Detall de Procediment

Convocatòria de set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Assistència Sanitària, en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Codi SIA: 2082708
Codi GUC: 20150
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(20-05-2021
09-06-2021)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Convocar la concessió de set beques per a la realització de pràctiques professionals de joves amb les següents titulacions oficials: GRUP 1: tres beques per a llicenciatura/grau/diplomatura en Dret, Administració i Direcció d'Empreses, Econòmiques, Empresarials, Gestió i Administració Pública. GRUP 2: dues beques per a llicenciatura/grau/diplomatura en Treball Social i Sociologia. GRUP 3: una beca per a llicenciatura/grau/diplomatura en Biotecnologia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica. GRUP 4: una beca per a llicenciatura/grau/diplomatura en Infermeria. Totes a desenvolupar en la Direcció General d'Assistència Sanitària, en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per als exercicis 2021-2022.

Observacions

* DURACIÓ DE LA BECA 1. El període de duració de la beca començarà el dia que s'indique en la resolució de la present convocatòria, que en cap cas podrà ser anterior a l'1 de setembre de 2021, i tindrà una duració de fins a 12 mesos, a comptar del dia indicat en esta. 2. Sense perjuí del que preveu el paràgraf anterior, la duració de la beca podrà prorrogar-se, mitjançant una resolució expressa, fins a un període màxim de 12 mesos addicionals, sempre que existisca crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per als exercicis a què afecte la pròrroga i que l'exercici de l'activitat que s'estiga efectuant així ho requerisca o aconselle.

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Els qui aspiren a elles i no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si és el cas, durant el procés de selecció. b) No ser major de 35 anys. c) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions exigides en la corresponent convocatòria i, si és el cas, dels requisits específics que s'exigisquen, sense que hagen transcorregut més de 5 anys des de la finalització dels estudis requerits. d) No haver sigut persona beneficiària de beques de pràctiques professionals atorgades per la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos. e) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat . f) No patir malaltia o grau de discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la beca i el normal desenrotllament de les pràctiques professionals. Les persones amb discapacitat en els que no concórrega este impediment, podran al·legar la seua condició de discapacitada als efectes de dirimir el possible empat que puga produir-se en els termes arreplegats en l'apartat quart de la base tercera d'esta Orde. EXCLUSIONS No podran optar a les beques que ordenen estes bases els que, en el moment de publicar-se la convocatòria, estiguen disfrutant d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, excepte quan resten menys de 2 mesos per a la seua finalització.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar les beques els que tinguen la llicenciatura o grau indicats anteriorment i reunisquen els requisits que s'indiquen al terme del termini de presentació de les sol·licituds.

Normativa del procediment

  • Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/2009).
  • Orde 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desenrotlla el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011).
  • Orde 1/2017, de 16 de gener, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Assistència Sanitària (DOGV núm. 7965, de 25/01/2017).
  • RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen set beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General d'Assistència Sanitària en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Enllaços

Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (Núm 9087 / 19.05.2021).

Documentació

Les persones aspirants presentaran exclusivament per via electrònica, la sol·licitud i currículum de forma completa en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació en el DOGV. Ambdós documents estan accessibles en la seu electrònica de la Generalitat.

Taxa o pagament

Aquest procediment no comporta pagament de taxes.

Presentació

Telemàtica
- Per a presentar la sol·licitud i omplir el currículum haurà de clicar la icona Tramitar amb certificat. Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV. També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en La Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Una vegada presentada la sol·licitud esta no es pot modificar, per tant, si desitja realitzar canvis haurà de tornar a presentar una nova sol·licitud. En eixe cas la primera sol·licitud s'arxiva i automàticament es tramita la segona. - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, pot connectar-se a l'àrea personal (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades". - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, li recomanem que accedisca a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal. - En cas de continuar amb problemes pot remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es - El suport d'incidències d'este correu estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Si la documentació presentada no reunira els requisits indicats en les bases i concretats en la convocatòria o no foren aportats alguns dels documents exigits, se li requerirà, perquè, en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, esmene o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, en cas de no fer-ho, se li tindrà per desistida en la seua sol·licitud prèvia resolució dictada a este efecte. 2. L'òrgan encarregat de l'ordenació e Instrucció del procediment serà la Direcció General d'Assistència Sanitària, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de dictar-se resolució. 3. Vista la proposta motivada de resolució formulada per la comissió de valoració, la Direcció General d'Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública dictarà la resolució de la convocatòria. 4. La persona titular de la Direcció General, instructora del procediment, a proposta de la comissió avaluadora, podrà declarar deserta, totalment o parcialment, la concessió de les beques convocades quan cap dels candidats o les candidates obtinga un mínim de 8 punts en la suma dels cinc apartats del barem de mèrits, o quan només ho obtinga un nombre de persones inferior al total de beques convocades. 5. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb expressió de les bases, convocatòria, programa i crèdit pressupostari a què s'imputen les beques atorgades, relació de les persones beneficiàries, quantitats concedides i finalitat. I s'inserirà la informació corresponent en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en Internet: https://sede.gva.es, així com en la pàgina web de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat: www.san.gva.es. 6. El termini màxim per a dictar i publicar les resolucions serà de tres mesos, a comptar de la data de publicació de la convocatòria. Conclòs este termini sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Criteris de valoració

Veure barem en l'annex I Títol II de l'ORDE 1/2017, de 16 de gener.

òrgans de tramitació

Observacions

La resolució de concessió de la beca que es dicte d'acord amb esta convocatòria, posarà fi a la via administrativa, i contra esta es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant de la Sala del Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Quantia i cobrament

QUANTIA - Cada una de les beques que es concedisca en el marc d'esta convocatòria estarà dotada amb 1.088,43 (mil huitanta-huit euros i quaranta-tres cèntims) bruts mensuals. - Sobre el dit import haurà de practicar-se la retenció corresponent, a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres que, si és el cas, pogueren correspondre. PAGAMENT L'import de cada beca s'abonarà a les persones beneficiàries de les mateixes per mensualitats vençudes, prèvia expedició, per la persona titular de la Direcció General d'Assistència Sanitària, d'una certificació que acredite un satisfactori nivell de dedicació i aprofitament, i una vegada practicades les retencions legals corresponents.

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i publicar les resolucions serà de tres mesos, a comptar de la data de publicació de la convocatòria, sense perjuí que puga ampliar-se en els termes que preveu l'article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Conclòs este termini sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Sancions

Les persones beneficiàries de les beques quedaran sotmeses a les responsabilitats i règim sancionador regulat en el Capítol IV, Títol X, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, per la comissió de les infraccions administratives previstes en la normativa estatal bàsica. També quedaran sotmeses al que establix la legislació de procediment administratiu comú i de procediment sancionador.