• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades a projectes de desplegament de l'IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis

  Objecte del tràmit

  L'objecte de la present convocatòria és convocar en règim de concurrència competitiva les subvencions destinades a projectes de desplegament de l'IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre 1/2019 de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la Salut Pública.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar les subvencions regulades en el Títol IV, Capítol IV de la citada Ordre 1/2019, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que proposen el desenvolupament de projectes relacionats amb el desplegament de l'IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  A més de complir els requisits generals establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran d'acreditar els requisits establits en l'article 25.2 de la citada Ordre 1/2019.

  Inici
 • Taxes

  No hi ha taxes en aquest procediment.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El total de les subvencions atorgades per a aquests projectes no podran superar la quantia màxima 100.000 €, en l'exercici pressupostari 2019.
  1. A l'efecte del que es preveu en aquesta convocatòria es consideraran subvencionables a aquells que responguen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessaris i es realitzen en el termini establit en la present convocatòria, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 12 de la citada Ordre 1/2019.
  2. La quantia de les subvencions individuals es determinarà seguint els criteris de valoració establits en el Títol IV, Capítol IV de l'Ordre 1/2019, amb un màxim global de finançament del total de les subvencions segons el que s'estableix en apartat Segon de la present convocatòria.
  3. El pagament de la subvenció es realitzarà d'acord amb el que es disposa en la Llei 38/2003 i altres normes concordants.
  4. En tot cas, amb caràcter previ al pagament de la subvenció el beneficiari haurà de trobar-se al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i de la resta de requisits establits en l'article 14 de la citada Ordre 1/2019.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8561 de 03/06/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20084

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. De conformitat amb el contemplat en l'article 5.2 de la citada Ordre 1/2019, haurà de presentar-se la següent documentació en model normalitzat:
  a) Sol·licitud
  b) Un exemplar de les dades de domiciliació bancària
  c) Memòria del projecte que incloga pressupost detallat indicant conceptes i quantia de les activitats. El llenguatge utilitzat en la redacció del projecte haurà de ser inclusiu i no sexista.
  d) Adhesió a Xarxa Salut per la corporació municipal.
  2. En els casos en què els documents estigueren en poder de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 53.1 d de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sempre que es faça constar la data, l'òrgan o dependència al qual van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.
  3. Els models normalitzats de la sol·licitud, declaració responsable, domiciliació bancària i memòria, es troben disponibles en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet (https:\\sede.gva.es).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PROJECTES DE DESPLEGAMENT DEL IV PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN ELS SEUS MUNICIPIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  MEMÒRIA DEL PROJECTE DE DESPLEGAMENT DEL IV PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN ELS SEUS MUNICIPIS

  CERTIFICAT D'ACORD DEL PLE D'ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  De conformitat amb el que es preveu en l'article 8 de la citada Ordre 1/2019, la Comissió d'Avaluació serà nomenada per la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de Salut Pública, en el termini màxim de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la subvenció que es dicte conforme a la present convocatòria i bases reguladores aprovades per la citada Ordre 1/2019, posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar, recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua notificació, o bé directament ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, d'acord amb el que es preveu en l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20084

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  La prioritat per a la concessió de subvencions per a projectes relacionats amb el desplegament del IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana es determinarà d'acord amb la puntuació que obtinga l'entitat local sol·licitant ponderant els criteris següents:

  a) Rellevància del projecte (fins a un màxim de 10 punts):
  1. Interés i repercussió social del programa o servei d'acord amb les necessitats que cobreix, nombre d'usuaris, sector social a què es dirigeix i cobertura territorial. Fins a 2 punts.
  2. Coherència amb els principis i les línies estratègiques del IV Pla de salut. Fins a 8 punts:
  . Salut en totes les edats i en totes les polítiques: considera els entorns diferents en què viuen les persones en les diverses etapes de la vida. Fins a 2 punts.
  . Orientació cap a l'equitat en salut: posa més èmfasi en qui més ho necessita. Fins a 2 punts.
  . Base participativa: la població beneficiària participa en alguna de les etapes de desenvolupament del projecte. Fins a 2 punts.
  . Orientació cap a la salut en positiu. Considera i dinamitza recursos o actius per a la salut que permeten un control superior sobre els determinants de la salut. Fins a 2 punts.

  b) La qualitat del programa o servei a desenvolupar emmarcant-lo en alguna de les propostes següents: Projectes formatius orientats a l'adquisició de competències dels membres dels consells locals de salut (elaboració de diagnòstics participatius de necessitats i problemes de salut i mapes d'actius per a la salut d'àmbit municipal) i projectes d'actuació i avaluació orientats a promoure la salut en les diverses edats i entorns de la vida de les persones (fins a un màxim de 50 punts):
  1. Disseny. Fins a 25 punts:
  . Justificació i pertinència (estudi de situació i alineació estratègica). Fins a 4 punts.
  . Formulació amb evidència científica. Fins a 3 punts.
  . Adequació del projecte a objectius. Fins a 2 punts.
  . Contingut de les activitats. Fins a 3 punts.
  . Cronograma d'activitats. Fins a 3 punts.
  . Coherència de mitjans i fins. Fins a 3 punts.
  . Consideracions ètiques. Fins a 3 punts.
  . Caràcter innovador. Fins a 4 punts.
  2. Planificació de la implementació i la gestió. Fins a 10 punts.
  3. Avaluació de procés i resultats. Fins a 10 punts.
  4. Pla de difusió. Fins a 5 punts.

  c) Experiència acreditada de l'entitat sol·licitant (fins a un màxim de 10 punts):
  1. L'experiència de treball en xarxa amb altres entitats locals amb la implicació de sectors diferents.Fins a 5 punts.
  2. L'experiència en projectes previs de promoció de salut en l'àmbit local. Fins a 5 punts.

  d) Viabilitat econòmicofinancera i tècnica del projecte (fins a un màxim de 10 punts):
  1. Sostenibilitat: definició de mecanismes per a generar o obtindre recursos que garantisquen el manteniment de les intervencions o els seus efectes a mitjà o llarg termini. Fins a 5 punts.
  2. Coherència entre recursos i objectius previstos. Fins a 5 punts.

  e) Treball col·laboratiu amb el sector salut del projecte (fins a un màxim de 20 punts):
  1. Enfocament intersectorial de salut amb: educació, benestar social, transport, urbanisme, activitat física, medi ambient. Fins a 6 punts.
  2. Treball en xarxa i col·laboració amb serveis d'atenció primària, salut pública i altres unitats sanitàries de referència. Fins a 8 punts.
  3 Connexió i coordinació amb espais de participació ciutadana: taules intersectorials, consells de salut, inclusió social o altres. Fins a 6 punts.

  Les sol·licituds hauran d'obtindre una puntuació mínima de 60 punts, sobre la puntuació global màxima de 100 punts, per a la concessió de la subvenció.

  Obligacions

  1. Les entitats beneficiàries de la subvenció tenen l'obligació general de dur a terme l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, condicions i termini establits per a cada tipus de subvenció, i a falta d'això, abans del 31 de desembre del any en què s'ha concedit.
  2. Les entitats beneficiàries de la subvenció han de complir amb les obligacions que amb caràcter general s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, les establides en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en el cas que se'ls puguen aplicar, i les obligacions que es puga fixar o determinar en la convocatòria.
  3. L'incompliment del termini màxim de justificació de les subvencions podrà donar lloc al desistiment sense efectes o a la minoració de la subvenció, amb exigència, si és el cas, del reintegrament de les quantitats percebudes indegudament i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.
  4. Qualsevol ampliació de terminis, per sol·licitud de les persones interessades o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies previstes en la legislació de procediment administratiu comú.
  5. De conformitat amb el que preveu l'article 3.2 Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si la persona o entitat beneficiària rebera una subvenció per import superior a 10.000 euros haurà de donar-li la publicitat adequada, i assenyalar com a entitat que fa la concessió la Generalitat, així com l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionat.
  6. La difusió d'aquesta informació es farà preferentment per mitjà de les pàgines web corresponents, sense perjudici que s'haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En el cas que no disposen de pàgina web en què dur a terme aquesta publicitat, podran complir-la mitjançant el portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
  - ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la Salut Pública.
  - RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2019, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions destinades a projectes de desplegament de l'IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis. [2019/5569]

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 14 de novembre

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer

  ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la Salut Pública.

  Vegeu Resolució de 22 de maig de 2019, d

  Llistat de seguiment

  Acord de la comissió d'avaluació per la qual es publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de subvencions destinades a projectes de desplegament del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis (publicat a la web el 13/08/2019)

  Procediment telemàtic d'aportació de documents d'esmena o de justificació d'un expedient d'ajudes o de subvencions de la Direcció General de Salut Pública y Adiccions.

  Acord de la comissió d'avaluació per la qual es publica el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de subvencions destinades a projectes de desplegament del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis

  Resolució de 20 de setembre de 2019 de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions , de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es concedeixen les subvencions destinades a projectes de desplegament del IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.