Detall de Procediment

TECG - Aportació de documentació requerida a un expedient de declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació del qual s'haja rebut un requeriment d'esmena.

Codi SIA:: 2082546
Codi GVA:: 20122
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Com a conseqüència d'un REQUERIMENT D'ESMENA emés per l'Administració, aquest tràmit permet l'aportació de documentació amb la finalitat d'esmenar les deficiències detectades en l'expedient.

Observacions

Observacions

La presentació de la documentació comporta l'acceptació de la recepció de notificacions telemàtiques a través de la bústia personal en el portal de la Generalitat destinat a l'Administració en línia.

Requisits

Requisits

Haver rebut un requeriment d'esmena sobre un expedient de declaració responsable per a exercici de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació obert davant de la conselleria competent en matèria de ports. L'expedient s'ha de trobar en el tràmit d'esmena de deficiències. En la documentació que s'aporta ha de constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient al qual fa referència.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició d'interessades en l'expedient esmentat obert davant de la conselleria competent en matèria de ports.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 2/2014, de 13 de juny, de ports de la Generalitat (DOCV núm. 7298, de 18/06/2014)
  • Decret 114/2015, del Consell, pel qual es regula el control administratiu de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació (DOCV núm. 7580, de 28/07/2015).
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE 236, de 02/10/2015).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini serà l'assenyalat en el requeriment d'esmena.

Formularis documentació

- Imprés normalitzat d'aportació de documentació requerida a un expedient de declaració responsable per a l'exercici de l'activitat d'arrendament d'embarcacions de recreació. - Els documents electrònics requerits a la seua sol·licitud d'esmena. - Tota la documentació s'ha de presentar en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. Si el document ha sigut expedit en una llengua estrangera per les autoritats competents del país de procedència, la traducció d'aquest l'ha de fer un traductor jurat, autoritzat degudament o inscrit en Espanya.

Presentació

Presentació

Presencial

Segons l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquesta opció de tramitació presencial és NOMÉS vàlida per a persones físiques que no siguen titulars de títols habilitants de transports. Les persones jurídiques HAN DE fer la tramitació per via telemàtica. La documentació d'esmena requerida s'ha de presentar per registre d'entrada, en els llocs establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i preferentment:

Telemàtica
Clicant en la icona superior "Tramita amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Per a fer-ho, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. Per a accedir de manera telemàtica, la persona interessada ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), també es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENTE de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). Quan les persones interessades estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la documentació es presente de manera presencial, ES REQUERIRÀ la persona interessada perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de la Carpeta Ciutadana - "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

S'ha d'accedir a l'Administració en línia, lloc en el qual el ciutadà s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, ha d'adjuntar els documents electrònics requerits a la seua sol·licitud d'esmena, i, finalment, ho ha de registrar d'entrada per mitjà del registre telemàtic. La documentació s'incorporarà a l'expedient obert i s'analitzarà pel personal de la conselleria competent en aquesta matèria, que farà el que siga procedent. En cas que en el requeriment s'incloga algun document que solament es puga presentar en paper, la sol·licitud d'esmena es considerarà incompleta mentre aquests no es presenten a través del Registre d'Entrada de la Conselleria.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa