Detall de Procediments

TECG- Concessió d'ajudes per a combatre les plagues i malalties dels cultius afectats per la tempesta del dia 1 de juliol de 2018, a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Concessió d'ajudes per a combatre les plagues i malalties dels cultius afectats per la tempesta del dia 1 de juliol de 2018, a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa.

  Objecte del tràmit

  El Decret 14/2019, de 8 de febrer, del Consell, (DOGV de 13.02.2019) té per objecte aprovar les bases reguladores de les ajudes directes a les cooperatives agroalimentàries de les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa que s'indiquen en l'annex, en la quantia que s'indica en aquest, per a realitzar actuacions de retirada de la fruita de l'arbre, així com la destrucció en parcel·la de la fruita retirada, en parcel·les afectades per la tempesta de l'1 de juliol de 2018, per a evitar la propagació de plagues i malalties en la zona.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les cooperatives agroalimentàries que s'indiquen en l'annex del Decret 14/2019, de 8 de febrer, del Consell.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de l'ajuda és l'establida pel mateix Decret 14/2019, de 8 de febrer, del Consell.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  15 dies hàbils, a partir de la publicació del Decret 14/2019, de 8 de febrer, del Consell que regula les ajudes, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV. 8485, de 13/2/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els beneficiaris han de manifestar la seua conformitat amb la concessió de la subvenció i amb les bases reguladores establides en el Decret 14/2019, de 8 de febrer, del Consell.

  A més, s'ha de presentar la documentació següent:
  - Declaració responsable que acredite el compliment o, si escau, l'exempció, de la normativa sobre integració laboral de persones amb diversitat funcional, en els termes previstos en l'article 6 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures per al foment d'ocupació de persones discapacitades.
  - Compte bancari en el qual es desitja cobrar l'ajuda.
  - Declaració responsable que l'entitat sol·licitant no està incursa en les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Declaració responsable d'ajudes rebudes o sol·licitades per a les despeses subvencionables contingudes en el Decret 14/2019.

  Impresos associats

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ O ESMENA EN PROCEDIMENTS D'AJUDES I SUBVENCIONS SENSE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Procediment de cobrament:

  Els beneficiaris han de presentar un compte justificatiu de la despesa realitzada, que s'ha de compondre dels documents següents:

  a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, que incloga una relació de les parcel·les agrícoles amb referència SIGPAC i la superfície expressada en hectàrees en què s'ha actuat.

  b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:

  1r. Una relació classificada i numerada de les despeses i inversions de l'activitat, amb la identificació del creditor i del document, el seu import, la data d'emissió i la data de pagament.

  2n. Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i la documentació acreditativa del pagament, ordenats correlativament, d'acord amb la relació anterior.

  3r. Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb la indicació de l'import i la seua procedència, o, si escau, la declaració responsable de no haver rebut altres subvencions o ajudes o ingressos per a l'actuació objecte d'aquesta subvenció.

  c) Declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat sobre el compliment de les obligacions establides en la Llei 38/2003, amb la indicació expressa de trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió, pagament, revocació i reintegrament posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes, els interessats podran interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haja dictades, en el termini d'un mes o, directament, un recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20100

  S'ha d'adjuntar signat electrònicament el formulari que consta en l'URL indicat en l'apartat "Impresos associats".

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant o el representant legal ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene a través de la presentació electrònica.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). La inscripció electrònica en el Registre de Representants per part dels representats es pot realitzar utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de segell electrònic d'entitat (si és persona jurídica).

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  a) Comunicar a la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la concessió d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats concedits per a la mateixa finalitat.

  b) Sotmetre's a la normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions, així com facilitar tota la informació requerida per l'òrgan gestor de les ajudes.

  c) Adoptar les mesures de difusió contingudes en la Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional per a l'interés ciutadà; així com l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana; i en l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei 38/2003, que estableix que els beneficiaris han de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de les activitats objecte de subvenció.

  d) Les obligacions imposades per l'article 14 i concordants de la Llei 38/2003

  Sancions

  El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 14/2019, de 8 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió d'ajudes per a combatre les plagues i malalties dels cultius afectats per la tempesta del dia 1 de juliol de 2018, a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 14/2019, de 8 de febrer.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.