• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Tramitació TELEMÀTICA de requeriments del Servei d'Ensenyaments de Règim Especial (SERE) de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tramitació TELEMÀTICA de requeriments del Servei d'Ensenyaments de Règim Especial (SERE) de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Objecte del tràmit

  Posar a la disposició dels usuaris un procediment específic per a poder aportar la documentació requerida sol·licitada des del SERE i que aquesta presentació quede degudament registrada

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant les Administracions Públiques, conformement al que s'estableix per la llei i que hagen rebut un requeriment del Servei d'Ensenyaments de Règim Especial, respecte a:

  - Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny.
  - Ensenyaments Esportius.
  - Ensenyaments de Música i Dansa (conservatoris i centres autoritzats).
  - Escoles de música, Escoles de Música i Dansa i Escoles de Dansa.

  Inici
 • Taxes

  No requereix taxa

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  L'indicat en el requeriment

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Podran adjuntar la documentació necessària per a continuar amb el procediment.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20116

  Tramitació

  Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de punxar en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina.

  Haurà de disposar de certificat electrònic reconegut per la ACCV o DNI electrònic (Veure enllaços de l'apartat Informació Complementària).

  Des de l'Assistent de Tramitació Electrònica s'han de realitzar els següents passos:

  1.Completar el formulari de dades generals.

  2. Documentar la tramitació, per al que cal tindre present el següent:
  Des de "altres documents" poden annexar-se els documents requerits o que es consideren oportuns.

  3. En l'apartat "pagar" no ha de fer-se cap actuació (en cas que el procediment comporte el pagament d'una taxa el document justificatiu s'ha d'haver annexat en el pas anterior).

  4. Registrar la sol·licitud.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Sistemes de Signatura Electrònica admiitidos i/o usats en la Seu

  Sistema de Verificació de Signatura

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat.
  - Lley 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Llista de normativa

  Veure Dercret 191/2014, de 14 de novembre

  Veure Lley 39/2015, d'1 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.