionat, cal aportar l'acreditació de la domiciliació bancària dels pagaments i l'acord de finançament subscrit per les parts.

  g) Testimoni fotogràfic de l'actuació realitzada.

  h) Justificació de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici en la situació prèvia i posterior a les actuacions executades o, si és el cas, del consum d'energia primària no renovable, amb els sistemes de càlcul i el compliment dels paràmetres de reducció de demanda en funció de la classificació climàtica de l'edifici, establits en la base reguladora setena de l'Ordre 8/2018, de 25 de juny.

  i) En el cas d'actuacions per a reduir la concentració de radó a l'interior de l'edifici, justificació de la concentració existent en la situació prèvia i posterior a les actuacions realitzades.

  En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es recalcularà l'import de la subvenció, i aquesta podrà ser minorada si de l'aplicació dels criteris establits en les bases reguladores resultara un import d'ajuda inferior al que s'ha previst inicialment. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere l'inicialment previst.

  Impresos associats

  [RHB-EE 90031] SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ DEFINITIVA I D'ABONAMENT DE LES AJUDES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS: EFICIENCIA ENERGÈTICA. PLA 2018-2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.