Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de 5 beques de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport 2019.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Direcció General d'Esport, a València, de les modalitats següents:

  - Una beca per a persones amb la titulació de grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, o equivalent, en l'àmbit de la promoció de l'esport per a tots i l'esport en edat escolar, l'organització i gestió dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, la gestió de les escoles de la mar de la Generalitat, el foment i la difusió de les activitats nàutiques i els esports relacionats amb el mar.

  - Una beca per a persones amb titulació de grau en Dret, o equivalent, en l'àmbit de la tramitació de convenis i disposicions de la Direcció General d'Esport, l'organització i la gestió del Registre d'entitats esportives de la Comunitat Valenciana i la tramitació dels procediments sancionadors, d'inspecció i d'arbitratge en l'esport.

  - Una beca per a persones amb titulació tècnica superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives, o equivalent, en l'àmbit funcional de les activitats de promoció i suport a la pilota valenciana que establisca la Direcció General d'Esport.

  - Una beca per a persones amb titulació de grau en Arquitectura, o equivalent. Les activitats en les quals es desenvoluparà la beca seran en l'àmbit de la gestió del mapa de l'esport de la Comunitat Valenciana, l'elaboració del pla director d'instal·lacions esportives, les ajudes en matèria d'infraestructures esportives, la supervisió de l'actual xarxa d'infraestructures a la Comunitat Valenciana i la gestió de les inversions en els centres i les instal·lacions esportius adscrits a la Direcció General d'Esport.

  - Una beca per a persones amb titulació de grau en Informació i Documentació, o equivalent, en l'àmbit del tractament documental, l'edició i la publicació de la pàgina web de la Direcció General d'Esport, l'organització i l'arxivament dels expedients del Registre d'entitats esportives de la Comunitat Valenciana i els expedients administratius de la Direcció General d'Esport.

  Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria podran presentar una sol·licitud per cada una de les beques, sempre que tinguen la titulació en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria han de reunir els requisits següents, establits en la base quarta de l'Ordre 70/2016, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

  Requeriments

  a) No tindre més de 35 anys.
  b) Estar en possessió del títol oficial universitari o de Formació Professional, o equivalent, de grau en Ciències de l'Activitat Física i Esport, Dret, Arquitectura, Informació i Documentació, o titulació tècnica superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives, segons la modalitat corresponent que sol·liciten. Aquest títol ha d'estar expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i és necessari que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització.
  c) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  d) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. La justificació del fet de no estar incurs en les prohibicions contingudes en els apartats 2 i 3 de l'article esmentat s'ha d'acreditar mitjançant una declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es.

  2. No poden optar a la beca les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, ja gaudisquen d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que es gaudeix o que queden menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  Les beques tindran una dotació de 1.064,49 euros mensuals bruts cada una, de conformitat amb la Resolució de 12 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

  PAGAMENT
  L'import de la beca s'abonarà mensualment, amb el certificat previ del tutor o la tutora del lloc on el becari o becària realitze les pràctiques, en el qual s'ha de fer constar que s'han realitzat les activitats encarregades d'acord amb la fi que justifica la concessió de la beca.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8582, de 2 de juliol de 2019.

  Si el termini acaba en un dia inhàbil, s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones que aspiren a obtindre les beques han de presentar exclusivament la sol·licitud per via electrònica.

  El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable mitjançant la qual el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídiques, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció que s'estimen oportuns. Respecte a la declaració responsable, s'ha atendre el que disposa l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Amb la finalitat de reduir càrregues administratives als interessats, amb la sol·licitud i el currículum NO S'HA D'ADJUNTAR cap documentació.


  Les persones sol·licitants han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum, en el moment de l'ENTREVISTA, o quan així se'ls requerisca per la comissió de valoració corresponent. Aquesta documentació és la següent:
  a. Títols oficials exigits per a la beca que se sol·licita, esmentats en l'article 2 d'aquesta resolució. En el supòsit de trobar-se en tràmit l'expedició del títol, es podrà presentar el certificat acadèmic de finalització d'estudis expedit per l'òrgan competent juntament amb el rebut de l'abonament de les taxes corresponents.
  b. Expedient acadèmic compulsat amb la nota mitjana oficial.
  c. Qualsevol altre document que acredite els mèrits al·legats en el currículum.
  d. Documentació, si escau, que acredite trobar-se en algun dels supòsits de la base desena apartat 5. de l'ORDRE 70/2016, per la qual es van aprovar les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport.
  e. La falta d'assistència a l'entrevista serà causa d'exclusió del procés selectiu.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Comissió avaluadora:
  Per a l'examen de les sol·licituds de les beques i l'elaboració de les oportunes propostes, es constituirà una comissió avaluadora, que estarà integrada pel titular de la subdirecció general d'esport, que actuarà com a president, i quatre persones al servei de la Direcció General d'Esport, designades pel seu titular, una de les quals realitzarà les funcions de la secretaria. En qualsevol cas, s'aplicarà el que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa a l'establit en el funcionament d'òrgans col·legiats.

  Resolució:
  Es delega en la persona titular de la Direcció General amb competència en matèria d'esport la facultat de dictar la resolució de convocatòria i de concedir o denegar aquestes beques.

  El termini màxim i efectes:
  El termini màxim per a resoldre serà de tres mesos a comptar de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Sense perjudici de l'ampliació del termini en els termes previstos en la legislació sobre el procediment administratiu comú.

  Publicació i notificació:
  La publicació d'aquesta resolució farà efecte de notificació a les persones interessades i s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica de la Generalitat en Internet, així com en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20132

  Tramitació

  Informació de la tramitació

  - Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum, s'ha de fer clic en la icona "Tramitar amb certificat". Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV. També s'hi admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

  Una vegada presentada la sol·licitud, aquesta no es pot modificar; per tant, si hi voleu fer canvis, haureu de tornar a presentar una nova sol·licitud. En aquest cas, la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona.

  - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, podeu connectar-vos a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades".

  - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, us recomanem que accediu a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.

  - En cas que continueu amb problemes, podeu enviar un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  - El suport d'incidències d'aquest correu estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h, de dilluns a dijous, i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

  Inici
 • Informació complementària

  * DURADA DE LES BEQUES
  El període de durada de les beques serà de 12 mesos, a comptar del dia que s'indique en la resolució de concessió.
  La realització de les beques començarà en la data que s'indique en la resolució de concessió, en tot cas no podrà ser anterior a l'1 d'octubre de 2019, i tindran una durada de dotze mesos.
  El període de durada podrà prorrogar-se, sense que calga una nova convocatòria, durant un període màxim de 12 mesos addicionals, sempre que hi haja disponibilitat pressupostària i l'exercici de l'activitat que s'efectue així ho requerisca o aconselle.

  * INCOMPATIBILITATS
  L'obtenció d'aquestes beques és incompatible amb l'exercici de qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol altra activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i la dedicació de la beca, o que impedisca el compliment de les obligacions que se'n deriven del desenvolupament normal.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds presentades es valoraran conforme als criteris establits en la base novena de l'Ordre 70/2016, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que es transcriuen a continuació:

  a) Expedient acadèmic: fins a un màxim de 15 punts.

  1. Nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic: es valorarà entre 5 i 10 punts. Quan la ponderació es faça amb una puntuació 0-4, s'aplicarà el que disposa l'article primer, apartat 13.4 i 5 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen les directrius comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial. No obstant això, es recomana aportar una certificació en què conste la nota mitjana ponderada entre 5-10 punts.

  2. Especialització acadèmica en matèries relacionades amb la convocatòria: Entre 0 i 5 punts. Per especialització acadèmica s'entenen les assignatures relacionades amb la beca. Es valorarà amb un màxim de 0,20 per assignatura.

  b) Coneixements de valencià: fins a un màxim de 2,50 punts.

  1) Es valoraran els títols i/o certificats oficials de coneixement de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o homologats i equivalents, d'acord amb els nivells establits en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, conformement a l'escala següent, i es puntuarà només el nivell més alt acreditat:
  - Oral (o A2): 0,25 punts.
  - Elemental (o B1): 0,50 punts.
  - Mitjà (o C1): 0,75 punts.
  - Superior (o C2): 1 punt
  2) - Especialitat de Correcció de Textos: 0,50 punts.
  3) - Especialitat en Llenguatge Administratiu: 0,50 punts.
  - Especialitat en Llenguatge als Mitjans de Comunicació: 0,50 punts.

  c) Coneixements addicionals: fins a un màxim de 6 punts.

  1.Experiència professional o laboral relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, per a la qual cosa es computarà 0,10 per cada mes completat acreditat.

  2. Cursos de formació relacionats amb l'objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament, de durada igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, conformement a l'escala següent:

  a) De 200 o més hores: 3,00 punts.
  b) De 100 o més hores: 2,00 punts.
  c) De 75 o més hores: 1,50 punts.
  d) De 50 o més hores: 1,00 punts.
  e) De 25 o més hores: 0,50 punts.
  f) De 15 o més hores: 0,20 punts.

  Els centres de formació que impartisquen cursos han de ser organismes oficials o centres reconeguts. En cap cas es puntuaran en aquest subapartat els cursos de valencià i d'idiomes.

  d) Entrevista: fins a un màxim de 7,5 punts.

  S'avaluaran, amb caràcter general, aspectes relacionats amb les tasques que s'han d'exercir, així com el coneixement de l'actualitat de l'Administració de la Comunitat Valenciana i de les polítiques desenvolupades per la Generalitat i altres administracions públiques en la matèria objecte de la beca.

  e) Altres mèrits: fins a un màxim de 2 punts.

  - Articles i/o publicacions realitzades relacionats amb l'objecte de la beca.
  - Cursos impartits relacionats amb l'objecte de la beca.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (BOP núm. 6097, de 08/09/09).
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II de les beques de pràctiques professionals del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques. (DOCV núm. 6521, de 16/05/11).
  - Ordre 70/2016, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport (DOCV núm. 7919, de 17/11/16).
  - Resolució de 20 de juny de 2019, de la Direcció General d’Esport, per la qual es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció
  General d’Esport (DOGV núm. 8582 de 02.07.2019)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre.

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig.

  Vegeu l'Ordre 70/2016, de 15 de novembre (bases reguladores).

  Vegeu Resolució de 20 de juny de 2019 de convocatòria de beques professionals

  Llistat de seguiment

  Nomenament de la Comissió Avaluadora

  Acta núm. 1 de la Comissió Avaluadora

  Acta núm.2 Llistes provisionals i termini de presentació d'al·legacions

  Acta núm. 3 Revisió d'al·legacions, aprovació llestes definitives i convocatòria entrevistes

  Llistes definitives de la valoració de mèrits

  Anunci de la convocatòria per a la realització d'entrevistes

  Ampliació de termini de resolució de concessió

  Acta núm. 4. Valoració entrevistes i mèrits al·legats

  Anunci puntuacions entrevistes i mèrits al·legats. Termini presentació al·legacions

  Correcció errades finalització presentació al·legacions. Fi termini 15/10/2019

  Resolució de 31 d’octubre de 2019, de la Direcció General d’Esport, per la qual es concedeixen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d’Esport.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.