Detall de Procediments

Reclamació davant del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern en matèria d'accés a la informació pública i publicitat activa.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Reclamació davant del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern en matèria d'accés a la informació pública i publicitat activa.

  Objecte del tràmit

  S'entén per informació pública: els continguts o documents, siga quin siga el format o el suport que tenen, que estiguen en poder d'alguna de les administracions públiques incloses en l'àmbit d'aplicació de la normativa sobre transparència de la Comunitat Valenciana.

  Totes les persones, siguen persones físiques o jurídiques, espanyols o estrangers, tenen dret a accedir a la informació pública sense motivar la causa per la qual volen accedir a la informació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Totes les persones, siguen persones físiques o jurídiques, espanyols o estrangers, que hagen exercit el seu dret a accedir a la informació pública, però no hagen obtingut una resposta de l'administració o la que han obtingut no satisfà les seues pretensions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1. Si s'ha sol·licitat informació i s'ha denegat mitjançant algun tipus de resolució per escrit, es pot triar entre acudir als tribunals per a reclamar el dret que es té o acudir al Consell de Transparència per mitjà d'una revisió de la resolució denegatòria.

  En aquest cas, es disposa d'un mes, des que es denega per escrit el dret d'accés, per a acudir al Consell de Transparència i presentar la reclamació.

  2. Si, igualment, s'ha sol·licitat informació i no s'ha facilitat -perquè l'òrgan al qual va dirigit ni tan sols ha donat una resposta-, és el que es coneix com a silenci administratiu; en aquest cas, es té de nou dues possibilitats per a reclamar davant dels tribunals o dirigir-se al Consell.

  En aquest cas, com que no hi ha termini per a acudir davant del Consell, es pot presentar la reclamació quan es considere oportú.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

  a) En el registre electrònic de l'administració o l'organisme a què es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.
  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, es recorda a totes les persones físiques que preferentment utilitzen la via telemàtica.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20120

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari de la reclamació degudament signat.
  - Còpia o fotocòpia de la reclamació inicial presentada en exercici del dret d'accés a la informació pública.
  - Documentació que es considere necessària.

  Impresos associats

  RECLAMACIÓ. (Art. 24 de la llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les persones interessades han de formular la seua reclamació davant del Consell de Transparència per escrit, en els llocs que estableix l'art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o de manera telemàtica.

  Preferentment, s'ha d'utilitzar el formulari normalitzat, sense perjudici de la plena validesa de les reclamacions cursades sense subjecció a cap imprés. En tot cas, serà sempre necessari presentar la fotocòpia de la reclamació inicial.

  La reclamació ha d'estar signada per la persona interessada.

  Una vegada que s'ha presentat una sol·licitud d'accés a la informació, l'Administració davant de la qual es demana té un mes (excepte alguns casos en els quals es pot ampliar) per a donar una resposta al sol·licitant.

  Si l'administració o l'entitat a la qual vas demanar la informació no contesta a la teua sol·licitud en aquest termini, tot i que la Llei autonòmica valenciana (art. 17.3 Llei 2/2015) modifica el sentit del silenci negatiu de la llei estatal i opta pel "silenci positiu", de manera que ho recull així també el nostre Decret 105/2017, el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana entén que s'ha de tindre en consideració el pronunciament del Tribunal Constitucional en la Sentència 104/2018, de 4 d'octubre de 2018, que estima la qüestió d'inconstitucionalitat núm. 5228-2017 i, en conseqüència, declara que l'art. 31.2 de la Llei 8/2015, de 25 de març, de transparència de l'activitat pública i participació ciutadana d'Aragó, així com l'expressió "i sentit del silenci" continguda en la seua rúbrica són inconstitucionals i nuls, entenent en conseqüència que la interpretació de la normativa valenciana s'ha d'ajustar al que disposa l'alt tribunal en sol·licituds posteriors.

  En els dos casos, la reclamació davant del Consell de Transparència és voluntària i gratuïta, sempre es pot acudir directament als tribunals davant de la denegació de l'accés a la informació pública que s'ha sol·licitat respectant els terminis legalment establits.

  S'ha de tindre en compte que si qui denega la informació són les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social, o el Consell Jurídic Consultiu, no es pot presentar aquesta reclamació i s'haurà d'acudir als tribunals.

  És important recordar que, quan es presente la reclamació davant del Consell de Transparència, aquesta ha d'anar acompanyada de la sol·licitud que en el seu moment es va formular davant de l'administració exercitant un dret d'accés.

  En la tramitació es diferencia:

  Persones jurídiques: estan obligades a relacionar-se telemàticament amb les administracions públiques els subjectes que assenyala l'art.14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Persones físiques: poden triar tant la via telemàtica com la presentació ordinària a través dels llocs que estableix l'art.16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20120

  Tramitació

  Per a la presentació telemàtica, disposeu de l'eina necessària en la seu electrònica de la Generalitat, on podreu trobar el tràmit específic telemàtic.

  Pot presentar-se tots els dies de l'any, durant les vint-i-quatre hores del dia.

  Requisits: Disposar de signatura electrònica digital emesa per l'Autoritat de Certificació de la Generalitat Valenciana o el carnet d'identitat electrònic.

  Podeu obtindre la signatura digital de la Generalitat Valenciana, de manera gratuïta, en els punts de registre d'usuaris de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).

  Podeu consultar el vostre punt de registre més pròxim en: http://www.accv.es/puntreg_c.htm

  Una vegada accediu amb el certificat electrònic, l'ompliment de la reclamació es fa mitjançant un procediment guiat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern.
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Llei 5/2016, de 6 de maig, de comptes oberts per a la Generalitat Valenciana.
  - Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de bon govern de la Generalitat.
  - Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

  Vegeu la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu la Llei 5/2016, de 6 de maig.

  Vegeu el Decret 105/2017, de 28 de juliol.

  Vegeu el Decret 56/2016, de 6 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.