Detall de Procediment

Reclamació davant el Consell Valencià de Transparència en matèria d'accés a la informació pública i publicitat activa.

Codi SIA: 2084267
Codi GUC: 20120
Organisme: Presidència de la Generalitat
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

S'entén per informació pública: els continguts o documents, siga quin siga el format o el suport que tenen, que estiguen en poder d'alguna de les administracions públiques incloses en l'àmbit d'aplicació de la normativa sobre transparència de la Comunitat Valenciana. Totes les persones, siguen persones físiques o jurídiques, espanyols o estrangers, tenen dret a accedir a la informació pública sense motivar la causa per la qual volen accedir a la informació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Totes les persones, siguen persones físiques o jurídiques, espanyols o estrangers, que hagen exercit el seu dret a accedir a la informació pública, però no hagen obtingut una resposta de l'administració o la que han obtingut no satisfà les seues pretensions.

Termini

1. Si s'ha sol·licitat informació i s'ha denegat mitjançant alguna mena de resolució per escrit, es pot triar entre acudir als tribunals per a reclamar el dret que es té o acudir al Consell de Transparència per mitjà d'una revisió de la resolució denegatòria. En aquest cas es té un mes des que es denega per escrit el dret d'accés, per a acudir al Consell de Transparència i presentar la reclamació. 2. Si igualment s'ha sol·licitat informació i no s'ha facilitat -perquè l'òrgan al qual va dirigit ni tan sols ha donat una resposta - és el que es coneix com a silenci administratiu, en aquest cas es té de nou, dues possibilitats reclamar davant els tribunals o dirigir-se al Consell. En aquest cas no hi ha termini per a acudir davant el Consell, es pot presentar reclamació quan es considere oportú.

Documentació

- Formulari de la reclamació degudament signat. - Còpia o fotocòpia de la reclamació inicial presentada en exercici del dret d'accés a la informació pública. - Documentació que es considere necessària.

Presentació

Presencial
Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques es poden presentar: a) En el registre electrònic de l'administració o l'organisme a què es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1. b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. d) En les oficines d'assistència en matèria de registres. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. No obstant això, es recorda a totes les persones físiques que preferentment utilitzen la via telemàtica.
Telemàtica
Per a la presentació telemàtica, disposeu de l'eina necessària en la seu electrònica de la Generalitat, on podreu trobar el tràmit específic telemàtic. Pot presentar-se tots els dies de l'any, durant les vint-i-quatre hores del dia. Requisits: Disposar de signatura electrònica digital emesa per l'Autoritat de Certificació de la Generalitat Valenciana o el carnet d'identitat electrònic. Podeu obtindre la signatura digital de la Generalitat Valenciana, de manera gratuïta, en els punts de registre d'usuaris de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). Podeu consultar el vostre punt de registre més pròxim en: http://www.accv.es/puntreg_c.htm Una vegada accediu amb el certificat electrònic, l'ompliment de la reclamació es fa mitjançant un procediment guiat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Les persones interessades formularan la seua reclamació, davant el Consell de Transparència per escrit, en els llocs que estableix l'Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o de manera telematica. Preferentment, s'utilitzarà el formulari normalitzat, sense perjudici de la plena validesa de les reclamacions cursades sense subjecció a cap imprés. En tot cas, serà sempre necessari acompanyar fotocòpia de la reclamació inicial. La reclamació haurà de ser signada per la persona interessada. Una vegada que s'ha presentat una sol·licitud d'accés a la informació, l'Administració davant la qual es demana té un mes (excepte alguns casos en els quals es pot ampliar), per a donar una resposta al sol·licitant. Si l'Administració o l'entitat a la qual va demanar la informació no contesta a la seua sol·licitud en aqueix termini, es considerarà desestimada la mateixa a l'efecte de recurs o reclamació. En tots dos casos, tant si desestimen la seua sol·licitud com si no li contesten a aquesta, la reclamació davant el Consell Valencià de Transparència és voluntària i gratuïta. No obstant això, sempre pot acudir directament als tribunals enfront de la denegació de l'accés a la informació pública que s'ha sol·licitat respectant els terminis legalment establits. S'ha de tindre en compte que si qui denega la informació són Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l' Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social, o el Consell Jurídic Consultiu, no es pot presentar aquesta reclamació i s'haurà d'acudir als tribunals. És important recordar que en presentar la reclamació davant el Consell de Transparència, aquesta haurà d'anar acompanyada de la sol·licitud que en el seu moment es va formular davant l'administració exercitant un dret d'accés i, si escau, la resposta que li haja donat l'administració. En la tramitació es diferencia: Persones Jurídiques: Estaran obligats a relacionar-se telemàticament amb les Administracions Públiques els subjectes que assenyala l'Art.14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Persones físiques: Poden triar tant la via telematica com la presentació ordinària a través dels llocs que estableix l'Art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

òrgans de tramitació

CONSELL VALENCIÀ DE TRANSPARÈNCIA

Observacions

Recurs contenciós administratiu.

Termini màxim

Tres mesos des de la presentació de la reclamació.

Òrgans resolució

CONSELL VALENCIÀ DE TRANSPARÈNCIA

Efecte silenci

Desestimatori

Esgota via administrativa