• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Assistència Sanitària, Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Assistència Sanitària, Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius.

  Objecte del tràmit

  La present convocatòria té com a objecte la concessió de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius, per a joves amb titulacions oficials de llicenciat/ada universitari/ària o grau en les especialitats següents: 1 beca, llicenciatura o grau en Dret; 1 beca, llicenciatura o grau en Economia; i 1 beca, llicenciatura o grau en Psicologia. Les tres beques es desenvoluparan en la Direcció General d'Assistència Sanitària, Servei de Gestió de les Drogodependències i altres Trastorns Addictius.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Titulats/ades universitaris/àries superiors en Dret, Economia i Psicologia.

  Requeriments

  1. Podran sol·licitar les beques objecte de regulació en aquestes bases, les persones que reunisquen els requisits següents a la fi del termini de presentació de les sol·licituds que determine la convocatòria corresponent:

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola han d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si escau, durant el procés de selecció.
  b) No tindre més de 35 anys.
  c) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions exigides en la convocatòria corresponent i, si escau, dels requisits específics que s'exigisquen, sense que hagen transcorregut més de 5 anys des de la finalització dels estudis requerits.
  d) No haver-se beneficiat de beques de pràctiques professionals atorgades per la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  e) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud disponible en la seu electrònica de la Generalitat www.gva.es.
  f) No patir malaltia o grau de discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la beca i el desenvolupament normal de les pràctiques professionals.
  Les persones amb discapacitat en les quals no concórrega aquest impediment, podran al·legar la seua condició de discapacitada a l'efecte de dirimir el possible empat que puga produir-se en els termes recollits en l'apartat quart de la base tercera d'aquesta ordre.

  EXCLUSIONS

  No podrà optar a les beques qui, en el moment de publicar-se la convocatòria, ja estiga gaudint d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que s'està gaudint o que queden menys de dos mesos per a la finalització d'aquesta.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  - Cada una de les beques que es concedisquen en el marc d'aquesta convocatòria estarà dotada amb 1.064,49 euros bruts mensuals.
  - Sobre aquest import ha de practicar-se la retenció corresponent a compte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres que hi puguen correspondre.
  - S'atorgaran fins a un total de tres beques amb un import global màxim de 38.321,64 euros.

  PAGAMENT
  L'import de la beca s'abonarà mensualment, amb la certificació de conformitat prèvia expedida per la Direcció General d'Assistència Sanitària i una vegada practicades les retencions legals corresponents.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8499, de 05/03/19.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per internet

  En l'enllaç corresponent (feu la tramitació amb certificat electrònic):

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20114

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els aspirants tramitaran, exclusivament per via electrònica, la sol·licitud i el currículum de manera completa en el termini de quinze dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació en el DOGV. Els dos documents estan disponibles en la seu electrònica de la Generalitat.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Si la documentació presentada no reuneix els requisits indicats en aquesta convocatòria o no s'hi adjunten alguns dels documents exigits, es requerirà a l'interessat/ada que, en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, esmene o adjunte els documents preceptius, de conformitat amb l'article 68, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l'article 15.5 del Decret 132/2009, del Consell, de 4 de setembre, pel qual es regula la concessió de beques, amb la indicació que, si no ho fa, s'entendrà que desisteix de la seua sol·licitud, prèvia resolució dictada a aquest efecte.

  2. L'òrgan encarregat de l'ordenació i la instrucció del procediment serà titular de la DG d'Assistència Sanitària, que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució.

  3. Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió de valoració, la Direcció General d'Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública dictarà la resolució.

  4. La Direcció General d'Assistència Sanitària, a proposta de la comissió avaluadora, podrà declarar deserta, totalment o parcialment, la concessió de les beques convocades quan cap dels candidats o candidates obtinga un mínim de 8 punts en la suma dels cinc primers apartats del barem de mèrits que figura com a annex II a l'ordre de convocatòria, o quan només ho obtinga un nombre de candidats inferior al total de beques convocades.

  5. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen les beques atorgades, els beneficiaris/àries, les quantitats concedides i la finalitat d'aquestes. La publicació de l'esmentada resolució produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa l'article 45, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'hi inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en Internet, .

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de la beca posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20114

  Inici
 • Informació complementària

  El període de durada de la beca començarà el dia indicat en la resolució de la present convocatòria, que en cap cas podrà ser anterior a l'1 de juny de 2019 per a les beques de Psicologia i Economia i de l'1 de setembre per a la beca de Dret, i tindrà una durada de fins a dotze mesos, a comptar de la data que s'hi indique.

  Sense perjudici del que preveu el paràgraf anterior, la durada de la beca podrà prorrogar-se, mitjançant una resolució expressa, fins a un període màxim de dotze mesos addicionals, sempre que hi haja crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per als exercicis als quals afecte la pròrroga i si l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant ho requereix o ho aconsella.

  Criteris de valoració

  Vegeu el barem de l'Ordre 1/2017, de 16 de gener (DOGV núm. 7965, de 25/01/2017)

  Sancions

  El règim sancionador serà el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, del Consell, de 4 de setembre, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/09).
  - Ordre 17/2011, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, de 6 de maig, per la qual es desenvolupa el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, del Consell, de 4 de setembre, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/11).
  - Ordre 1/2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de 16 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per fer pràctiques professionals en la Direcció General d'Assistència Sanitària (DOGV núm. 7965, de 25.01.2017).
  - Resolució de 21 de febrer de 2019, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Assistència Sanitària, Servei de Gestió de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu l'Ordre 1/2017, de 16 de gener (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 21 de febrer de 2019, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen tres beques.

  Llistat de seguiment

  Presentació d'al·legacions/esmenes

  Llistat provisional de sol·licitus admeses i excloses

  Correcció d'errades del llistat provisional de sol·licitus admeses i excloses

  Llistat definitiu de sol·licituds admeses i dates d'entrevista.

  Llistat provisional d'adjudicatàries i reserves

  Renúncia a la beca:

  Consulta l'estat de tramitació de la beca:

  Resolució de 13 de maig de 2019 per la qual s'adjudiquen tres beques.

  Resolució de 8 de novembre de 2019, d'adjudicació d''una beca després d'una renúncia.

  Resolició de 20 de mayo, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es prorroguen tres beques.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.