Detall de Procediment

Ajudes en matèria de salut pública en relació a les subvencions destinades a promoure en l'àmbit local iniciatives salutogèniques, com a espais o activitats, entre altres, que contribuïsquen a millorar la salut i el benestar físic, psíquic i social de les persones. . Convocatòria 2022

Codi SIA: 2094206
Codi GUC: 20088
Organisme: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
Termini de sol·licitud:
17-03-2022
-
13-04-2022
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes en matèria de salut pública per a l'exercici 2022, concretament subvencions destinades a promoure en l'àmbit local iniciatives salutogèniques, com a espais o activitats, entre altres, que contribuïsquen a millorar la salut i el benestar físic, psíquic i social de les persones que es regularan pel que s'estableix en l'Ordre 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la Salut Pública, publicada en el DOGV núm. 8503, 11.03.2019.

Requisits

Aquestes entitats, a més de complir els requisits generals establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran d'acreditar els requisits establits en article 29.2 de la citada Ordre 1/2019. de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la Salut Pública.

Interessats

Segons l'article 29 de l'Ordre 1/2019 de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la Salut Pública, podran sol·licitar les subvencions regulades en aquest capítol, les entitats sense ànim de lucre, amb base territorial localitzada que treballen en la promoció d'entorns locals salutogènics i que entre les seues activitats incloguen la promoció d'entorns, espais o activitats en els entorns locals amb un impacte positiu sobre la salut de les persones (exemples: espais inclusius per a persones majors, projectes de recuperació d'alimentació saludable i sostenible, etc.), així com la creació, manteniment, recuperació, transformació i/o avaluació d'espais que contribuïsquen a millorar la salut i el benestar de les persones en totes les edats i en diversos entorns de les ciutats, barris o pobles (exemple: camins segurs, saludables i sostenibles a l'escola, etc.).

Normativa del procediment

Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. DOGV Num. 9299 / 16.03.2022

Documentació

1.Es presentarà una sol·licitud per cadascuna de les ajudes a les quals s'opte. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores. 2.Les sol·licituds es presentaran, segons el model normalitzat disponible en el corresponent tràmit telemàtic, únicament per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es) accedint a GUIA PROP «Tràmits i Serveis», d'acord amb el que es preveu en l'article 5 de les bases reguladores i en aplicació del que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant LPACAP). Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent de l'ací descrit, serà inadmesa, de conformitat amb el que es disposa en l'article 66.6 i en l'article 68.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases reguladores. 3. La informació sobre les signatures digitals admeses i sobre les instruccions per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud i posteriors aportacions de documentació, en el seu cas, podrà consultar-se en la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es). En qualsevol cas, s'haurà de tindre en compte el següent: - Les persones jurídiques i entitats emplenaran la sol·licitud, accedint amb la signatura digital de representant d'entitat emesa per qualsevol de les entitats admeses en el portal electrònic de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados) o certificació digital del seu representant que haurà d'inscriure's en el Registre de Representants de la Generalitat. Les persones físiques emplenaran la sol·licitud accedint amb la signatura digital de ciutadania o a través de representant inscrit en el Registre de Representants, en els mateixos termes que en el paràgraf anterior. A la sol·licitud, s'acompanyarà la documentació que procedisca, de la relacionada en l'article 5.2 de les bases reguladores. Aquella documentació que haja de presentar-se signada atenent l'article 5.1 de l'Ordre 1/2019, ho serà amb signatura de representant d'entitat o ciutadania, segons siga procedent, i s'aportarà per via telemàtica. 4. Els models d'annexos, declaracions responsables i certificacions requerides en les bases reguladores, estaran disponibles en GUIA PROP «Tràmits i Serveis», a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV. Serà necessari presentar de manera telemàtica la següent documentació: -Sol·licitud degudament emplenada i signada -Un exemplar de les dades de domiciliació bancària -Memòria/resumeixen del projecte. El llenguatge utilitzat en la redacció del projecte haurà de ser inclusiu i no sexista. -Model de Declaració Responsable segons l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 5. En els casos en què els documents estigueren en poder de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la persona sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 53.1 d de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faça constar la data, l'òrgan o dependència al qual van ser dirigits, la identificació del procediment en què obren i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen. 6. L'esmena o aportació telemàtica de documentació podrà realitzar-se utilitzant el següent tràmit de la GUIA PROP «Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos 7. L'assistència tècnica per a solucionar els problemes de tal índole que puguen derivar-se de la tramitació telemàtica de la sol·licitud s'efectuarà a través del correu electrònic generalitat_en_red@gva.es

Forma presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.). Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 3. Si escau, procediu al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre. 5. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Pagament

No hi ha taxes en aquest procediment.

Informació tramitació

Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que s'estableix en les bases reguladores, i la seua resolució i concessió s'efectuarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que s'estableix en l'article 3.1 de la citada ordre.

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran, conforme als criteris que es fixen en l'article 30 de les bases reguladores en funció de la mena de beneficiària i de l'ajuda sol·licitada per la comissió avaluadora, fixada en l'article 8 de les bases reguladores nomenant-se per la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública i addiccions en el termini màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria.

òrgans de tramitació

Organismes

 • SUBDIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA, LABORATORIS DE SALUT PÚBLICA I SANITAT AMBIENTAL
 • AV. CATALUNYA, 21

  46020 - València/Valencia

Obligacions

1. Les entitats beneficiàries de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, les condicions i el termini establits per a cada tipus de subvenció, i, en defecte d'això, abans del 31 de desembre de l'any en què s'ha concedit. Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud de l'entitat beneficiària o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies que preveu la legislació de procediment administratiu comú. 2. Aquestes entitats han de complir amb les obligacions que amb caràcter general estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, les que estableix l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que els siguen aplicables, i amb les obligacions que puga fixar o determinar la convocatòria que, en tot cas, haurà d'ajustar-se al que preveu aquesta ordre de bases. 3. Així mateix, les entitats beneficiàries han de complir les previsions que recull la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 9/2003, de 2 d'abril, d'igualtat entre homes i dones, en relació amb el pla d'igualtat quan, per la legislació aplicable, els siga exigible. 4. L'incompliment d'alguna d'aquestes obligacions podrà donar lloc, prèvia incoació d'expedient, al desistiment sense efecte de la resolució de concessió de la subvenció o la minoració de la quantia concedida i, si és el cas, se sol·licitarà el reintegrament, total o parcial, de les quantitats percebudes i s'exigirà l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció. 5. S'haurà de complir amb les obligacions de publicitat derivades del que es disposa en els articles 4 i 5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en el capítol 2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern, i en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquesta informació podrà publicar-se en el portal web de l'entitat o bé a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta (https://gvaobert.gva.es/tep). 6. La difusió d'aquesta informació s'ha de realitzar, preferentment, a través de les corresponents pàgines web, sense perjudici que s'haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

Termini màxim

Segons el que s'estableix en l'article 9.2 de l'Ordre 1/2019, de 28 de febrer, de bases reguladores, el termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar resolucions de concessió serà de tres mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Les resolucions de concessió de subvencions esgotaran la via administrativa, i podran recórrer-se mitjançant recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que les va dictar en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, conforme a la legislació de procediment administratiu comú, sense perjudici que puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

Òrgans resolució

Organismes

 • DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I ADDICCIONS
 • AV. CATALUNYA, 21

  46020 - València/Valencia

Quantia i cobrament

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei 8/2021, de 30 de desembre de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022: 1. Les subvencions previstes en la present convocatòria es finançaran amb càrrec al programa pressupostari 413.10 Capítol IV de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, codi línia S0445000 2. El total de les subvencions atorgades per a aquests projectes no podran superar la quantia màxima global de 38.190,96 euros. 3. Procedència i quantia dels fons: Propis: 38.190,96 euros. La modalitat de concessió serà de concurrència competitiva.