• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Concessió de subvencions a entitats locals incloses en la línia nominativa S5277000 'Pla de finançament concertat amb les entitats locals' dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Concessió de subvencions a entitats locals incloses en la línia nominativa S5277000 'Pla de finançament concertat amb les entitats locals' dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019

  Objecte del tràmit

  Subvencions nominatives als ajuntaments dels municipis amb més de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana per un import de 33.000 € per a cada un, amb la finalitat que contracten o nomenen temporalment professionals de joventut.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Ajuntaments de la Comunitat Valenciana de més de 20.000 habitants.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - L'IVAJ finançarà un màxim de 2.112.000 € de les actuacions objecte de la present subvenció a favor dels ajuntaments inclosos en de la línia nominativa de subvenció S5277000 'Pla de finançament concertat amb entitats locals', inclosa en la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.

  - L'import màxim finançat per a cada ajuntament beneficiari és de 33.000 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les entitats beneficiàries han de manifestar, abans del 20 de març, la seua conformitat amb la concessió conforme el que s'estableix en l'apartat tercer de la resolució (DOGV núm. 8496, de 28/02/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Model de conformitat (annex II)

  L'entitat beneficiària ha de manifestar, abans del 20 de març, la seua conformitat amb la concessió de la subvenció d'acord amb les condicions establides en la present resolució i en el document que s'inclou com a annex II.

  El model de conformitat (annex II), degudament omplit i signat, ha de tramitar-se amb certificat, per a la qual cosa cal utilitzar els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, del Consell, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20078).

  Model de dades bancàries

  Juntament amb la conformitat, en el cas que el compte bancari de l'entitat no estiga donat d'alta en la Generalitat o calga modificar-ne les dades, s'haurà d'aportar el full de dades bancàries degudament omplit, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris.

  Presentació de nomenament, comunicació i inici de procediment de selecció

  Els beneficiaris tindran l'obligació de presentar a l'IVAJ la documentació acreditativa del contracte de treball subscrit, del nomenament realitzat o de l'inici del procediment de selecció, en el termini d'un mes des de la presentació del document de conformitat amb la concessió de la subvenció (annex III).

  Impresos associats

  [ANNEX II] MODEL DE CONFORMITAT DE SUBVENCIÓ DIRECTA 2019

  [ANNEX III] MODEL DE COMUNICACIÓ DE NOMENAMENT, CONTRACTACIÓ O INICI DE PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

  MEMÒRIA D'ACTUACIONS

  MEMÒRIA ECONÒMICA - COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les entitats interessades han de presentar telemàticament la documentació mitjançant un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) en l'enllaç del formulari, per a la qual cosa cal seguir aquestes instruccions:

  1. Pestanya 'Heu de saber': "
  2. Pestanya 'Ompliu':
  - feu clic en 'Formulari dades generals'. Ompliu-lo i feu clic en 'Envieu'.

  3. Pestanya 'Documenteu':
  - feu clic en 'Altres documents', adjunteu els documents indicats en 'Quina documentació s'ha de presentar?' del formulari PROP. Títol del document (no oblideu omplir-lo) - Seleccioneu - Annexeu

  - Continueu

  4. Pestanya 'Pagueu' (no s'ha de fer cap pagament) - Continueu

  5. Pestanya 'Registreu' - Registreu

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La present resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, pot interposar-se un recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de ser publicada.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20078

  Informació adicional

  El model de conformitat (annex II) ha de tramitar-se exclusivament per mitjans telemàtics.

  Inici
 • Informació complementària

  Activitats que ha de realitzar la persona contractada o nomenada:

  Les genèriques establides en el punt cinqué de la resolució, entre les quals hi ha:

  Participar activament en les reunions i altres activitats de coordinació amb el personal tècnic de joventut de l'àrea geogràfica per a la creació de xarxes o el funcionament de les que ja hi ha.

  Treballar coordinadament amb el personal tècnic de joventut i amb el d'altres àrees de l'ajuntament en el disseny, la implementació i l'avaluació de plans de joventut, en la realització i difusió de campanyes informatives i educatives, i en la programació d'activitats d'oci educatiu per a joves i facilitar informació i assessorament sobre les activitats, els recursos, els serveis, els programes i les convocatòries de la Generalitat que puguen ser d'interés per a les persones joves i per a les persones que treballen amb joves en el municipi.

  I altres funcions de suport i d'informació, assessorament i suport per a fomentar una participació més activa de les persones joves en tots els àmbits, especialment en la creació d'associacions juvenils, la realització d'activitats de voluntariat, fòrums joves o qualsevol altra forma de participació.

  Les específiques establides en l'annex I (de coordinació, promoció i informació).

  Forma de pagament
  · Un 30 % d'aquesta s'entregarà quan l'IVAJ reba el document de conformitat amb la concessió de la subvenció, d'acord amb el model que inclou com a annex II la present resolució.
  · Podran realitzar-se successives bestretes de fins a un 30 % de l'import de la subvenció, a sol·licitud de les entitats beneficiàries, després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació dels imports prèviament anticipats.

  Justificació

  1. Podran imputar-se a aquesta subvenció les despeses efectuades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
  2. El total de l'import de la subvenció es destinarà a la contractació o el nomenament de personal, amb els requisits establits en l'apartat A.1 de l'annex I.
  3. Quan se sol·licite una bestreta de fins al 30 % de la subvenció, caldrà presentar la documentació justificativa
  establida en el punt seté de la resolució, apartat 3 (certificacions i memòries)
  4. Abans del 15 de desembre de 2019 s'ha de presentar davant de l'IVAJ la documentació que s'estableix en l'apartat 4 del mateix punt.
  5. La liquidació final de la subvenció es produirà una vegada l'entitat beneficiària haja aportat la documentació indicada en l'apartat anterior.

  Obligacions

  Cada una de les entitats beneficiàries quedarà obligada al que s'estableix en l'apartat quart de la resolució, entre d'altres a:

  Contractar o nomenar una persona professional de joventut, a jornada completa amb la qualificació i els requisits que s'especifiquen en el punt 1 de l'annex 1.

  Presentar a l'IVAJ la documentació acreditativa del contracte de treball subscrit, del nomenament realitzat o de l'inici del procediment de selecció, en el termini d'un mes des de la presentació del document de conformitat amb la concessió de la subvenció (annex III).


  Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue l'IVAJ, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, i aportar tota la informació que els siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

  Comunicar a l'IVAJ l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.

  Declarar que no incorre en cap causa de prohibició per a obtindre la condició de beneficiària, d'acord amb el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el compliment d'obligacions de reintegrament de subvencions, que, si és el cas, se li hagen exigit.

  Presentar, en finalitzar el període de vigència de la resolució, un informe memòria de les actuacions realitzades, en el qual s'han d'avaluar els objectius.

  Facilitar la participació de la persona nomenada o contractada en les reunions i activitats de formació i comunicació convocades per l'IVAJ.

  Acordar amb l'IVAJ les accions de comunicació (mitjans, xarxes socials, material imprés, etc.) i fer constar en totes les publicacions o accions de difusió el fet que estan finançades per l'IVAJ. Quan l'entitat beneficiària exhibisca el seu logotip, haurà d'incloure també el que li facilite l'IVAJ en la mateixa grandària i en les mateixes condicions de visibilitat.

  Disposar de locals o espais i mitjans tècnics adequats per al desenvolupament del treball de la persona nomenada o contractada.

  Designar una persona de l'ajuntament, que no podrà ser la persona nomenada o contractada, perquè actue com a interlocutora amb l'IVAJ en les qüestions relacionades amb el compliment de les obligacions que estableixen els punts anteriors.

  Enllaços

  ANNEX I. Línia nominativa S5277000

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  LLEI 15/2017, de la Generalitat, de 10 de novembre, de polítiques integrals de joventut.

  RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de S5277000, «Pla de finançament concertat amb les entitats locals», dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.