Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvenciones pla de municipalització i suport a la Xarxa Jove 2021 (IVAJ).

  Objecte del tràmit

  Concedir subvencions nominatives corresponents a l'exercici 2021, en concepte d'ajudes per a subvencionar el funcionament d'actuacions vinculades a la Xarxa Jove, als ajuntaments de més de 5000 habitants i mancomunitats incloses en la línia nominativa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ajuntaments de la Comunitat Valenciana de més de 5.000 habitants i mancomunitats incloses en la línia nominativa.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El finançament de les referides actuacions s'imputarà a les línies nominatives de subvenció S5277000 "Pla de finançament concertat amb entitats locals" i S6030000 "Suport a la Xarxa Jove", incloses en la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021, que tenen com a objectiu subvencionar el funcionament d'actuacions vinculades a la Xarxa Jove.

  FORMA DE PAGAMENT
  - En el cas que tinguen persones contractades o nomenades en presentar la sol·licitud, es podrà lliurar, si així ho sol·liciten (annex I), una bestreta de fins a un 30% de les despeses corresponents a aquestes persones. En la resta dels casos aquesta bestreta es podrà sol·licitar quan es comunique la nova contractació o nomenament (annex II).
  - Podran realitzar-se posteriors pagaments a compte, imputables a l'import pendent de la subvenció, de fins a un 30% d'aquesta, a sol·licitud de les entitats beneficiàries, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de la quantitat abonada a compte.

  Els pagaments es faran mitjançant transferència bancària. Amb caràcter previ a cada pagament, l'entitat beneficiària haurà de certificar (annex II) que compleix les condicions que estableix l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i qualsevol altra que establisca la normativa aplicable.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  TERMINI DE JUSTIFICACIÓ
  Fins al dia 30 de novembre de 2021, es presentarà la documentació que no s'haja justificat anteriorment.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'entitat beneficiària haurà de sol·licitar la subvenció amb l'annex I.
  Aquest document, emplenat i signat, haurà de tramitar-se amb certificat, utilitzant els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat (http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20078).

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ENTITATS LOCALS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  MEMÒRIA ECONÒMICA FINAL. ENTITATS LOCALS

  MEMÒRIA ECONÒMICA FINAL MANCOMUNITATS

  [ANNEX II] MODEL DE COMUNICACIÓ DE NOMENAMENT, CONTRACTACIÓ

  [ANNEX III] MEMÒRIA D'ACTUACIONS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les entitats interessades han de presentar telemàticament la documentació mitjançant un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) en l'enllaç del formulari, per a la qual cosa cal seguir aquestes instruccions:

  1. Pestanya 'Heu de saber':

  2. Pestanya 'Ompliu':
  - feu clic en 'Formulari dades generals'. Ompliu-lo i feu clic en 'Envieu'.

  3. Pestanya 'Documenteu':
  - feu clic en 'Altres documents', adjunteu els documents indicats en 'Quina documentació s'ha de presentar?' del formulari PROP. Títol del document (no oblideu omplir-lo) - Seleccioneu - Annexeu - Continueu

  4. Pestanya 'Pagueu' (no s'ha de fer cap pagament) - Continueu

  5. Pestanya 'Registreu' - Registreu

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La present resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la seua publicació, sense perjudici que l'entitat local interessada, prèviament, i amb caràcter potestatiu, puga requerir a l'IVAJ perquè anul·le o rectifique aquesta resolució, en el termini de dos mesos comptats des que haguera conegut o pogut conéixer la resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20078

  Informació adicional

  L'entitat local haurà de manifestar la seua conformitat amb la presentació telemàtica de l'annex I durant la vigència de l'ajuda, sense perjudici de tindre en compte el termini per a la justificació final.

  Inici
 • Informació complementària

  CARACTERÍSTIQUES DEL PERSONAL

  1. Les persones contractades o nomenades, s'integraran en el departament de joventut per a la realització del Pla Jove i dels programes indicats.

  2. La incorporació del personal tècnic finançat per aquesta subvenció no podrà implicar, en cap cas, la reducció de la plantilla que, de manera efectiva, treballa en el departament de joventut, ni del qual s'inclou en la relació de llocs de treball de l'ajuntament o de la mancomunitat. Tampoc podrà suposar una reducció en el pressupost que, amb caràcter previ a la subvenció, l'ajuntament o la mancomunitat tenia consignat per a joventut.

  3. El personal que es contracte o nombre s'ajustarà als perfils professionals que es relacionen en la resolució.

  4. La contractació o nomenament haurà de realitzar-se mitjançant un procediment selectiu en el qual es garantisquen els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Es valorarà com a mèrit la formació i l'experiència específica en polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari, incloses actuacions de voluntariat.

  5. Per a la contractació o nomenament de nou personal del grup B (o amb perfil de psicòleg/psicòloga en el cas de les mancomunitats) serà necessari que estiga contractada o nomenada per l'ajuntament o la mancomunitat una persona amb el perfil professional de Tècnic/a de joventut de grup A.

  6. Per a acreditar l'experiència en l'àmbit de joventut a la qual es fa referència en el punt 4 i la formació específica, s'utilitzaran els criteris següents:
  * Haver treballat en administracions o entitats públiques o privades realitzant funcions de planificació, coordinació, organització i avaluació de programes, activitats i serveis dirigits a població d'entre 12 i 30 anys.
  * Haver realitzat formació en polítiques integrals de joventut: màsters i cursos de postgrau, títols universitaris o cicles formatius que aborden total o sectorialment les polítiques de joventut i les seues metodologies.
  * Haver realitzat el curs de dinamització d'activitats de temps lliure i/o de direcció d'activitats de temps lliure infantil i juvenil.
  * Estar en possessió del certificat de professionalitat d'Informació Juvenil o qualsevol altre certificat de professionalitat relacionat amb joventut o desenvolupament comunitari.
  * Haver realitzat activitats de voluntariat de forma continuada en associacions juvenils.

  7. En cas de produir-se baixes temporals per malaltia o maternitat, l'entitat beneficiària estarà obligada a cobrir les baixes produïdes, procedirà a contractar nou personal pel temps necessari i assumirà directament el cost que aquestes baixes puguen ocasionar.

  8. Les persones contractades o nomenades hauran de coordinar-se amb:
  a) Persones que treballen en l'àrea de joventut, en la qual haurà d'integrar-se, i en altres àrees de l'ajuntament o de la mancomunitat, segons el cas.
  b) En el cas dels ajuntaments: personal dels municipis beneficiaris de la mateixa línia de subvenció. Si el municipi pertany a una entitat beneficiària de la línia S6030000 " Suport a la Xarxa Jove", treballarà en col·laboració amb la persona contractada per aquesta entitat.
  En el cas de les mancomunitats: personal dels municipis de més de 5000 habitants beneficiaris de la línia de subvenció S5277000 "Pla de finançament concertat amb entitats locals" que formen part de la mancomunitat o que es troben en l'àrea geogràfica.
  c) En el cas dels ajuntaments: personal assignat al contracte de suport a la Xarxa Jove, d'acord amb les instruccions que facilite l'IVAJ.
  En el cas de les mancomunitats: professionals de joventut dels restants municipis de la mancomunitat o que es troben en l'àrea geogràfica
  d) L'IVAJ, participant en sessions de formació i en les reunions de coordinació que s'establisquen. En el cas de les mancomunitats, a més amb el personal assignat la contracte de suport a la Xarxa Jove.
  e) En el cas de les mancomunitats: serveis de la Generalitat en el territori.

  ACTIVITATS A REALITZAR:

  1. Pla Jove territorial, que inclourà:
  1.1. Anàlisi de la realitat del municipi.
  1.2. Organització d'un Fòrum Jove.
  1.3. Redacció i aprobació del Pla Jove.

  2. Programes de joventut: una vegada aprovat el Pla jove territorial, i d'acord amb aquest, es duran a terme, en l'àmbit del municipi, els següents programes:
  2.1. Educació en la participació.
  2.2. Oci educatiu.
  2.3. Informació juvenil.
  2.4. Voluntariat.
  2.5. Educació en valors.
  2.6. Carnet Jove.
  2.7. Bones pràctiques.

  Obligacions

  Cadascuna de les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció quedarà obligada a:

  1. Realitzar les actuacions que s'indiquen en l'apartat cinqué d'aquesta resolució.

  2. Contractar o nomenar professionals de joventut, o bé mantindre a les persones contractades o nomenades en 2020. Els perfils, la qualificació i els requisits del personal s'especifiquen en l'apartat sisé d'aquesta resolució.

  3. Comunicar a l'IVAJ, prèviament a la data en què es faça efectiu, el nomenament o el contracte de treball subscrit (annex II) i presentar la documentació acreditativa en el termini de 10 dies, comptats des de la seua formalització.
  Les entitats en les quals aquest nomenament o contractació s'haja realitzat amb anterioritat en la publicació de la present resolució, hauran de presentar l'annex II juntament amb l'annex I, amb la mateixa documentació acreditativa.

  4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuarà l'IVAJ, així com a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, i aportar la informació requerida.

  5. Comunicar a l'IVAJ l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se quan es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

  6. Declarar que no està incursa en cap causa de prohibició per a obtindre la condició de beneficiària i que ha complit les obligacions de reintegrament de subvencions que, en el seu cas, se li hagueren exigit.

  7. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents, degudament auditats per a comprovació i control.

  8. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics per a comprovació i control.

  9. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

  10. Una vegada aprovat el Pla Jove pel ple de l'ajuntament, comunicar-lo a l'IVAJ i presentar un exemplar d'aquest. Els ajuntaments que ja hagen aprovat el Pla Jove amb anterioritat, el presentaran juntament amb la sol·licitud de subvenció (annex I).

  11. Presentar, en finalitzar el període de vigència de la resolució, la memòria de les actuacions indicades en el punt cinqué d'aquesta resolució (annex III).

  12. Participar en les reunions i activitats de formació i comunicació convocades per l'IVAJ.

  13. Acordar amb l'IVAJ les accions de comunicació (mitjans, xarxes socials, material imprés, etc.) i fer constar, en totes les publicacions o accions de difusió, que són finançades per l'IVAJ. Quan l'entitat beneficiària exhibisca el seu logotip, haurà d'incloure, al costat, el de l'IVAJ i el de Xarxa Jove (http://ivaj.gva.es/va/nou-logotip-de-l-ivaj) amb la mateixa grandària i les mateixes condicions de visibilitat.

  14. Disposar dels locals o espais i dels mitjans tècnics adequats per al desenvolupament del treball de les persones nomenades o contractades.

  15. Designar una persona de l'ajuntament, que no podrà ser cap de les nomenades o contractades amb els fons d'aquesta subvenció, perquè actue com a interlocutora amb l'IVAJ en les qüestions relacionades amb les obligacions. A més, donarà la informació, orientació i suport necessaris a les persones contractades o nomenades per al desenvolupament de les funcions encomanades.

  16. Quedar, en tot cas, subjectes a les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i qualsevol altra que establisca la normativa aplicable.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 12 de març de 2021, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de S5277000, «Pla de finançament concertat amb les entitats locals», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 (DOGV nº 9046, 23/03/2021).
  - Resoluición de 12 de març de 2021, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de subvenció S6030000, «Suport a la Xarxa Jove», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 (DOGV nº 9046, de 23/03/2021).

  Llista de normativa

  Resolució de 12 de març de 2021, del director general de l'IVAJ, de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de S5277000, «Pla de finançament concertat amb les entitats locals».

  Resolució de 12 de març de 2021, del director general de l'IVAJ, de subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de subvenció S6030000, «Suport a la Xarxa Jove»

  Llei 15/2017, de la Generalitat, de 10 de novembre, de polítiques integrals de joventut.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.