• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Aportació de documentació per a un expedient de comunicació u obtenció de la declaració d'interes social per a projectes o activitats culturals, científiques, o esportives no professionals, desenvolupades per persones o entitats beneficiàries del mecenatge en la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació per a un expedient de comunicació u obtenció de la declaració d'interes social per a projectes o activitats culturals, científiques, o esportives no professionals, desenvolupades per persones o entitats beneficiàries del mecenatge en la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Aportar la documentació que siga requerida per la Conselleria relatiu a aquesta convocatòria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'aportació de documentació per a aquest procediment només es pot fer si la Conselleria l'ha requerit expressament.

  Requeriments

  Només poden realitzar aquest tràmit les persones o entitats que hagen presentat sol·licitud o comunicació en aquesta convocatòria, com a conseqüència de requeriment de la Conselleria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a presentar la documentació requerida per la Conselleria serà el que s'indique en l'escrit de requeriment. Aquest termini és de deu dies hàbils i comença a comptar a partir del dia següent al qual s'accedisca al contingut d'aquesta notificació.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Es presentarà únicament la documentació requerida per l'Oficina del Mecenatge, òrgan de la Conselleria instructor d'aquesta convocatòria.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20126

  Tramitació

  La presentació dels documents requerits per l'Oficina del Mecenatge, òrgan instructor de la Conselleria, haurà de realitzar-se per mitjans electrònics, en l'enllaç que acaba d'indicar-se, de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
  És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit electrònic.

  Inici
 • Informació complementària

  En cas que la presentació de documentació complementària siga conseqüència d'un requeriment de la Conselleria, es tindrà per desistit de la seua comunicació o sol·licitud d'obtindre la declararació d'interés social del projecte o activitat presentat, a aquelles persones o entitats que no emplenen adequadament aquest tràmit.

  Obligacions

  Presentar telemàticament la documentació requerida.
  La Conselleria tindrà per desistida de la seua comunicació o sol·licitud a les persones o entitats que no atenguen el requeriment per a presentar la documentació requerida.

  Enllaços

  Portal del Mecenatge

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Llista de normativa

  LEY 20/2018, de 25 de julio, de la Generalitat, del mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional en la Comunitat Valenciana.

  Decret 2/2019, de 11 de gener, del Consell, pel qual es regula la composició i el funcionament del Consell Assessor del Mecenatge i els procediments per a la declaració i la comunicació de l'interés social de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professsionals.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.