Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes destinades a promoure projectes de salut perinatal i primera infància. Convocatòria 2022

  Objecte del tràmit

  L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes destinades a promoure la salut perinatal, a través del suport i ajuda mútua durant l'embaràs, part i puerperi, incloent el suport a la lactància materna com una cosa quotidiana i natural, així com la promoció de la criança positiva i la criança. per a l'exercici 2022.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar les subvencions regulades en el Títol IV, Capítol II de la citada Ordre 1/2019, associacions i/o entitats sense ànim de lucre que treballen amb mares i pares en la promoció de la salut en l'etapa prenatal i primera infància (de 0 a 5 anys), la criança i la criança positiva.

  Requeriments

  Aquestes entitats, a més de complir els requisits generals establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran d'acreditar els requisits establits en l'article 25.2 de la citada Ordre 1/2019 de bases reguladores.

  Inici
 • Taxes

  No hi ha taxes en aquest procediment.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  De conformitat amb el que s'estableix en la Llei 8/2021, de 30 de desembre de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022:

  1. Les subvencions previstes en la present convocatòria es finançaran amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 413.10, del Capítol IV, codi línia comptable S0403000.

  2. El total de les subvencions atorgades per a aquests projectes no podran superar la quantia màxima de 50.000 euros.

  3. Procedència i quantia dels fons: Propis:50.000 euros. La modalitat de concessió serà de concurrència competitiva.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds, en la forma establida en l'article 5.2 de les bases reguladores, per a les ajudes convocades mitjançant la present resolució serà de 20 dies hàbils comptats a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria. DOGV Num. 9299 / 16.03.2022
  Les sol·licituds es presentaran, segons el model normalitzat disponible en el corresponent tràmit telemàtic, únicament per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat http://sede.gva.es accedint a GUIA PROP «Tràmits i Serveis», d'acord amb el que es preveu en l'article 5.1 de les bases reguladores i en aplicació del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant LPACAP). Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent de l'ací descrit, serà inadmesa, de conformitat amb el que es disposa en l'article 66.6 i en l'article 68.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores.

  3. La informació sobre les signatures digitals admeses i sobre les instruccions per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud i posteriors aportacions de documentació, en el seu cas, podrà consultar-se en la seu electrònica de la Generalitat http://sede.gva.es. En qualsevol cas, s'haurà de tindre en compte el següent:

  Les persones jurídiques i entitats emplenaran la sol·licitud, accedint amb la signatura digital de representant d'entitat emesa per qualsevol de les entitats admeses en el portal electrònic de la Generalitat https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados, o certificació digital del seu representant que haurà d'inscriure's en el Registre de Representants de la Generalitat.
  4. A la sol·licitud, s'acompanyarà la documentació que procedisca, de la relacionada en l'article 5.2 de les bases reguladores. Aquella documentació que haja de presentar-se signada ho serà amb signatura de representant d'entitat i s'aportarà per via telemàtica.

  5. Els models d'annexos, declaracions responsables i certificacions requerides en les bases reguladores, estaran disponibles en GUIA PROP «Tràmits i Serveis», a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV.

  6. L'esmena o aportació telemàtica de documentació podrà realitzar-se utilitzant el següent tràmit de la GUIA PROP «Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos

  7. L'assistència tècnica per a solucionar els problemes de tal índole que puguen derivar-se de la tramitació telemàtica de la sol·licitud s'efectuarà a través del correu electrònic generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. De conformitat amb el contemplat en l'article 5.2 de la citada Ordre 1/2019, de bases reguladores, haurà de presentar-se la següent documentació en model normalitzat:

  -Sol·licitud.
  -Un exemplar de les dades de domiciliació bancària.
  -Memòria/resumeixen del projecte. El llenguatge utilitzat en la redacció del projecte haurà de ser inclusiu i no sexista.

  2. En els casos en què els documents estigueren en poder de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, l'entitat sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 53.1 d de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faça constar la data, l'òrgan o dependència al qual van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT PERINATAL I PRIMERA INFÀNCIA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE PROMOCIÓ DE LA SALUT PERINATAL I PRIMERA INFÀNCIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que s'estableix en les bases reguladores, i la seua resolució i concessió s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que s'estableix en les referides bases reguladores.

  2. Les sol·licituds presentades es valoraran, conforme als criteris que es fixen en l'article 22
  de les bases reguladores. La Comisíon d'Avaluació serà nomenada per la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de Salut Pública, en el termini màxim de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria i analitzarà i avaluarà les propostes presentades.

  3. Per a l'aportació de documentació i al·legacions per via telemàtica es troba l'enllaç directe mes a baix en l'apartat Llesta de seguiment.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la subvenció que es dicte conforme a la present convocatòria i bases reguladores aprovades per la citada Ordre 1/2019, posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar, recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua notificació, o bé directament ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, d'acord amb el que es preveu en l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20085

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.). Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3. Si escau, procediu al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  5. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds hauran d'obtindre una puntuació mínima de 60 punts, sobre la puntuació màxima de 100 punts, segons els criteris següents:

  1. Rellevància (fins a un màxim de 10 punts): impacte o contribució del projecte per a la consecució de la finalitat de la subvenció.

  2. Qualitat (fins a un màxim de 50 punts): en relació amb el disseny que té, que ha d'incorporar la perspectiva de gènere, planificació de la implementació i gestió, avaluació de procés i resultats i pla de difusió.

  3. Treball col·laboratiu (fins a un màxim de 20 punts): amb el sector salut i/o amb altres entitats o agents afins. Enfocament intersectorial.

  4. Viabilitat economicofinancera i tècnica del projecte (fins a un màxim de 10 punts): sostenibilitat per al manteniment de les intervencions i/o dels efectes que tindrà a mitjà i llarg termini, i coherència entre recursos disponibles/sol·licitats i objectius previstos.

  5. Experiència acreditada de l'entitat sol·licitant en projectes de promoció de la salut en embarassades, salut perinatal i primera infància (de 0 a 5 anys) (fins a un màxim de 10 punts).

  Obligacions

  1. Les entitats beneficiàries de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, les condicions i el termini establits per a cada tipus de subvenció, i, en defecte d'això, abans del 31 de desembre de l'any en què s'ha concedit. Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud de l'entitat beneficiària o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies que preveu la legislació de procediment administratiu comú.

  2. Aquestes entitats han de complir amb les obligacions que amb caràcter general estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, les que estableix l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que els siguen aplicables, i amb les obligacions que puga fixar o determinar la convocatòria que, en tot cas, haurà d'ajustar-se al que preveu aquesta ordre de bases.

  3. Així mateix, les entitats beneficiàries han de complir les previsions que recull la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 9/2003, de 2 d'abril, d'igualtat entre homes i dones, en relació amb el pla d'igualtat quan, per la legislació aplicable, els siga exigible.

  4. L'incompliment d'alguna d'aquestes obligacions podrà donar lloc, prèvia incoació d'expedient, al desistiment sense efecte de la resolució de concessió de la subvenció o la minoració de la quantia concedida i, si és el cas, se sol·licitarà el reintegrament, total o parcial, de les quantitats percebudes i s'exigirà l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

  5. De conformitat amb el que preveu l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, si l'entitat beneficiària rep una subvenció per un import superior a 10.000 euros, ha de donar l'adequada publicitat a aquesta, per a la qual cosa ha d'indicar com a entitat concedent la Generalitat, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats.

  6. La difusió d'aquesta informació s'ha de realitzar, preferentment, a través de les corresponents pàgines web, sense perjudici que s'haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la salut pública. [2019/2334]
  - RESOLUCIÓ de 8 de març de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'efectua la convocatòria de les ajudes destinades a promoure projectes
  de salut perinatal i primera infància. (DOGV num 9299, de 16/03/2022)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 14 de novembre.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la salut pública. [2019/2334]

  Vegeu RESOLUCIÓ de 8 de març de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

  Llistat de seguiment

  Resolució de la directora general de Salut Pública i Addiccions, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es designen els membres de la comissió avaluadora

  LLISTAT DEFINITIU

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.