Detall de Procediment

Aportació del certificat d'adequació de les instal·lacions on es desenvolupen activitats de grup A del CAPCA

Codi SIA:: 2082542
Codi GVA:: 20092
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 05-03-2019
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aportar el certificat, emés per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica, requerit en la corresponent autorització d'emissions a l'atmosfera.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Titular o representant legal d'una instal·lació que estiga tramitant que haja obtingut la preceptiva autorització d'emissions a l'atmosfera (Grup A).

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

En el termini màxim de tres mesos des de la posada en marxa o, si escau, la modificació de la instal·lació, el titular ha de remetre a l'òrgan que atorgue l'autorització d'emissions a l'atmosfera un certificat realitzat per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental (ECMQA) per al camp de la contaminació atmosfèrica.

Formularis documentació

Certificat requerit en la corresponent autorització d'emissions a l'atmosfera, degudament signat per l'entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes per mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha d'efectuar-se electrònicament en la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent: http://www.gva.es/va/proc20092. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud, aquella en què s'haja efectuat la presentació telemàtica. Per a accedir-hi telemàticament, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen mitjançant la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar posteriorment per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat 'Com va això meu' 'sol·licituds en creació' (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va

Procés de tramitació

Procés de tramitació

L'òrgan de tramitació dels procediments en matèria d'autorització d'emissions a l'atmosfera és el Servei de Canvi Climàtic i Protecció de l'Atmosfera.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

L'òrgan autonòmic competent per a la concessió de l'autorització corresponent.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa