Detall de Procediments

Concessió de subvencions a entitats locals incloses en la línia nominativa S5277000, Pla de finançament concertat amb les entitats locals, dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020 (IVAJ).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Concessió de subvencions a entitats locals incloses en la línia nominativa S5277000, Pla de finançament concertat amb les entitats locals, dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020 (IVAJ).

  Objecte del tràmit

  Subvencions nominatives als ajuntaments dels municipis amb més de 5.000 habitants de la Comunitat Valenciana per un import de 33.000 € per a cada un, amb la finalitat que contracten o nomenen temporalment professionals de joventut.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ajuntaments de la Comunitat Valenciana de més de 5.000 habitants.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - L'IVAJ finançarà un màxim de 5.115.000 € de les actuacions objecte d'aquesta subvenció a favor dels ajuntaments inclosos en la línia nominativa de subvenció S5277000, Pla de finançament concertat amb entitats locals, inclosa en la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020.

  - L'import màxim finançat per a cada ajuntament beneficiari és de 33.000 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les entitats beneficiàries podran manifestar la seua conformitat amb la concessió durant tota la vigència, excepte que se'n desvirtue la naturalesa, per estar en període de justificació.

  A més, han de comunicar a l'IVAJ el nomenament o contracte de treball subscrit (annex III) i presentar la documentació acreditativa en el termini de 10 dies des de la formalització d'aquest, llevat que continuen els nomenats o contractats en el 2019 (en aquest cas ho han de fer amb el consentiment mitjançant l'annex II).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Model de conformitat (annex II)

  1. L'entitat beneficiària ha de manifestar la seua conformitat amb la concessió de la subvenció, d'acord amb les condicions establides en la present resolució, en el model de conformitat que s'inclou com a annex II.

  Aquest document, degudament omplit i signat, s'ha de tramitar amb certificat, per a la qual cosa cal utilitzar els mitjans electrònics (http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20078).

  Model de dades bancàries

  2. Juntament amb la conformitat, en els supòsits en què el compte bancari de l'entitat no estiga donat d'alta en l'IVAJ o se n'hagen de modificar les dades, s'ha d'aportar el full de dades bancàries degudament omplit.

  Els ajuntaments en els quals continuen les mateixes persones contractades o nomenades en 2019 han d'indicar aquesta continuïtat en el corresponent apartat de l'annex II, i només han de presentar el nomenament o contracte de treball subscrit si s'ha produït alguna modificació de la documentació que ja s'ha presentat (sense que hagen de presentar l'annex III).

  Presentació de nomenament o contractació (annex III)

  Comunicar a l'IVAJ el nomenament o contracte de treball subscrit (annex III) i presentar la documentació acreditativa en el termini de 10 dies des de la formalització d'aquest per als nous professionals contractats o nomenats o en els quals s'haja fet alguna modificació de la documentació que ja s'ha presentat.

  Impresos associats

  [ANNEX II] MODEL DE CONFORMITAT DE SUBVENCIÓ DIRECTA 2020

  [ANNEX III] MODEL DE COMUNICACIÓ DE NOMENAMENT, CONTRACTACIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  MEMÒRIA D'ACTUACIONS AJUNTAMENTS

  MEMÒRIA ECONÒMICA FINAL AJUNTAMENTS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les entitats interessades han de presentar telemàticament la documentació mitjançant un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) en l'enllaç del formulari, per a la qual cosa cal seguir aquestes instruccions:

  1. Pestanya 'Heu de saber': "
  2. Pestanya 'Ompliu':
  - feu clic en 'Formulari dades generals'. Ompliu-lo i feu clic en 'Envieu'.

  3. Pestanya 'Documenteu':
  - feu clic en 'Altres documents', adjunteu els documents indicats en 'Quina documentació s'ha de presentar?' del formulari PROP. Títol del document (no oblideu omplir-lo) - Seleccioneu - Annexeu

  - Continueu

  4. Pestanya 'Pagueu' (no s'ha de fer cap pagament) - Continueu

  5. Pestanya 'Registreu' - Registreu

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La present resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, pot interposar-se un recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de ser publicada.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20078

  Informació adicional

  El model de conformitat (annex II) i l'annex III s'han de presentar exclusivament per mitjans telemàtics.

  Inici
 • Informació complementària

  Les activitats genèriques que realitzaran les persones contractades o nomenades seran:

  1. Participar activament en les reunions i altres activitats de coordinació amb el personal tècnic de joventut de l'àrea geogràfica per a la creació de xarxes o el funcionament de les existents; especialment amb les altres persones contractades per entitats beneficiàries de la mateixa línia de subvenció o de la línia S6030000, Suport a la Xarxa Jove.

  2. Treballar coordinadament, amb el personal tècnic de joventut i amb el d'altres àrees de l'ajuntament, en el disseny, la implementació i l'avaluació de plans de joventut, en la realització i difusió de campanyes informatives i educatives, i en la programació d'activitats d'oci educatiu per a joves. El treball se centrarà, prioritàriament, en el desenvolupament de les activitats indicades en l'annex I.

  3. Facilitar informació i assessorament sobre les activitats, els recursos, els serveis, els programes i les convocatòries de la Generalitat que puguen ser d'interés per a les persones joves i per a les persones que treballen amb joves en el municipi.

  4. Donar suport al treball dels diferents serveis de la Generalitat en l'àrea geogràfica en tots els programes, activitats i campanyes dirigides a joves i adolescents, o que els afecten, amb l'objectiu d'aconseguir la coordinació entre totes les entitats que actuen en el territori.

  5. Facilitar el contacte i la col·laboració entre associacions i/o grups de joves de l'àrea geogràfica i donar suport a les activitats conjuntes que organitzen.

  6. Fomentar una participació més activa de les persones joves en tots els àmbits, especialment en la creació d'associacions juvenils, la realització d'activitats de voluntariat, fòrums joves o qualsevol altra forma de participació, i oferir-los informació, assessorament i suport.

  7. Recopilar informació sobre recursos i activitats d'interés per a joves en les àrees geogràfiques d'actuació i incorporar-los als directoris i xarxes socials que es determinen.

  8. Informar directament les persones joves que no tinguen accés a serveis d'informació juvenil sobre recursos, serveis, activitats, convocatòries, etc.

  9. Qualsevol altra que tinga com a objectiu desenvolupar, integrar i coordinar més eficientment les polítiques públiques de la Comunitat Valenciana que incideixen en la població jove.

  A més, la persona contractada o nomenada haurà d'assistir a les reunions de coordinació, les sessions o els cursos de formació i les activitats de difusió a les quals siga convocada per l'IVAJ.

  Forma de pagament

  1. L'ajuda es farà efectiva de la manera següent:

  - En el cas dels ajuntaments que comuniquen la continuïtat de la persona contractada o nomenada, es podrà lliurar, a sol·licitud de l'entitat beneficiària, una bestreta de fins a un 30 %, després de la recepció per l'IVAJ del document de conformitat amb la concessió de la subvenció, d'acord amb el model que s'inclou com a annex II d'aquesta resolució. En el cas de nova contractació o nomenament, aquesta bestreta es podrà sol·licitar i s'ha de sol·licitar en presentar l'annex III.

  - Es podran fer pagaments posteriors a compte, imputables a l'import pendent de la subvenció, de fins a un 30 % d'aquesta, a sol·licitud de les entitats beneficiàries, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'aplicació efectiva i correcta de la quantitat que s'abona a compte.

  Justificació.

  1. Podran imputar-se a aquesta subvenció les despeses efectuades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

  2. L'import de la subvenció es podrà justificar amb els costos salarials derivats del nomenament o la contractació de personal de grup A, amb els requisits establits en el punt 1.1 de l'annex I.

  3. Quan se sol·licite un pagament a compte s'haurà de presentar la documentació justificativa que s'indica:

  a) Certificació del secretari/ària, o interventor/a de l'entitat, en el qual s'han d'expressar les dates inicial i final del període de meritació certificada i la relació de les despeses que es justifiquen, amb la quantia que corresponga a percepcions salarials i la corresponent a cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social desglossada en els costos salarials.

  b) Memòria que reculla les actuacions realitzades per la persona o persones contractades o nomenades en el període comprés en la certificació anterior.

  4. Fins al dia 15 de desembre de 2020 s'ha de presentar davant de l'IVAJ, a més de la documentació que s'indica en el punt anterior, un certificat del secretari/ària, o interventor/a de l'entitat, en el qual s'incloguen els ingressos, les ajudes, els recursos i les subvencions que s'han rebut per a l'objecte per al qual es concedeix la subvenció o, si és el cas, una declaració de no percepció d'altres ajudes.

  En cas de quantitats reportades i pendents d'abonament per causa no imputable a l'entitat, que es troben en la fase comptable AD o posterior, s'admetrà el certificat, signat pel secretari/ària, o interventor/a, en el qual es faça constar aquest fet.

  5. La liquidació final de la subvenció es produirà una vegada l'entitat beneficiària aporte la documentació que s'indica en l'apartat anterior.

  Obligacions

  Cada una de les entitats beneficiàries quedarà obligada al que s'estableix en l'apartat quart de la resolució, entre d'altres a:

  Contractar o nomenar una persona professional de joventut, a jornada completa amb la qualificació i els requisits que s'especifiquen en el punt 1 de l'annex 1.

  Presentar a l'IVAJ la documentació acreditativa del contracte de treball subscrit, del nomenament realitzat o de l'inici del procediment de selecció, en el termini d'un mes des de la presentació del document de conformitat amb la concessió de la subvenció (annex III).


  Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue l'IVAJ, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, i aportar tota la informació que els siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

  Comunicar a l'IVAJ l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.

  Declarar que no incorre en cap causa de prohibició per a obtindre la condició de beneficiària, d'acord amb el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el compliment d'obligacions de reintegrament de subvencions, que, si és el cas, se li hagen exigit.

  Presentar, en finalitzar el període de vigència de la resolució, un informe memòria de les actuacions realitzades, en el qual s'han d'avaluar els objectius.

  Facilitar la participació de la persona nomenada o contractada en les reunions i activitats de formació i comunicació convocades per l'IVAJ.

  Acordar amb l'IVAJ les accions de comunicació (mitjans, xarxes socials, material imprés, etc.) i fer constar en totes les publicacions o accions de difusió el fet que estan finançades per l'IVAJ. Quan l'entitat beneficiària exhibisca el seu logotip, haurà d'incloure també el que li facilite l'IVAJ en la mateixa grandària i en les mateixes condicions de visibilitat.

  Disposar de locals o espais i mitjans tècnics adequats per al desenvolupament del treball de la persona nomenada o contractada.

  Designar una persona de l'ajuntament, que no podrà ser la persona nomenada o contractada, perquè actue com a interlocutora amb l'IVAJ en les qüestions relacionades amb el compliment de les obligacions que estableixen els punts anteriors.

  Enllaços

  ANNEX I. PROGRAMA FINANÇAT

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ d'11 de març de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de S5277000, «Pla de finançament concertat amb les entitats locals», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020.(DOGV nº 8764, de 17/03/2020)

  Llista de normativa

  LLEI 15/2017, de la Generalitat, de 10 de novembre, de polítiques integrals de joventut.

  Vegeu RESOLUCIÓ d'11 de març de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de S5277000, «Pla de finançament concertat amb les entitats locals», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.