Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'identificadors oficials per a bestiar oví, caprí i boví.

  Objecte del tràmit

  Les persones titulars d'explotacions ramaderes, o les persones autoritzades per aquests, podran sol·licitar l'autorització per a l'obtenció dels identificadors legalment establits per al bestiar oví, caprí i boví.

  Una vegada obtinguda l'autorització, podran obtindre el material corresponent per mitjà de qualsevol de les dues empreses fabricadores autoritzades (AZASA i FELIXCAN).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Titulars d'explotacions ramaderes o persones autoritzades pels titulars per a aquest tràmit.

  Requeriments

  Ser el titular o la persona autoritzada d'una explotació ramadera d'alta en el Registre d'explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana (RERA) i sol·licitar el tipus d'identificador autoritzat per a l'espècie corresponent.

  Que la quantitat sol·licitada es trobe dins de la capacitat i el cens registrat per a aquesta explotació.

  Inici
 • Taxes

  Aquest tràmit no comporta el pagament de taxes.

  L'import del material per al qual se sol·licita autorització ha d'abonar-se directament a l'empresa fabricadora.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En qualsevol moment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en les oficines comarcals agràries a les quals pertanga l'explotació ramadera per ubicació.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TRAMITE_SOLICITUDES_IDENTIFICADORES&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20068

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés de sol·licitud degudament omplit.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'IDENTIFICADORS DE REMUGANTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1- La persona titular o representant de l'explotació ha de sol·licitar l'autorització dels identificadors per mitjà del corresponent formulari normalitzat disponible en la guia PROP.

  2- La Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca validarà la sol·licitud amb la informació de les bases de dades RERA i RIIA-REMO i, si compleix els requisits establits, es registrarà aquesta sol·licitud en el sistema.

  3- Una vegada autoritzada la sol·licitud, la persona titular o representant abonarà la quantitat corresponent a l'empresa fabricadora i el material sol·licitat l'enviarà directament l'empresa al titular de l'explotació.
  Per a poder rebre el material, s'ha d'enviar a l'empresa fabricadora el comprovant del pagament d'aquest, amb les dades del número de comanda al qual correspon i amb la indicació del tipus d'enviament que s'ha abonat.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TRAMITE_SOLICITUDES_IDENTIFICADORES&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20068

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent: http://www.gva.es/proc20068.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè la presente electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja efectuat la presentació telemàtica.

  Per a accedir-hi telemàticament, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests hi ha els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema CLAVE de signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat 'Com va això meu'-> 'Sol·licituds en creació' (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Les persones titulars d'explotacions ramaderes ovines, caprines i bovines tenen l'obligació d'identificar individualment els animals reproductors presents en les seues explotacions.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie bovina
  - Reial decret 685/2013, de 16 de setembre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de les espècies ovina i caprina

  Llista de normativa

  Reial decret 1980/1998, de 18 de setembre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie bovina

  Reial decret 685/2013, de 16 de setembre, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i de registre dels animals de les espècies ovina i caprina.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.