Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocar una beca per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament.

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió en règim de concurrència competitiva d'una beca a fi de realitzar pràctiques en matèria d'anàlisi de dades i tractament de la informació en la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden optar a l'obtenció de la beca objecte d'aquesta convocatòria les persones que reunisquen els requisits al final del termini de presentació de sol·licituds:

  La beca està dirigida a completar la formació de joves titulats universitaris a través de la millora i especialització professional d'una persona llicenciada o graduada, indistintament, en Economia, en Informàtica, en Matemàtiques, en Estadística, o en Informació i Documentació.

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.

  b) No tindre més de 35 anys.

  c) Estar en possessió del títol oficial universitari que s'especifica per a cada una de les matèries objecte de les pràctiques, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis conduents a l'obtenció.

  d) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

  e) No trobar-se en cap dels supòsits de prohibició per a obtindre la condició de persona beneficiària, establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es.

  f) No patir cap malaltia o tindre una diversitat funcional que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i al normal desenvolupament de les pràctiques professionals.

  No podran optar a aquesta beca les persones que, en la data de publicació de la convocatòria, ja estiguen gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, excepte en els casos següents:
  a) Que es concórrega a la mateixa beca que ja s'està gaudint perquè l'ha obtinguda en una convocatòria anterior.
  b) Que falten menys de dos mesos per a finalitzar la beca de la qual ja gaudeixen les persones sol·licitants, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA

  La quantia bruta mensual de la beca serà de 1.064,49 euros. Aquesta quantitat haurà d'augmentar-se, si escau, aplicant el percentatge de l'increment de la despesa del sector públic que s'aprove en els pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2019.
  Sobre aquest import s'ha de practicar la retenció corresponent a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i també la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i la resta de normativa aplicable.

  PAGAMENT

  - L'import s'abonarà per mensualitats vençudes, amb la prèvia certificació d'un satisfactori nivell de dedicació i aprofitament.
  - En el cas que, una vegada concedida la beca, algun període de desenvolupament de les pràctiques no es realitze durant un mes complet i implique una meritació econòmica a favor del beneficiari/ària inferior al que correspon a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional a aquest període. En aquests supòsits es garantirà, en tot cas, el dret de la persona interessada a l'audiència.
  A la finalització del període de durada de les beques, i en el termini màxim de 30 dies, les persones beneficiàries hauran d'entregar una memòria sobre les activitats realitzades i els coneixements adquirits. L'entrega de la memòria i l'informe favorable posterior per part de la direcció tècnica seran condicions indispensables per al pagament de l'import de l'últim mes del període de durada de les beques.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir del següent al de publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8516 de 28/03/2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants han de presentar només un currículum.

  La sol·licitud incorpora:
  a) Declaració responsable, mitjançant la qual la persona sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídiques, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció que s'estimen oportuns.
  b) Autorització perquè l'Administració obtinga, directament, l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment d'aquesta autorització, per a la qual cosa ha de presentar els certificats que acrediten el compliment d'aquestes obligacions.
  c) Una indicació que les dades de caràcter personal, contingudes en aquest podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la persona titular responsable d'aquest, en l'ús de les funcions pròpies que tinga atribuïdes, i en l'àmbit de les seues competències. Al seu torn, s'informa els interessats de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

  En el currículum, s'ha d'especificar: la nota mitjana ponderada obtinguda en els estudis de grau o llicenciatura; els títols acadèmics oficials obtinguts que no constituïsquen un requisit per a accedir a la beca; el nivell més alt de coneixement de valencià aconseguit, d'acord amb els títols expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, així com els títols acreditatius de l'especialitat de correcció de textos, l'especialitat en llenguatge en mitjans de comunicació i l'especialitat en Llenguatge Administratiu; el nivell de coneixement d'idiomes oficials de la Unió Europea, d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües; així com l'experiència professional i els cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca.

  Les persones sol·licitants que hagen sigut seleccionades per a la fase d'entrevista han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el termini que es determine per l'òrgan instructor.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Sol·licitud
  Tramitar amb certificat electrònic: https://www.tramita.gva.es

  Informació de tramitació
  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, s'ha de fer clic en la icona "Tramitar amb certificat". Per a poder fer la presentació electrònica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o del DNI electrònic.

  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si voleu fer canvis haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.
  - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".
  - Hi ha un correu d'assistència tècnica: generalitat_ en_red@gva.es, destinat a solucionar qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica de la sol·licitud:
  1. Si la sol·licitud i el currículum no reuniren els requisits indicats en les bases i en la convocatòria, o no es presente aquest últim, es requerirà la persona interessada, perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, esmene o acompanye els documents preceptius. Si no ho fera, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud prèvia resolució dictada a aquest efecte.
  2. Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió avaluadora, que elevarà la "Proposta motivada de Resolució" a la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament.
  3. Si, després de l'acreditació dels mèrits, poguera desprendre's que alguna de les persones sol·licitants no reuneix la totalitat dels requisits exigits, se li requerirà l'acreditació de tals requisits. En cas que no s'acrediten en el termini que s'establisca, quedarà exclosa del procés, amb el previ tràmit d'audiència i la indicació de les inexactituds o falsedats detectades, formulades per la persona sol·licitant, sense perjudici de la responsabilitat en què incórrega.
  4.La resolució de concessió de la beca convocada serà dictada per delegació, per la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament.
  5. La resolució de concessió de la beca es publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació tindrà els efectes de notificació d'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la beca que es dicte posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant de la Sala contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20107

  Inici
 • Informació complementària

  Les pràctiques professionals de les persones adjudicatàries de les beques es realitzaran en les dependències la Subdirecció General de Finançament Autonòmic i Coordinació Financera, adscrita a la Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

  Criteris de valoració

  Els mèrits de les persones candidates es valoraran d'acord amb els següents criteris, que permetran aconseguir un màxim de 34 punts dels quals 27 punts corresponen a la puntuació màxima dels apartats a al f, i 7 punts corresponen a la puntuació màxima per l'apartat g, entrevista/prova:

  a) Expedient acadèmic: fins a un màxim de 10 punts. La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la «nota mitjana ponderada», i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts, d'acord amb l'escala següent:
  - Nota mitjana 5: 5 punts
  - Nota mitjana 6: 6 punts
  - Nota mitjana 7: 7 punts
  - Nota mitjana 8: 8 punts
  - Nota mitjana 9: 9 punts
  - Nota mitjana 10: 10 punts
  Quan la ponderació s'haja realitzat amb un sistema de puntuació de 0 a 4, s'aplicarà el que disposa el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, o per la normativa que els substituïsca. No obstant això, es recomana aportar una certificació en què conste la nota ponderada entre 5 i 10 punts.

  b) Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades es valoraran amb un màxim de 3 punts, atenent l'escala següent:
  -Doctor/a: 2 punts.
  -Màster universitari oficial: 0,50 punts.
  - Altres llicenciatures o graus: 1 punt.
  -Diplomatures o tècnic/a superior de Formació Professional, Arts Plàstiques i Disseny, o tècnic/a superior d'Esports: 0,50 punts.

  c) Coneixements de valencià: fins a un màxim de 2,50 punts.

  1r. Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, conformement a cada nivell superat d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües i es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat:
  A1: 0,16 punts
  A2: 0,32 punts
  B1: 0,48 punts
  B2: 0,64 punts
  C1: 0,80 punts
  C2: 1 punt.

  2n. Les següents especialitats en coneixement de valencià es valoraran cada una amb 0,50 punts addicionals: - Especialitat de Correcció de Textos: 0,50 punts. - Especialitat en Llenguatge als Mitjans de Comunicació: 0,50 punts. - Especialitat en Llenguatge Administratiu: 0,50 punts.

  d) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: fins a un màxim de 3,50 punts.

  1r. Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per títol universitari i haja sigut valorat en l'apartat a d'aquest article no es podrà computar també en aquest apartat.

  2n. Altres idiomes cooficials de la Unió Europea: de 0 a 1 punt. Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats. Es valorarà cada nivell superat amb 0,10 punts.


  e) Coneixements addicionals: Fins a un màxim de 6 punts.

  1r. Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, i es computarà 0,10 per cada mes complet treballat.
  2n. Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts, atenent els criteris que s'exposen a continuació. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de durada igual o superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, conformement a l'escala següent:
  - De 200 o més hores: 3,00 punts.
  - De 100 o més hores: 2,00 punts.
  - De 75 o més hores: 1,50 punts.
  - De 50 o més hores: 1,00 punt.
  - De 25 o més hores: 0,50 punts.
  - De 15 o més hores: 0,20 punts.
  Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran només una vegada, amb independència que s'haja cursat o impartit en successives edicions el mateix curs. En cap cas es puntuaran en aquest subapartat els cursos de valencià i d'idiomes.

  f) Altres mèrits: fins a un màxim de 2 punts.

  Es concedirà fins a un màxim de 2 punts per als següents mèrits, sempre que no siguen requisit ni es troben inclosos en la resta d'apartats d'aquest article, i es troben degudament acreditats.
  1r. La publicació d'articles especialitzats en revistes de reconegut prestigi, d'àmbit autonòmic, nacional o internacional, així com de llibres monogràfics, es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, sempre que es tracte d'articles o llibres relacionats amb l'objecte de les beques convocades, i es computarà de la manera següent:
  - Llibres: 0,50 punts.
  - Capítols de llibres: 0,25 punts.
  - Articles: 0,10 punts.
  2n. El coneixement d'idiomes no comunitaris es valorarà amb un màxim de 0,50 punts, a raó de 0,10 punts per cada nivell superat. A aquest efecte, únicament s'admetrà la seua acreditació per mitjà de títols expedits per l'escola oficial d'idiomes, universitats, ministeris o organismes oficials acreditats.
  3r. Els cursos de formació a què haja assistit o haja impartit la persona interessada, que estiguen vinculats a les matèries que constitueixen l'objecte de les titulacions admeses per a concórrer a la convocatòria, així com aquells sobre coneixements d'aplicacions informàtiques d'anàlisi documental o de gestió de bases de dades, podran ser valorats amb un màxim de 0,50 punts, que es computaran de la manera següent:
  - Cursos de 50 o més hores: 0,50 punts.
  - Cursos de 25 o més hores: 0,25 punts.
  - Cursos de 15 o més hores: 0,10 punts.
  Els cursos als quals haja assistit la persona interessada, o que aquesta haja impartit, han de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts, i es valoraran només una vegada, amb independència que s'haja cursat o impartit en successives edicions el mateix curs.

  g) Entrevista/prova: fins a un màxim de 7 punts.

  Les persones sol·licitants que hagen obtingut les 15 millors puntuacions seran convocades a una entrevista que versarà sobre la seua formació, la seua trajectòria acadèmica i professional, i els seus coneixements entorn de les matèries relacionades amb l'objecte de les beques a les quals concorren. L'entrevista podrà ser valorada amb un màxim de 7 punts, i el resultat se sumarà a la puntuació obtinguda per cada aspirant en els apartats anteriors d'aquest barem, a fi d'obtindre, com a resultat, la puntuació final del procés de selecció.

  Obligacions

  1. La persona que es beneficie de la beca te les obligacions següents:

  a) Comunicar, si escau, l'acceptació de l'ajuda i incorporar-se al departament que se'ls indique, en el termini assenyalat en la resolució de concessió. La no-incorporació injustificada en la data indicada s'interpretarà com una renúncia a la beca concedida. En tal cas, es podrà concedir una nova ajuda a la persona que corresponga, segons la regulació de les borses de reserva per a substitucions establida en l'article 16 de l'Ordre 7/2017, de 9 d'agost, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques de pràctiques professionals en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (DOGV núm. 8116, de 30.08.2017).
  b) Aportar, en el termini dels deu dies hàbils següents a la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la documentació següent:
  - L'imprés de domiciliació bancària, degudament omplit i subscrit per la persona beneficiària, en el qual ha de constar el número de compte en què es rebran les transferències mensuals, i que es troba disponible en el portal institucional de la Generalitat en Internet, www.gva.es.
  - La resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'assignació de número de seguretat social o de número d'afiliació.
  c) Renunciar a qualsevol altra beca coetània que gaudisca.
  d) Realitzar l'activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de gaudi d'aquesta, d'acord amb les directrius que establisca la persona que exercisca la direcció tècnica de cada una de les persones beneficiàries de les beques.
  e) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social abans que es dicte la proposta de resolució de concessió de les beques. A l'efecte de garantir el compliment d'aquesta obligació, la presentació de la sol·licitud per part de les persones interessades comportarà l'autorització als òrgans gestors de la Conselleria per a recaptar, per via telemàtica, els oportuns certificats de l'Agència Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Seguretat Social.
  f) Guardar el degut secret i confidencialitat dels assumptes en què intervinga, així com sobre qualsevol informació obtinguda de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, durant el desenvolupament de la beca. Aquesta obligació es mantindrà encara després que el becari concloga la seua vinculació amb l'organisme.
  g) Les persones becades no poden publicar cap article ni remetre cap comunicació a qualsevol entitat o organisme sobre matèries relacionades amb la seua beca o l'activitat de l'organisme sense la prèvia autorització de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. En el cas que hi haja autorització, el becari o becària ha de fer constar expressament en la publicació que l'activitat s'ha realitzat mitjançant una beca de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
  h) Complir la resta d'obligacions que, amb caràcter general, s'estableixen en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa aplicable en matèria de beques, així com les que es deriven de les bases d'aquesta convocatòria o de les específiques que s'establisquen en la mateixa resolució de convocatòria.

  2. La condició de becari o becària no genera cap relació laboral ni administrativa amb la Generalitat, i les quantitats abonades en cap cas tindran el caràcter de salari o retribució, sinó d'ajuda econòmica per a les despeses que la beca comporta.

  3. Durant el període de gaudi de les beques, la persona beneficiària ha d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la manera en què les organitze la direcció tècnica.

  4. Quan la persona beneficiària de la beca concedida siga empleat o empleada de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que procedisca, d'acord amb la normativa corresponent en matèria de funció pública.

  5. En els supòsits en què per raó de part, adopció o acolliment s'interrompa el període de durada establit per a la beca, la persona interessada continuarà reportant i percebent l'import de la beca atorgada, i recuperarà amb posterioritat el període interromput. Igualment, en casos d'ingrés hospitalari prolongat, es recuperarà amb posterioritat el temps de pràctiques interromput.

  6. En acceptar les bases de la present convocatòria, les persones beneficiàries de les beques que puguen concedir-, se cedeixen gratuïtament i de manera indefinida, els resultats que s'obtinguen com a conseqüència del desenvolupament de les activitats exercides en virtut d'aquestes beques, així com la memòria final que presenten, i la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic es reservarà el dret a publicar-les i utilitzar-les.

  Sancions

  Qualsevol alteració de les condicions i els requisits tinguts en compte per a la concessió de la beca podrà donar lloc a la pèrdua del dret al cobrament total o parcial. En particular, donarà lloc a la pèrdua del dret al cobrament l'incompliment del règim d'incompatibilitats. La beca estara subjecta al règim d'incompatibilitats previst en l'article 22 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques.
  Serà procedent, així mateix, la pèrdua del dret al cobrament de la beca i el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament per l'incompliment de les obligacions, així com en els supòsits recollits en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb el que disposa l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (BOP núm. 6097, de 08/09/2009).
  - ORDRE 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la cessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/11)
  - ORDRE 7/2017, de 9 d'agost, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques de pràctiques professionals en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (DOCV núm. 8116, de 30.08.2017)
  - RESOLUCIÓ de 12 de març de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoca una beca per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, (DOCV 6097, de 08/09/2009)

  Vegeu l'ORDRE 17/2011, (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011)

  Vegeu l'ORDRE 7/2017, (DOGV núm. 8116, de 30.08.2017)

  RESOLUCIÓ de 12 de març de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoca una beca per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament.

  Llistat de seguiment

  Valoració provisional i exclosos

  Valoració provisional i exclosos després d'entrevistes

  RESOLUCIÓ per la qual s'adjudica la beca

  Inici
 • Tràmits i serveis relacionats

  Principals

  Consulta de l'estat de tramitació de beques de pràctiques professionals de la Generalitat.

  Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat.

  Renúncia a la beca de pràctiques professionals adjudicada per la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.