Detall de Procediment

Aportació del certificat d'adequació de les instal·lacions on es desenvolupen activitats de grup B del CAPCA

Codi SIA: 2082543
Codi GVA: 20094
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Aportar el certificat, emés per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica, requerit en la corresponent autorització d'emissions a l'atmosfera.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Titular o representant legal d'una instal·lació que estiga tramitant que haja obtingut la seua preceptiva autorització d'emissions a l'atmosfera (grup B).

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

En el termini màxim de tres mesos des de la posada en marxa o, si escau, la modificació de la instal·lació, el titular haurà de remetre a l'òrgan que atorgue l'autorització d'emissions a l'atmosfera un certificat realitzat per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental (ECMQA) per al camp de la contaminació atmosfèrica.

Formularis documentació

Certificat requerit en la corresponent autorització d'emissions a l'atmosfera, degudament signat per l'entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20094. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

L'òrgan de tramitació dels procediments en matèria d'autorització d'emissions a l'atmosfera és la Direcció territorial de la conselleria competent en medi ambient en l'àmbit territorial del qual haja de situar-se la instal·lació.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

A les Direccions Territorials de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa