• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació del certificat d'adequació de les instal·lacions on es desenvolupen activitats de grup B del CAPCA.

  Objecte del tràmit

  Aportar el certificat, emés per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica, requerit en la corresponent autorització d'emissions a l'atmosfera.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Titular o representant legal d'una instal·lació que estiga tramitant que haja obtingut la seua preceptiva autorització d'emissions a l'atmosfera (grup B).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini màxim de tres mesos des de la posada en marxa o, si escau, la modificació de la instal·lació, el titular haurà de remetre a l'òrgan que atorgue l'autorització d'emissions a l'atmosfera un certificat realitzat per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental (ECMQA) per al camp de la contaminació atmosfèrica.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Certificat requerit en la corresponent autorització d'emissions a l'atmosfera, degudament signat per l'entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica.

  Impresos associats

  PRESENTACIÓ DE CERTIFICAT D'ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ON ES DESENVOLUPEN ACTIVITATS DE GRUP B DEL CAPCA

  CERTIFICAT D'INSTAL·LACIONS SUBJECTES Al RÈGIM D'AUTORITZACIÓ D'EMISSIÓ A l'ATMOSFERA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  L'òrgan de tramitació dels procediments en matèria d'autorització d'emissions a l'atmosfera és la Direcció territorial de la conselleria competent en medi ambient en l'àmbit territorial del qual haja de situar-se la instal·lació.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20094

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20094.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - LEGISLACIÓ EUROPEA
  - Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) (DOUE núm. 334, de 17/12/10).
  - LEGISLACIÓ NACIONAL
  - Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/07).

  - Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores de l'Atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a l'aplicació (BOE núm. 25, de 29/01/11).
  - Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats (BOE núm. 33, de 07/02/03).

  - Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.
  - LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
  - Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31.07.2014).
  - Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, és l'òrgan competent en matèria de canvi climàtic.
  - Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

  Vegeu el Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

  Vegeu el Decret 228/2018, de 14 de desembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.