Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. Convocatòria 2019.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és:
  a) Enfortir i dinamitzar els grups d'investigació en economia pública que hi ha a la Comunitat Valenciana.
  b) Promoure la formació de joves investigadores i investigadors en les temàtiques relacionades amb l'economia pública.
  c) Contribuir a millorar el coneixement de la realitat en matèria de finançament de les hisendes territorials, models de descentralització fiscal i l'anàlisi econòmica dels ingressos i les despeses públiques, i facilitar l'orientació i l'actualització de les polítiques públiques realitzades des de l'Administració autonòmica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran les universitats valencianes i els centres d'investigació que tinguen el domicili fiscal o un centre de treball a la Comunitat Valenciana.
  Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per un investigador principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció. El grup d'investigació estarà format, com a mínim, per tres persones investigadores doctores amb vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació i en servei actiu, un/a de les quals serà l'investigador/a principal. Aquesta vinculació s'ha de mantindre durant tot el període de vigència de l'ajuda.

  Requeriments

  El grup d'investigació ha d'haver desenvolupat, al llarg de la seua trajectòria, activitats d'investigació relacionades amb l'economia pública. Així mateix, durant el període de vigència de la subvenció ha de dur a terme activitats o projectes d'investigació relacionats amb l'economia pública, que hauran de quedar reflectits en el seu pla de treball.
  L'investigador o investigadora principal té l'obligació de:
  a) Tindre formalitzada la seua vinculació amb l'entitat beneficiària en una categoria professional que requerisca ser doctor.
  b) Tindre reconegut o, si escau, avaluat positivament, com a mínim, un tram d'avaluació de l'activitat investigadora per la Comissió Nacional d'Avaluació de l'Activitat Investigadora (CNEAI) o per l'AVAP, o haver finalitzat com a investigador o investigadora principal algun projecte d'I+D+i amb una durada mínima de dos anys del Pla nacional o estatal d'I+D+i o del Programa marc de la Unió Europea.
  La resta dels membres del grup d'investigació han de ser personal investigador doctor que tinga formalitzada amb un centre d'investigació la seua vinculació funcionarial, estatutària o laboral i que cobrisca, almenys, el període de vigència de la subvenció i estar en servei actiu. Els membres del grup que pertanguen a una entitat diferent de la beneficiària han de tindre l'autorització expressa de l'entitat a què pertanguen. La documentació acreditativa sobre aquest tema quedarà en poder de l'entitat sol·licitant, que serà la responsable que el personal del grup d'investigació no vinculat de manera funcionarial, laboral o estatutària a aquesta dispose de l'autorització esmentada.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Per a la convocatòria de 2019, es concediran un màxim de quatre subvencions, amb una quantia individual màxima de 25.000 euros anuals. La subvenció tindrà una durada màxima de quatre anys i podrà finançar les despeses de personal investigador de caràcter predoctoral, així com les despeses d'execució derivades de la compra de material fungible i bibliogràfic i de la participació dels membres del grup en activitats de formació específiques relacionades amb les activitats del grup previstes en el pla de treball.
  El pagament de la subvenció corresponent a la segona anualitat estarà condicionat al fet que s'haja presentat prèviament la justificació econòmica de l'anualitat anterior, així com l'informe de progrés i seguiment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8547, de 14.05.2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés general de sol·licitud que ha de signar-se electrònicament per l'investigador o investigadora principal. En aquest imprés han de declarar-se totes les subvencions sol·licitades, concedides o percebudes amb la mateixa finalitat.
  A l'imprés de sol·licitud general ha d'adjuntar-se la documentació següent durant el procediment electrònic de la sol·licitud:
  a) Imprés de sol·licitud general signat pel representant legal de l'entitat en matèria d'investigació, mitjançant el qual autoritza el contingut de la sol·licitud realitzada per l'investigador o investigadora principal.
  En el cas d'entitats privades, llevat que la documentació ja es trobe en poder de l'administració actuant, l'imprés mencionat en l'apartat anterior ha d'anar acompanyat d'una còpia dels estatuts o documentació acreditativa de la constitució de l'entitat sol·licitant, i còpia del document acreditatiu de la representació legal de la persona que dona conformitat a la sol·licitud en nom de l'entitat sol·licitant. D'altra banda, aquestes entitats han d'acreditar el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació, segons el que es preveu en l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat.
  b) Certificat del responsable en matèria d'investigació de l'entitat beneficiària en què conste el reconeixement o l'avaluació positiva dels trams de l'activitat investigadora, de l'investigador o investigadora principal o els projectes d'R+D+I finalitzats com a investigador principal dins del pla nacional o estatal o del programa marc de la Unió Europea, amb indicació de la referència de cada projecte, el títol, així com la data d'inici i finalització d'aquests.
  c) Pla de treball cientificotècnic que ha d'incloure les activitats desenvolupades amb anterioritat pel grup d'investigació relacionades amb l'economia pública, la proposta del grup d'investigació per a la subvenció sol·licitada, així com el pressupost detallat per conceptes de despesa, previst realitzar en cada una de les anualitats.
  d) Currículum de cada un dels membres del grup, inclòs l'investigador o investigadora principal. A aquest efecte es podrà presentar el model normalitzat proporcionat durant el procediment electrònic o adjuntar el model de curriculum vitae normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).
  e) Declaració responsable de cada membre del grup, inclòs l'investigador o investigadora principal, de no formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec de convocatòries de la conselleria amb competència en matèria de política científica i investigació.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIÓ. SIGNATURA DEL REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT INVESTIGADORA

  CERTIFICACIÓ ACREDITACIÓ ACTIVITAT INVESTIGADORA DE L'INVESTIGADOR PRINCIPAL

  CURRICULUM VITAE DE L'INVESTIGADOR PRINCIPAL I DELS MEMBRES DEL GRUP D'INVESTIGACIÓ

  DECLARACION RESPONSABLE DE L'INVESTIGADOR PRINCIPAL I DELS MEMBRES DEL GRUP D'INVESTIGACIÓ

  PLA DE TREBALL CIENTIFICOTÈCNIC

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que siguen procedents en execució d'aquesta.
  2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria, siga exigible, es requerirà a l'entitat sol·licitant que, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb la prèvia resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.
  3. La publicació de les llistes previstes en el procés de selecció es farà en la seu electrònica o el portal institucional de la Generalitat en internet www.gva.es i en la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i model econòmic http://www.hisenda.gva.es.
  4. La resolució de concessió es publicarà en la seu electrònica esmentada en l'anterior apartat 3 i també en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb la indicació de les bases de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari a què s'impute la subvenció atorgada, així com l'esment dels grups d'investigació i les entitats beneficiàries.
  5. La publicació de la resolució de concessió produirà els efectes de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució del procediment de concessió de subvencions posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació o bé, directament, un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20118

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds seran avaluades sobre un total de 100 punts segons els següents criteris i barem:
  a) Qualitat del grup d'investigació: composició, estructura, interdisciplinarietat i coherència del grup (45 %).
  1. Fins a 20 punts: rellevància de l'investigador o investigadora principal en economia pública.
  2. Fins a 15 punts: trajectòria investigadora en economia pública de la resta de membres del grup.
  3. Fins a 10 punts: composició, estructura, interdisciplinarietat i coherència del grup.
  b) Qualitat i viabilitat de la proposta del grup: objecte, pla de treball i disseny d'investigació (40 %).
  1. Fins a 20 punts: objectius, impactes esperats i metodologia.
  2. Fins a 20 punts: pla de treball i disseny d'investigació.
  c) Adequació de les activitats previstes a la proposta del grup (15 %). Fins a 15 punts: adequació de les activitats previstes en relació amb els objectius que es volen aconseguir i el temps de realització.
  2. Al total de la puntuació assignada a l'avaluació de l'apartat anterior, es concediran 5 punts addicionals en l'avaluació de les sol·licituds que incorporen la perspectiva de gènere en el contingut de la proposta.
  3. En els casos en què s'obtinga la mateixa puntuació durant el procés d'avaluació, per a resoldre l'empat s'atendrà la puntuació obtinguda més alta en el criteri de valoració establit en l'apartat 1.a d'aquest article. Si persistira l'empat, es resoldrà aplicant criteris d'equilibri de gènere. Si, després d'això, l'empat persistira, es resoldrà per decisió motivada de la comissió avaluadora, per a la qual cosa es podran tindre en compte, entre altres factors, la data de presentació de sol·licituds, o bé fer un sorteig davant de l'òrgan concedent.
  4. En cas de ser necessària l'aplicació de criteris de gènere per a dirimir el desempat, tindran prioritat les sol·licituds de grups d'investigació en què la investigadora principal siga dona.
  5. Les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits s'ordenaran de més a menys puntuació, atenent els criteris de valoració, i s'elaborarà la llista de sol·licituds que resulten adjudicatàries de les ajudes, així com una llista de reserva per a cobrir les renúncies que es produïsquen.
  6. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost real de l'activitat subvencionada, de conformitat amb l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  7. En cap cas, l'import de la subvenció serà superior a l'import de la despesa sol·licitada per a la seua execució
  Obligacions

  Obligacions

  Els grups beneficiaris d'aquestes ajudes estan obligats a:
  a) Presentar còpia dels contractes del personal contractat amb càrrec a aquesta ajuda, en els quals haurà de constar expressament la vinculació amb el projecte, en el termini de 30 dies hàbils des de la notificació de resolució de concessió de la subvenció. La data de formalització del contracte i, en tot cas, el termini límit de 30 dies hàbils des de la notificació de concessió de la subvenció determina l'inici del còmput del període d'execució d'aquesta.
  b) Sol·licitar l'autorització per a modificar la distribució per conceptes de l'import concedit quan es tracte de canvis que afecten despeses de contractació de personal i canvis entre els diferents conceptes de despeses d'execució i funcionament que suposen variacions superiors al 20 % respecte al pressupost inicial previst. Aquestes modificacions han de respectar els límits màxims previstos en l'article sisé d'aquesta convocatòria.

  Enllaços

  Aportació de documentació per a l'esmena d'un expedient de subvencions destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 2/2019, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana (DOGV 8486, de 14.02.2019).
  - Resolució de 9 de maig de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoquen en l'exercici 2019, subvencions destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana (DOGV 8547, de 14.05.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 2/2019, de 7 de febrer.

  Resolució de 9 de maig de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es convoquen en l'exercici 2019, subvencions destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8547, de 14/05/2019)

  Llistat de seguiment

  Resolució de 16 de juliol de 2019 de la Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual es publica la relació de sol·licituds excloses en la convocatòria 2019 (Data d'exposició 18-07-2019)

  Resolució de la Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria 2019 destinades al suport a grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana (Data de publicació 7-10-2019)

  Resolució de la Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual s'exclouen i concedeixen subvencions de la convocatòria 2019 destinades al suport a grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana (Data de publicació 06-11-2019).

  Requeriment d'esmena de les sol·licituds presentades a la convocatòria 2019 (28-06-2019)

  Resolució de la Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual s'accepta la renúncia a l'expedient HIECPU/2019/4, presentada per l'investigador Íñigo Iturbe-Ormaeche Cortajarena, de la convocatòria 2019 de subvencions destinades al suport a grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana (Data de publicació 14-11-2019).

  Resolució de la Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual es modifica la subvenció concedida a l'expedient HIECPU/2019/01, presentat per Isabel Barrachina Martínez, de la convocatòria 2019 de suport a grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana (Data de publicació 09-12-2019).

  Resolució de la Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual es modifica la subvenció concedida a l'expedient HIECPU/2019/06, presentat per José Manuel Pastor Monsálvez, de la convocatòria 2019 de suport a grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana (Data de publicació 19-12-2019).

  Resolució de la Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per la qual es modifica la subvenció concedida a l'expedient HIECPU/2019/02, presentat per Rafael Granell Pérez, de la convocatòria 2019 de suport a grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. (Data de publicació 17-02-2020)

  RESOLUCIÓ DE LA SECRETÀRIA AUTONOMICA DE MODEL ECONÒMIC I FINANÇAMENT DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC, SOBRE LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES DE LA CONVOCATÒRIA 2019 DE SUPORT A GRUPS INVESTIGACIO EN ECONOMIA PÚBLICA (data de publicació 09/04/2020)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.