Detall de Procediments

TECG - Presentació dels informes dels controls reglamentaris de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental en el camp de la contaminació atmosfèrica de les instal·lacions on es desenvolupen activitats de grup A del CAPCA o autorització ambiental integrada.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Presentació dels informes dels controls reglamentaris de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental en el camp de la contaminació atmosfèrica de les instal·lacions on es desenvolupen activitats de grup A del CAPCA o autorització ambiental integrada.

  Objecte del tràmit

  Presentar els informes corresponents dels controls reglamentaris duts a terme per les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica, requerit en l'apartat 5 de l'article 23 del Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera, a l'administració competent, mentre no es desenvolupe l'aplicació informàtica que permeta fer la presentació de la documentació telemàticament, de les actuacions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental en el camp de la contaminació atmosfèrica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el termini màxim d'un mes, des de l'emissió de l'informe que l'entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica elabore sobre la base de la inspecció duta a terme.
  Si l'entitat col·laboradora determina que l'activitat o la instal·lació incompleix els valors límit d'emissió o immissió, no aplica correctament les mesures correctores que té imposades, o, en general, no compleix amb el que s'ha estipulat en la normativa vigent, ho ha de comunicar, en el termini més curt possible, i mai ha de ser superior a un mes des que es tinga coneixement d'aquestes circumstàncies.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Resultats obtinguts en els controls reglamentaris duts a terme en les instal·lacions.
  En els informes corresponents a controls reglamentaris s'ha de justificar raonadament l'absència de mesurament en determinats focus, a causa de la impossibilitat tècnica de fer mesuraments o la no obligació de fer-los en aquest moment, basant-se en la periodicitat establida per la normativa.

  Impresos associats

  PRESENTACIÓ DELS INFORMES DELS CONTROLS REGLAMENTARIS DE LES ENTITATS COL·LABORADORES EN MATÈRIA DE QUALITAT AMBIENTAL EN EL CAMP DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA DE LES INSTAL·LACIONS ON ES DESENVOLUPEN ACTIVITATS DE GRUP A DEL CAPCA O AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1- Comunicació prèvia de les actuacions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació atmosfèrica, per via telemàtica a l'òrgan autonòmic competent per a la concessió de l'autorització corresponent. La comunicació s'ha de fer amb caràcter previ a l'inici dels controls i, sempre que siga possible, almenys amb una setmana d'antelació a la data de realització en qüestió.

  2- Els resultats obtinguts en els controls reglamentaris duts a terme en les instal·lacions s'han de remetre, en el termini màxim d'un mes, des de l'emissió de l'informe que l'ECMCA elabore sobre la base de la inspecció duta a terme, per via telemàtica a l'òrgan autonòmic competent per a la concessió de l'autorització corresponent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20096

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament, per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18713.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  En cas de dubtes, es poden fer consultes per mitjà de l'adreça electrònica següent: emisiones@gva.es

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - LEGISLACIÓ EUROPEA
  - Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) (DOUE núm. 334, de 17/12/10).

  - LEGISLACIÓ NACIONAL
  - Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/07).
  - Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a l'aplicació (BOE núm. 25, de 29/01/11).
  - Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats (BOE núm. 33, de 07/02/03).
  - Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció prevenció i control integrats de la contaminació
  - LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
  - Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31/07/14).
  - Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, és l'òrgan competent en matèria de canvi climàtic.
  - Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que estableix que la Direcció General del Canvi Climàtic i la Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, és l'òrgan competent en matèria de canvi climàtic.

  Vegeu el Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

  Vegeu el Decret 228/2018, de 14 de desembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.