• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Sol·licitud d'assumpció de la guarda d'una persona menor d'edat per l'Entitat Pública, amb caràcter temporal per circumstàncies greus i transitòries acreditades degudament.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'assumpció de la guarda d'una persona menor d'edat per l'Entitat Pública, amb caràcter temporal per circumstàncies greus i transitòries acreditades degudament.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del procediment és la sol·licitud, pels qui tinguen la pàtria potestat o la tutela d'una persona menor d'edat, a l'administració competent en matèria de protecció de la infància i l'adolescència perquè temporalment exercisca la guarda del xiquet, la xiqueta o l'adolescent, mitjançant l'acolliment familiar o residencial, per causes greus i transitòries. El termini màxim establit legalment per a l'assumpció de la guarda esmentada és de dos anys, i pot ser prorrogat amb caràcter excepcional.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar la guarda voluntària les persones que resideixen a la Comunitat Valenciana respecte dels seus fills i les seues filles o/i pupils o pupil·les.

  Requeriments

  Residir a la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  No té cap efecte econòmic, sense perjudici de les obligacions que mantenen els sol·licitants en qualitat de tutors de les persones menors d'edat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés oficial de sol·licitud signat per la persona o les persones que ho sol·liciten.
  - DNI o NIE.
  - Llibre de família/resolució judicial de nomenament de tutor.
  - Autorització de residència vigent a Espanya, en cas de persones estrangeres.
  - Documentació que acredite la circumstància greu que motiva la sol·licitud de guarda voluntària.
  DNI de la persona o les persones que ho sol·liciten.
  - Certificat d'inscripció en el Registre d'Unions de Fet.
  - Certificat d'empadronament.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE GUARDA VOLUNTÀRIA DE PERSONA MENOR D'EDAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2.- Instrucció de l'expedient a fi de verificar la concurrència de la circumstància greu al·legada que impedisca cuidar adequadament la persona menor d'edat, i es poden recaptar tants informes com es considere pertinent, amb caràcter previ a formular una proposta de resolució a la Comissió Tècnica de Mesures de Protecció Jurídica del Menor.
  Quan la sol·licitud no tinga els requisits exigits o no s'acompanye amb la documentació que resulte exigible, es requerirà la persona interessada perquè n'esmene la falta o presente els documents requerits, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la petició, amb la resolució prèvia.

  3.- Tràmit d'audiència, previ a la decisió de la Comissió Tècnica, a les persones interessades, inclosa la persona menor d'edat si té la maduresa suficient o, en qualsevol cas, si té complits els dotze anys.

  4.- Acord de la Comissió Tècnica i resolució de la persona titular de la direcció territorial en el sentit acordat per la Comissió Tècnica a la vista del que s'ha instruït, les al·legacions presentades i escoltada la persona menor d'edat quan siga procedent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es pot interposar, de conformitat amb el que es disposa en l'article 780.1 de la Llei d'enjudiciament civil, oposició davant dels tribunals civils, en el termini de dos mesos des de la seua notificació.

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Règim sancionador: Llei 26/2018 (articles 185 i següents)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - - Codi Civil
  - - Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor
  - - Llei 26/2018, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.
  - - Decret 93/2001, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de protecció jurídica del menor.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.