Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de les ajudes en matèria de projectes de desplegament del Pla de Salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis. Convocatòria 2022.

  Objecte del tràmit

  L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes en matèria de projectes de desplegament del Pla de Salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis per a 2022 que es regularan pel que s'estableix en l'Ordre 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de projectes relacionats amb la Salut Pública,

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran acollir-se a les ajudes que es convoquen les entitats locals previstes en les bases reguladores, per a cada ajuda de les citades en l'article precedent, sempre que complisquen amb els requisits fixats en l'article 25.1 d'aquestes.

  Requeriments

  A més de complir els requisits generals que estableixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, han d'acreditar els requisits que estableix l'article 25.2 de l'esmentada Ordre 1/2019.

  Inici
 • Taxes

  No hi ha taxes en aquest procediment.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  De conformitat amb el que s'estableix en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici
  2022, les ajudes d'aquesta convocatòria es finançaran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 10.02.98.413.10, Capítol IV, Línia S0401000, fins a un import global màxim estimat, de 180.000€. I es concediran mitjançant concurrència competitiva.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds, en la forma establida en l'article 5.2 de les bases reguladores, per a les ajudes convocades mitjançant la present resolució serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV.(Num. 9291 / 04.03.2022)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Es presentarà una sol·licitud per cadascuna de les ajudes a les quals s'opte d'acord amb el que s'estableix en l'article 5 de les bases reguladores. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.

  2. Les sol·licituds es presentaran, segons el model normalitzat disponible en el corresponent
  tràmit telemàtic, únicament per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es) accedint a GUIA PROP «Tràmits i Serveis», d'acord amb el que es preveu en l'article 5.1 de les bases reguladores i en aplicació del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant LPACAP). Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent de l'ací descrit, serà inadmesa, de conformitat amb el que es disposa en l'article 66.6 i en l'article 68.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  3.la informació sobre les signatures digitals admeses i sobre les instruccions per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud i posteriors aportacions de documentació, en el seu cas, podrà consultar-se en la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es). En qualsevol cas, s'haurà de tindre en compte el següent:
  a) Les persones jurídiques i entitats emplenaran la sol·licitud, accedint amb la signatura digital de representant d'entitat emesa per qualsevol de les entitats admeses en el portal electrònic de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados)
  o certificació digital del seu representant que haurà d'inscriure's en el Registre de Representants de la Generalitat.
  b) Les persones físiques emplenaran la sol·licitud accedint amb la signatura digital de ciutadania o a través de representant inscrit en el Registre de Representants, en els mateixos termes que en el paràgraf anterior.

  4. A la sol·licitud, s'acompanyarà la documentació que procedisca, de la relacionada en l'article
  5.2 de les bases reguladores. Aquella documentació que haja de presentar-se signada ho serà amb
  signatura de representant d'entitat o ciutadania, segons siga procedent, i s'aportarà per via telemàtica.

  5. Els models d'annexos, declaracions responsables i certificacions requerides en les bases
  reguladores, estaran disponibles en GUIA PROP «Tràmits i Serveis», a partir de la publicació
  d'aquesta convocatòria en el DOGV.

  6. L'esmena o aportació telemàtica de documentació podrà realitzar-se utilitzant el següent tràmit de la GUIA PROP «Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=xx

  7. L'assistència tècnica per a solucionar els problemes de tal índole que puguen derivar-se de la tramitació telemàtica de la sol·licitud s'efectuarà a través del correu electrònic generalitat_en_red@gva.es

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PROJECTES DE DESPLEGAMENT DEL IV PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN ELS SEUS MUNICIPIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  MEMÒRIA DEL PROJECTE DE DESPLEGAMENT DEL IV PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN ELS SEUS MUNICIPIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que s'estableix en les bases reguladores, i la seua resolució i concessió s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que s'estableix en les referides bases reguladores.

  2. Les sol·licituds presentades es valoraran, conforme als criteris que es fixen en l'artículo 26
  de les bases reguladores. La Comisíon d'Avaluació serà nomenada per la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de Salut Pública, en el termini màxim de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria i analitzarà i avaluarà les propostes presentades.

  3. Per a l'aportació de documentació i al·legacions per via telemàtica es troba l'enllaç directe mes a baix en l'apartat Llesta de seguiment.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se en el termini d'un mes recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, o bé en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es preveu en els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós- Administrativa, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs que s'estime oportú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20084

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.). Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3. Si escau, procediu al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  5. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  La prioritat per a la concessió de subvencions per a projectes relacionats amb el desplegament del IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana es determinarà d'acord amb la puntuació que ha obtingut l'entitat local sol·licitant ponderant els criteris següents:

  a) Rellevància del projecte (fins a un màxim de 10 punts):
  1. Interés i repercussió social del programa o servei d'acord amb les necessitats que cobreix, el nombre d'usuaris, el sector social al qual es dirigeix i la cobertura territorial. Fins a 2 punts.
  2. Coherència amb els principis i les línies estratègiques del IV Pla de salut. Fins a 8 punts:
  . Salut en totes les edats i en totes les polítiques: considera els diferents entorns en els quals viuen les persones en les diferents etapes de la vida. Fins a 2 punts.
  . Orientació cap a l'equitat en salut: posa més èmfasi en els que més ho necessiten. Fins a 2 punts.
  . Base participativa: la població beneficiària participa en alguna de les etapes de desenvolupament del projecte. Fins a 2 punts.
  . Orientació cap a la salut en positiu. Preveu i dinamitza recursos o actius per a la salut que permeten un control superior sobre els determinants de la salut. Fins a 2 punts.

  b) La qualitat del programa o servei que es desenvoluparà emmarcant-lo en alguna de les propostes següents: Projectes formatius orientats a l'adquisició de competències dels membres dels consells locals de salut (elaboració de diagnòstics participatius de necessitats i problemes de salut i mapes d'actius per a la salut d'àmbit municipal) i projectes d'actuació i avaluació orientats a promoure la salut en les diferents edats i entorns de la vida de les persones (fins a un màxim de 50 punts):
  1. Disseny. Fins a 25 punts:
  . Justificació i pertinència (estudi de situació i alineació estratègica). Fins a 4 punts.
  . Formulació amb evidència científica. Fins a 3 punts.
  . Adequació del projecte a objectius. Fins a 2 punts.
  . Contingut de les activitats. Fins a 3 punts.
  . Cronograma d'activitats. Fins a 3 punts.
  . Coherència de mitjans i finalitats. Fins a 3 punts.
  . Consideracions ètiques. Fins a 3 punts.
  . Caràcter innovador. Fins a 4 punts.
  2. Planificació de la implementació i la gestió. Fins a 10 punts.
  3. Avaluació de procés i resultats. Fins a 10 punts.
  4. Pla de difusió. Fins a 5 punts.

  c) Experiència acreditada de l'entitat sol·licitant (fins a un màxim de 10 punts):
  1. L'experiència de treball en xarxa amb altres entitats locals amb la implicació de sectors diferents: fins a 5 punts.
  2. L'experiència en projectes previs de promoció de salut en l'àmbit local. Fins a 5 punts.

  d) Viabilitat economicofinancera i tècnica del projecte (fins a un màxim de 10 punts):
  1. Sostenibilitat: definició de mecanismes per a generar o obtindre recursos que garantisquen el manteniment de les intervencions o els seus efectes a mitjà o llarg termini. Fins a 5 punts.
  2. Coherència entre recursos i objectius previstos. Fins a 5 punts.

  e) Treball col·laboratiu amb el sector salut del projecte (fins a un màxim de 20 punts):
  1. Enfocament intersectorial de salut amb: educació, benestar social, transport, urbanisme, activitat física, medi ambient. Fins a 6 punts.
  2. Treball en xarxa i col·laboració amb serveis d'atenció primària, salut pública i altres unitats sanitàries de referència. Fins a 8 punts.
  3. Connexió i coordinació amb espais de participació ciutadana: meses intersectorials, consells de salut, inclusió social o altres. Fins a 6 punts.

  Les sol·licituds han d'obtindre una puntuació mínima de 60 punts, sobre la puntuació global màxima de 100 punts, per a la concessió de la subvenció.

  Obligacions

  1. Les entitats beneficiàries de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, les condicions i el termini establits per a cada tipus de subvenció, i, en defecte d'això, abans del 31 de desembre de l'any en què s'ha concedit.
  2. Les entitats beneficiàries de la subvenció han de complir amb les obligacions que, amb caràcter general, s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, les que s'estableixen en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que els siguen aplicables, i les obligacions que es puguen fixar o determinar en la convocatòria.
  3. L'incompliment del termini màxim de justificació de les subvencions podrà donar lloc al desistiment sense efectes o a la minoració de la subvenció, amb exigència, si és el cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i a l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.
  4. Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud dels interessats o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies que preveu la legislació de procediment administratiu comú.
  5. De conformitat amb el que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si la persona l'entitat beneficiària rep una subvenció per un import superior a 10.000 euros, ha de donar l'adequada publicitat a aquesta, per a la qual cosa ha d'indicar com a entitat concedent la Generalitat, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats.
  6. La difusió d'aquesta informació s'ha de realitzar, preferentment, a través de les corresponents pàgines web, sense perjudici que s'haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la salut pública.
  - RESOLUCIÓ d'11 de febrer de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'efectua la convocatòria de les ajudes en matèria de projectes de desplegament del Pla de salut de la Comunitat Valenciana
  en els seus municipis. [2022/1413]

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 14 de novembre.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la salut pública.

  RESOLUCIÓ d'11de febrer de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'efectua la convocatòria de les ajudes en matèria de projectes de desplegament del Pla de salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis. [2022/1413]

  Llistat de seguiment

  Resolució de la Directora General de Salut Pública i Addiccions, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es designa als membres de la Comissió Avaluadora de les subvencions destinades a projectes de desplegament del Pla de Salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis, convocades per Resolució d'11 de febrer de 2022, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV núm. 9291 de 4.3.2022).

  LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES PER A LA SEUA AVALUACIÓ.

  LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES PER A LA SEUA AVALUACIÓ.

  ACTA DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ PER LA QUAL S'APROVA LA RELACIÓ DE SUBVENCIONS CONCEDIDES I DENEGADES

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.