Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Convocatòria de 5 beques de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de 5 beques de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport 2019.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Direcció General d'Esport, a València, de les modalitats següents:

  - Una beca per a persones amb la titulació de grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, o equivalent, en l'àmbit de la promoció de l'esport per a tots i l'esport en edat escolar, l'organització i gestió dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, la gestió de les escoles de la mar de la Generalitat, el foment i la difusió de les activitats nàutiques i els esports relacionats amb el mar.

  - Una beca per a persones amb titulació de grau en Dret, o equivalent, en l'àmbit de la tramitació de convenis i disposicions de la Direcció General d'Esport, l'organització i la gestió del Registre d'entitats esportives de la Comunitat Valenciana i la tramitació dels procediments sancionadors, d'inspecció i d'arbitratge en l'esport.

  - Una beca per a persones amb titulació tècnica superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives, o equivalent, en l'àmbit funcional de les activitats de promoció i suport a la pilota valenciana que establisca la Direcció General d'Esport.

  - Una beca per a persones amb titulació de grau en Arquitectura, o equivalent. Les activitats en les quals es desenvoluparà la beca seran en l'àmbit de la gestió del mapa de l'esport de la Comunitat Valenciana, l'elaboració del pla director d'instal·lacions esportives, les ajudes en matèria d'infraestructures esportives, la supervisió de l'actual xarxa d'infraestructures a la Comunitat Valenciana i la gestió de les inversions en els centres i les instal·lacions esportius adscrits a la Direcció General d'Esport.

  - Una beca per a persones amb titulació de grau en Informació i Documentació, o equivalent, en l'àmbit del tractament documental, l'edició i la publicació de la pàgina web de la Direcció General d'Esport, l'organització i l'arxivament dels expedients del Registre d'entitats esportives de la Comunitat Valenciana i els expedients administratius de la Direcció General d'Esport.

  Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria podran presentar una sol·licitud per cada una de les beques, sempre que tinguen la titulació en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria han de reunir els requisits següents, establits en la base quarta de l'Ordre 70/2016, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

  Requeriments

  a) No tindre més de 35 anys.
  b) Estar en possessió del títol oficial universitari o de Formació Professional, o equivalent, de grau en Ciències de l'Activitat Física i Esport, Dret, Arquitectura, Informació i Documentació, o titulació tècnica superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives, segons la modalitat corresponent que sol·liciten. Aquest títol ha d'estar expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents i és necessari que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització.
  c) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  d) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. La justificació del fet de no estar incurs en les prohibicions contingudes en els apartats 2 i 3 de l'article esmentat s'ha d'acreditar mitjançant una declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es.

  2. No poden optar a la beca les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, ja gaudisquen d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que es gaudeix o que queden menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8582, de 2 de juliol de 2019.

  Si el termini acaba en un dia inhàbil, s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones que aspiren a obtindre les beques han de presentar exclusivament la sol·licitud per via electrònica.

  El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable mitjançant la qual el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídiques, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció que s'estimen oportuns. Respecte a la declaració responsable, s'ha atendre el que disposa l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Amb la finalitat de reduir càrregues administratives als interessats, amb la sol·licitud i el currículum NO S'HA D'ADJUNTAR cap documentació.


  Les persones sol·licitants han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum, en el moment de l'ENTREVISTA, o quan així se'ls requerisca per la comissió de valoració corresponent. Aquesta documentació és la següent:
  a. Títols oficials exigits per a la beca que se sol·licita, esmentats en l'article 2 d'aquesta resolució. En el supòsit de trobar-se en tràmit l'expedició del títol, es podrà presentar el certificat acadèmic de finalització d'estudis expedit per l'òrgan competent juntament amb el rebut de l'abonament de les taxes corresponents.
  b. Expedient acadèmic compulsat amb la nota mitjana oficial.
  c. Qualsevol altre document que acredite els mèrits al·legats en el currículum.
  d. Documentació, si escau, que acredite trobar-se en algun dels supòsits de la base desena apartat 5. de l'ORDRE 70/2016, per la qual es van aprovar les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Esport.
  e. La falta d'assistència a l'entrevista serà causa d'exclusió del procés selectiu.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.