Sol·licitud de classificació de la bassa

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2083978
|
Codi GVA: 20080
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitud de classificació de la bassa

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1. Bassa:

obra hidràulica consistent en una estructura artificial destinada a l'emmagatzematge d'aigua situada fora d'un llit i delimitada, totalment o parcialment, per un dic de retenció.

2. Altura de bassa:

diferència de cota entre el punt més baix de la fonamentació del talús exterior del dic de tancament i el punt més alt de l'estructura resistent.

3. Capacitat d'emmagatzematge:

volum que pot emmagatzemar la bassa fins al màxim nivell normal.

4. Màxim nivell normal (MNN):

cota de la làmina d'aigua màxima en les condicions normals d'explotació, respectant els resguards establits i a partir de la qual entra en funcionament el sobreeixidor.

5. Màxim nivell d'embassament (MNE):

cota de la làmina d'aigua, abocant pel sobreeixidor amb un cabal igual al d'entrada.

6. Resguard:

diferència de cotes entre el màxim nivell normal i la coronació del dic.

7. Sobreeixidor:

estructura per a evacuar les aigües que superen el màxim nivell normal.

Categories a l'efecte de seguretat de les basses per a reg

En funció del risc potencial que se'n puga derivar del possible trencament o funcionament incorrecte, les basses per a reg es classifiquen en les categories següents:

- Categoria A: basses el trencament o funcionament incorrecte de les quals pot afectar greument nuclis urbans o serveis essencials, o produir danys materials o mediambientals molt importants.

- Categoria B: basses el trencament o funcionament incorrecte de les quals pot produir danys materials o mediambientals importants o afectar un nombre reduït d'habitatges.

- Categoria C: basses el trencament o funcionament incorrecte de les quals pot produir danys materials de moderada importància i només incidentalment pèrdues de vides humanes. En tot cas, a aquesta categoria pertanyeran totes les basses no incloses en les categories A o B.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els titulars de preses i basses d'altura superior a 5 metres o de capacitat d'embassament de més de 100.000 m3, de titularitat privada pública, existents, en construcció o que es construiran, estan obligats a sol·licitar-ne la classificació i el registre. Les classificades A o B han de tindre...

Saber més
Requisits

Estar inscrits o haver sol·licitat la inscripció en el Registre de Basses per a Reg de la Comunitat Valenciana a l'efecte de seguretat.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i pagament de la taxa - Revisió i anàlisi de la documentació presentada - Petició, si escau, d'informació addicional - Resolució de classificació de la bassa a l'efecte de seguretat per part de la DG d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i notificació al titular de la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any. Amb antelació suficient a la data prevista de la posada en servei de la bassa, ja que aquesta ha de tindre la classificació i, si escau, tindre aprovat i implementat el pla d'emergència amb caràcter previ a l'inici de la seua explotació.

Documentació
Model de sol·licitud normalitzat acompanyat de la documentació següent: - Declaració responsable sobre la titularitat de la bassa - Acreditació de la condició de representant de l'entitat: a) Comunitats de regants i altres entitats assimilades: certificat del secretari en el qual conste l'acord...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Model 046-9758 - Taxa per servicis administratius en matèria de basses de regadiu.

LEGISLACIÓ APLICABLE: Artícle 3.11-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Tases.

 

Classificació de basses de regadiu dins de la categoria A (aquelles el trencament o funcionament incorrecte de les quals pot afectar greument nuclis urbans o a serveis essencials, o produir danys materials o mediambientals molt importants); categoria B (aquelles el trencament o funcionament incorrecte de les quals puguen ocasionar danys materials o mediambientals importants o afectar un nucli reduït d'habitatges); o categoria C (aquelles el trencament o funcionament incorrecte de les quals pot produir danys materials de moderada importància i només incidentalment pèrdues de vides humanes). --> 152,85 euros.

 

 

El pagament de la taxa s'ha d'efectuar en qualsevol de les entitats bancàries indicades en l'imprés de la taxa, mitjançant l'ingrés de la quantitat que corresponga:

 

1. A través del pagament telemàtic genèric.

- Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran efectuar el pagament telemàticament. Vegeu en enllaços: "Pagament telemàtic genèric"

 

2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

Vegeu l'enllaç: Entitats col·laboradores i formes de pagament.

 

A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes:

 

https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9758

https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9758

Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

I, preferentment, en:

 

Saber més

Resolució

Termini màxim
El Reial decret 9/2008, d'11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, estableix en el seu article 367 del CAPÍTOL IV "Règim jurídic de la seguretat de les preses, embassaments" que el termini de resolució de la...
Saber més
Observacions

La resolució de classificació de la bassa posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de Hble. Sr. Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, de...

Saber més
Sancions
L'incompliment de les obligacions en matèria de seguretat donarà lloc a l'aplicació del règim sancionador previst en el text refós de la Llei d'aigües i desplegat en el títol V del Reglament del domini públic hidràulic.