Ajudes en matèria de salut pública en relació a les subvencions destinades a promoure en l'àmbit local iniciatives salutogèniques, com a espais o activitats, entre altres, que contribuïsquen a millorar la salut i el benestar físic, psíquic i social de les persones

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 2094206
|
Codi GVA: 20088
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes en matèria de salut pública per a l'exercici 2024, concretament subvencions destinades a promoure en l'àmbit local iniciatives salutogèniques, com a espais o activitats, entre altres, que contribuïsquen a millorar la salut i el benestar...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
11-06-2024 al 25-06-2024
JustificacióTermini obert
15-11-2024
EsmenaTemini tancat
Observacions

La presentació de les sol·licituds haurà de realitzar-se exclusivament per via telemàtica en el Registre Electrònic de la Generalitat, mitjançant accés al corresponent tràmit electrònic disponible en la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es) , o a través del següent enllaç en el portal de la Conselleria https://www.san.gva.es/es/web/ayudas-y-subvenciones , sense que siguen tingudes en compte les sol·licituds presentades per qualsevol altre mig, de conformitat amb el que es disposa en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, resultant d'aplicació, en cas contrari, el que es disposa en l'article 68.4 de citada llei.

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

les entitats sense ànim de lucre, amb base territorial localitzada que treballen en la promoció d'entorns locals salutogènics i que entre les seues activitats incloguen la promoció d'entorns, espais o activitats en els àmbits locals amb un impacte positiu sobre la salut de les persones, així com,...

Saber més
Requisits

Aquestes entitats, a més de complir els requisits generals establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran d'acreditar els requisits establits en article 29.2 de la citada Ordre 1/2019.

Aquelles Entitats els fins de les quals, sistema d'admissió, trajectòria o actuació siguen contraris al principi d'igualtat entre dones i homes no podran ser beneficiàries de la subvenció.

 

Com es tramita

Procés de tramitació
Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que s'estableix en les bases reguladores, i la seua resolució i concessió s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que s'estableix en l'article 3.1 de la citada ordre.
Criteris de valoració
Les sol·licituds presentades es valoraran, conforme als criteris que es fixen en l'article 30 de les bases reguladores en funció de la mena de beneficiària i de l'ajuda sol·licitada per la comissió avaluadora, fixada en l'article 8 de les bases reguladores nomenant-se per la persona titular de la...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de les sol·licituds i la resta de documentació serà de 10 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (num 9817/27.03.2024)

Documentació
A la sol·licitud s'acompanyarà la següent documentació: a) Exemplar de dades de domiciliació bancària en el cas que estos no hagen sigut emplenats en la sol·licitud. b) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. Per a això, l'entitat...
Saber més
Taxa o pagament

No hi ha taxes en aquest procediment.

Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Temini tancat

  10 dies ( PUBLICAT EN LA WEB DIA 19/04/2024) Correcció d'errors publicada en la web el 24/04/2024

  Descripció

  Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que, d'acord amb l'Orde 1/2019 resulte exigible, la Comissió d'Avaluació requerirà a l'entitat sol·licitant mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat perquè en un termini de...

  Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 11-06-2024 a 25-06-2024

  10 dies hàbils següents a la seua publicació en la web de sanitat

  Descripció

  Els interessats podran, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència, adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de juí

  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  Quantia i cobrament
  De conformitat amb el que s'establix en la Llei 8/2023, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024: 1. Les subvencions previstes en la present convocatòria es finançaran amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria de Sanitat 413A00, del Capítol IV, codi...
  Saber més
  80000.0
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  1. Les entitats beneficiàries de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, les condicions i el termini establits per a cada tipus de subvenció, i, en defecte d'això, abans del 31 de desembre de l'any en què s'ha...
  Saber més
  Observacions

  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'haguera dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,...

  Saber més
  Òrgans resolució

  Justificació

  Termini
  Fins 15-11-2024

  Es realitzarà com a màxim fins al 15 de novembre del 2024

  Descripció

  La justificació de les subvencions hauran de realitzar-se exclusivament per via electrònica, utilitzant el mateix enllaç del procediment en el seu apartat corresponent. Es realitzarà com a màxim fins al 15 de novembre del 2024 mitjançant la presentació de la documentació justificativa de la...

  Saber més
  Forma de presentació