Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades a projectes de suport a les associacions de consumidors en l'àmbit de la seguretat alimentària. Convocatòria 2022

  Objecte del tràmit

  1. L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes en matèria de projectes de suport a les associacions de persones consumidores en l'àmbit de la seguretat alimentària per a 2022 que es regularan pel que s'estableix en l'Ordre 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la Salut Pública, publicada en el DOGV núm. 8503, l'11 de març de 2019 (bases reguladores en les referències posteriors a aquesta norma).

  2. En particular, utilitzant principalment les noves tecnologies de la informació i dirigits a desenvolupar activitats formatives, educatives o informatives dirigides a potenciar els coneixements en seguretat alimentària de les persones consumidores, d'una banda, respecte a la qualitat nutricional, seguretat i sostenibilitat dels aliments i d'altra banda, respecte a la prevenció enfront de riscos químics, nutricionals o biològics relacionats amb el consum d'aliments.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar les subvencions regulades en el Títol IV, Capítol V de les bases reguladores, les entitats sense ànim de lucre que tinguen per objecte la defensa de les persones consumidores que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Les entitats sol·licitants, a més de complir els requisits generals establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de complir els següents requisits:

  1. Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, regulat en el Decret 38/1992, de 16 de març, del Govern Valencià.
  2. Desenvolupar activitats formatives, educatives o informatives dirigides a potenciar i millorar els coneixements en seguretat alimentària de les persones consumidores, utilitzant, principalment, les noves tecnologies de la informació.

  Inici
 • Taxes

  No hi ha taxes en aquest procediment.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  De conformitat amb el que s'estableix en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, les ajudes que se citen a continuació es finançaran amb càrrec al programa pressupostari 413.10, del Capítol IV, codi línia comptable S0406000, fins a un import global màxim estimat, de 30.000 €.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  20 dies hàbils comptats a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria. (DOGV Num. 9291 / 04.03.2022)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les sol·licituds es presentaran, segons el model normalitzat disponible en el corresponent tràmit telemàtic, únicament per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es ) accedint a GUIA PROP «Tràmits i Serveis», d'acord amb el que es preveu en l'article 5.1 de les bases reguladores i en aplicació del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant LPACAP). Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent de l'ací descrit, serà inadmesa, de conformitat amb el que es disposa en l'article 66.6 i en l'article 68.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  2. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.
  3. La informació sobre les signatures digitals admeses i sobre les instruccions per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud i posteriors aportacions de documentació, en el seu cas, podrà consultar-se en la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es ). En qualsevol cas, s'haurà de tindre en compte el següent:
  Les associacions emplenaran la sol·licitud, accedint amb la signatura digital del representant de l'associació emesa per qualsevol de les entitats admeses en el portal electrònic de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados) o certificació digital del seu representant que haurà d'inscriure's en el Registre de Representants de la Generalitat.
  4. A la sol·licitud, s'acompanyarà la següent documentació:
  a) Documentació que acredite que l'entitat es troba legalment inscrita en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, regulat en el Decret 38/1992, de 16 de març, del Govern Valencià.
  b) Documentació que acredite la representació legal que ostenta la persona que signa la sol·licitud.
  5. Aquella documentació que haja de presentar-se signada ho serà amb signatura de la persona representant de l'associació i s'aportarà per via telemàtica.
  6. Els models d'annexos, declaracions responsables i certificacions requerides en les bases reguladores, estaran disponibles en GUIA PROP «Tràmits i Serveis», a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV.
  7. L'esmena o aportació telemàtica de documentació podrà realitzar-se utilitzant el següent tràmit de la GUIA PROP «Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria:
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=xx
  L'assistència tècnica per a solucionar els problemes de tal índole que puguen derivar-se de la tramitació telemàtica de la sol·licitud s'efectuarà a través del correu electrònic generalitat_en_red@gva.es

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES DE SUPORT A LES ASSOCIACIONS DE CONSUMIDORS EN L'AMBIT DE LA SEGURETAT ALIMENTARIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Direcció General amb competències en Salut Pública.
  L'òrgan competent per a dictar la resolució serà la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de Salut Pública, que actuarà per delegació de la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria de Sanitat i Salut Pública, de conformitat amb l'article 160.5 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, sector públic instrumental i subvencions.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se en el termini d'un mes recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, o bé en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es preveu en els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs que s'estime oportú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20082

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.). Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3. Si escau, procediu al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  5. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds hauran d'obtindre una puntuació mínima de 60 punts, sobre la puntuació màxima de 100 punts, segons els criteris següents:

  1. Qualitat del projecte que es desenvoluparà (fins a un màxim de 50 punts):

  a) Disseny.
  a.1. Adequació del projecte a objectius.
  a.2. Justificació i pertinència.
  a.3. Caràcter innovador.
  a.4. Coherència de mitjans i finalitats.
  a.5. Treball cooperatiu entre entitats.

  b) Planificació de la implementació i la gestió.

  c) Avaluació del procés i resultat.

  d) Pla de difusió.

  2. Interés, rellevància i repercussió social del projecte d'acord amb les necessitats que cobreix, el nombre d'usuaris, el sector social al qual es dirigeixen i la cobertura territorial (fins a un màxim de 25 punts).

  3. Experiència acreditada de l'entitat sol·licitant: disposar de l'estructura tècnica adequada i del personal necessari amb experiència (fins a un màxim de 15 punts).

  4. Viabilitat econòmica: adequació del pressupost, els recursos econòmics propis i l'aportació d'usuaris o altres entitats (fins a un màxim de 10 punts).

  Obligacions

  1. Les entitats beneficiàries de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, les condicions i el termini establits per a cada tipus de subvenció, i, en defecte d'això, abans del 31 de desembre de l'any en què s'ha concedit. Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud de l'entitat beneficiària o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies que preveu la legislació de procediment administratiu comú.

  2. Aquestes entitats han de complir amb les obligacions que amb caràcter general estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, les que estableix l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que els siguen aplicables, i amb les obligacions que puga fixar o determinar la convocatòria que, en tot cas, haurà d'ajustar-se al que preveu aquesta ordre de bases.

  3. Així mateix, les entitats beneficiàries han de complir les previsions que recull la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 9/2003, de 2 d'abril, d'igualtat entre homes i dones, en relació amb el pla d'igualtat quan, per la legislació aplicable, els siga exigible.

  4. L'incompliment d'alguna d'aquestes obligacions podrà donar lloc, prèvia incoació d'expedient, al desistiment sense efecte de la resolució de concessió de la subvenció o la minoració de la quantia concedida i, si és el cas, se sol·licitarà el reintegrament, total o parcial, de les quantitats percebudes i s'exigirà l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

  5. S'haurà de complir amb les obligacions de publicitat derivades del que es disposa en els articles 4 i 5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en el capítol 2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern, i en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquesta informació podrà publicar-se en el portal web de l'entitat o bé a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta (https://gvaobert.gva.es/tep).

  6. La difusió d'aquesta informació s'ha de realitzar, preferentment, a través de les corresponents pàgines web, sense perjudici que s'haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

  Enllaços

  Vegeu RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Públic

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la salut pública. [2019/2334]
  - RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'efectua la convocatòria de les ajudes en matèria de projectes
  de suport a les associacions de persones consumidores en l'àmbit de la seguretat alimentària. (DOGV Num. 9291 / 04.03.2022)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la salut pública. [2019/2334]

  Llistat de seguiment

  Resolució de la Directora General de Salut Pública i Addiccions, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es designa als membres la Comissió Avaluadora de les subvencions destinades a projectes de suport a les associacions de persones consumidores en l'àmbit de la seguretat alimentària, convocades mitjançant resolució d'11 de febrer 2022 de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV núm. 9291 de 4.3.2022)

  SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES

  LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS ADMESES I LA PUNTUACIÓ I QUANTIA DE LES AJUDES ATORGADES

  RESOLUCIÓ per la qual es concedeixen les ajudes

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.