Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de l'Institut Valencià d'Art Modern

  Objecte del tràmit

  Completar i desenvolupar la formació acadèmica de joves titulats universitaris a través de la realització de pràctiques professionals en les tasques relacionades amb l'aprenentatge en els diversos àmbits de la gestió museística, així com donar-los la possibilitat de participar en l'activitat museística en col·laboració amb els equips tècnics de l'IVAM que corresponguen, i que siguen adequades per a adquirir formació complementària.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Joves titulats universitaris

  Requeriments

  1. Les persones que sol·liciten participar en la convocatòria han de tindre els requisits que s'assenyalen a continuació, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds:
  a) No tindre més de 35 anys.
  b) Estar en possessió de les titulacions següents i dels idiomes sol·licitats com a requisit, si escau:
  - Modalitat A: Tècnic superior en Imatge o tècnic especialista en Imatge i So, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, o una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que ho va obtindre.
  - Modalitat B: Llicenciatura o Grau en Dret o Grau en Gestió i Administració Pública, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, o una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que ho va obtindre.
  - Modalitat C: Llicenciatura o Grau en Història de l'Art, Geografia i Història, en Belles Arts o Estètica (Filosofia), expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, o una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que ho va obtindre.
  - Modalitat D: Llicenciatura o Grau en Econòmiques o en Direcció i Administració d'Empreses, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, o una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que ho va obtindre.
  - Modalitat E: Llicenciatura en Documentació o Grau en Informació i Documentació, o Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, expedit o homologat per les autoritats corresponents, o una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que ho va obtindre.
  - Modalitat F: Llicenciatura o Grau en Història de l'Art o en Belles Arts, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, o una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que ho va obtindre.
  Nivell B2 d'anglés o l'equivalent.
  - Modalitat G: Llicenciatura o Grau en Periodisme o en Comunicació Audiovisual, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, o una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que ho va obtindre.
  Nivell B2 d'anglés o l'equivalent.
  Nivell Mitjà-C1 de Valencià de la JQCV.
  - Modalitat I: Llicenciatura en Belles Arts o Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, o una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que ho va obtindre.
  - Modalitat J: Llicenciatura o Grau en Disseny Visual Digital, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, o una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que ho va obtindre.
  - Modalitat K: Llicenciatura o Grau en Enginyeria Informàtica, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, o una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que ho va obtindre.
  - Modalitat L: Llicenciatura o Grau en Filologia Anglesa, expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents, o una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que ho va obtindre.

  c) No haver-se beneficiat de beques de pràctiques professionals a la Generalitat per un període igual a trenta-sis mesos o superior.
  d) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  e) Disposar de cobertura sanitària.

  2. Els sol·licitants han de tindre els requisits i les condicions que assenyalen les convocatòries al final del termini de presentació de les sol·licituds.
  3. No poden optar a aquestes beques les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, estiguen gaudint d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que queden menys de dos mesos perquè aquesta acabe.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La quantia individualitzada de cada beca és de mil euros (1.000,00 euros) mensuals per persona becària. Sobre l'import de cada beca s'ha de practicar la retenció corresponent, per endavant, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i també la cotització corresponent a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres que, si escau, puguen correspondre.

  2. En cas de pròrroga de les beques, la dotació mensual prevista per a cada beca serà de mil euros (1.000,00 euros), d'acord amb la resolució vigent en el període corresponent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  NO S'HA INFORMAR. PENDENT DE PUBLICAR
  El termini de presentació de sol·licituds és de ..... dies, a comptar de ...... (DOGV núm. XXX, de/d' __/__/2019)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Sol·licitud normalitzada

  2. Currículum, segons el model

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació telemàtica de la sol·licitud i currículum (vegeu el subapartat "Informació de tramitació" d'aquest apartat).

  2. Si la sol·licitud no té totes les dades exigides o no s'aporta el currículum, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils des de l'endemà del seu requeriment, esmene el defecte, amb la indicació que, si no ho fa, s'entendrà que desisteix de la seua petició i quedarà exclosa del procediment.

  3. Per a l'examen de les sol·licituds de beca i l'elaboració de les propostes oportunes es constituirà una comissió avaluadora.

  4. La comissió avaluadora es reunirà dins dels 20 dies hàbils següents a l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. S'elaborarà una relació d'aspirants, ordenada d'acord amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació, sobre la base dels mèrits establits en aquesta ordre. La comissió avaluadora valorarà els mèrits al·legats per cada aspirant, d'acord amb la informació que es desprenga de l'autobaremació.

  5. La llista provisional es publicarà durant deu dies hàbils en Internet, https://sede.gva.es, i en la pàgina web de l'IVAM, www.ivam.es, termini en què es podran efectuar les al·legacions pertinents, que s'han d'adreçar a la comissió avaluadora.

  6. Després de la baremació provisional, la comissió avaluadora publicarà la llista de les puntuacions i atorgarà un termini de deu dies hàbils per a al·legacions. En el mateix acte se citaran els deu candidats de cada especialitat que obtinguen la millor puntuació a l'entrevista que es convocarà a aquest efecte. El fet de no presentar-se a l'entrevista comportarà l'exclusió de la convocatòria. La comissió avaluadora analitzarà les al·legacions presentades, adoptarà un acord sobre aquest tema i elaborarà la llista definitiva, que contindrà la relació ordenada de persones admeses i excloses. Acordarà, així mateix, convocar en la fase d'entrevista els deu candidats de cada especialitat que obtinguen la millor puntuació. Aquesta entrevista es pot fer per videoconferència o per mitjans similars.

  7. Una vegada feta l'entrevista i conclosa la selecció, es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat i la pàgina web de l'IVAM, www.ivam, la llista ordenada dels aspirants, i s'atorgarà un nou període d'al·legacions de 10 dies hàbils. Transcorregut aquest període, la comissió avaluadora, en el termini de 10 dies hàbils, elaborarà i remetrà a l'òrgan competent una proposta motivada de resolució, que ha de contindre la relació de persones beneficiàries i una borsa, o diverses, de reserva, constituïdes pels aspirants que no resulten adjudicataris de les beques i prioritzades per ordre decreixent de puntuació, per a cobrir les vacants que es puguen produir durant el període de vigència d'aquestes. Així mateix, s'inclourà una relació dels aspirants les sol·licituds dels quals hagen sigut desestimades, en què s'indicaran les causes que n'han motivat la denegació, així com les que hagen desistit. La comissió avaluadora pot formular proposta en el sentit que siga declarada deserta la convocatòria, si, a judici seu, no hi ha concursants amb mèrits suficients per a meréixer l'adjudicació.

  8. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució sobre les sol·licituds formulades és de tres mesos, comptats des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, que s'haurà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de l'ampliació dels terminis en els termes que preveu l'article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas que transcórrega el termini establit sense que s'haja dictat i notificat una resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, d'acord amb l'article 25 de la Llei 38/2003.

  9. La persona titular de la Presidència de l'Institut Valencià d'Art Modern o la persona en qui es delegue l'exercici d'aquesta competència ha de resoldre la concessió de les beques. La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de l'IVAM, www.ivam.es. La resolució és objecte de publicació activa, en els termes establits en l'article 9.1.e de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

  La publicació de la resolució produeix l'efecte de notificació a les persones interessades, d'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  CAL EXPLICAR LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

  Informació adicional

  CAL EXPLICAR LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  A. Expedient acadèmic: es valorarà fins a un màxim de 13 punts.
  A.1. La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincideix amb la nota mitjana ponderada i dona lloc a una valoració entre 5 i 10 punts.
  Quan la ponderació es faça amb una puntuació del 0 al 4, s'aplicarà el que es disposa en l'apartat 13.4 i 5 del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial.
  A.2. Altres títols oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió. En aquest subapartat, la puntuació màxima és de 3 punts:
  - Doctor: 2 punts.
  - Llicenciat/ada universitari/ària o Grau: 1 punt.
  · Diplomat/ada universitari/ària: 0,5 punts.
  - Màster oficial: 0,50 punts.

  B. Coneixement del valencià: només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb l'escala següent, i es puntuarà exclusivament el nivell més alt acreditat:
  Oral: 0,25 punts.
  Elemental: 0,50 punts.
  Mitjà: 0,75 punts.
  Superior: 1 punt.

  C. Idiomes de la Unió Europea:
  Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, amb 0,20 punts.
  La puntuació màxima és d'1 punt. En les beques de comunicació per a la realització de pràctiques professionals en el Departament de Comunicació i Xarxes Socials, beques d'activitats culturals per a la realització de pràctiques professionals en el Departament d'Activitats Culturals i beques de didàctica per a la realització de pràctiques professionals en el Departament de Didàctica, només es té en compte l'idioma a partir del nivell superior que s'exigeix com a requisit.
  Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, les universitats, els ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat, de conformitat amb el que s'ha establit en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.

  D. Coneixements addicionals
  D.1. Experiència professional relacionada directament amb l'objecte de la beca, fins a 2 punts, i es computarà 0,10 per cada mes complet treballat.
  D.2. Cursos de formació directament relacionats amb la finalitat de la beca, fins a un màxim de 4 punts.
  Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de durada igual a 15 hores, o superior, que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, d'acord amb l'escala següent:
  a) De 200 hores o més, 3,00 punts.
  b) De 100 hores o més, 2,00 punts.
  c) De 75 hores o més, 1,50 punts.
  d) De 50 hores o més, 1,00 punt.
  e) De 25 hores o més, 0,50 punts.
  f) De 15 hores o més, 0,20 punts.
  Els centres de formació que impartisquen cursos han de ser organismes oficials o centres reconeguts.
  En cap cas es puntuaran en aquest subapartat els cursos de valencià i d'idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diversos instituts i les diverses universitats quan formen part del pla d'estudis del centre. Així mateix, els cursos es valoraran una única vegada, i no són susceptibles de ser valorades les edicions successives del mateix curs.
  La comissió, integrada pels caps dels departaments corresponents, sobre la base de la discrecionalitat tècnica que assisteix a tot òrgan de selecció, així com els coneixements tècnics d'aquests, del treball desenvolupat en cada departament, és l'encarregada de determinar els cursos que s'entenen relacionats directament amb l'objecte de la beca.

  E. Entrevista
  Es farà una entrevista que es valorarà amb un màxim de 9 punts.
  L'entrevista es basarà en el currículum presentat pel candidat i versarà, entre altres aspectes, sobre la formació acadèmica de la persona entrevistada. Es plantejaran preguntes que permeten avaluar els coneixements i les habilitats adquirits al llarg de la carrera universitària.
  Els entrevistadors valoraran la profunditat de coneixements acadèmics, així com el grau d'enteniment dels aspectes essencials de la gestió museística. Així mateix, es tindran en compte la motivació i la projecció professional dels aspirants.
  El fet de no presentar-se a l'entrevista comportarà l'exclusió de la convocatòria.

  Obligacions

  Obligacions de les persones beneficiàries

  1. Estar al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de la beca, de conformitat amb el que estableixen l'article 14.1.e de la Llei 38/2003, general de subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  2. Incorporar-se al departament que se li indique en el termini establit, desenvolupar l'activitat que ha motivat la concessió durant el període de gaudi i guardar el secret degut i la confidencialitat dels assumptes en què intervinga, i, també, complir les obligacions establides, tant en l'article 14 de la Llei general de subvencions com en aquestes bases reguladores.

  3. Acceptar la concessió de la beca i renunciar a qualsevol altra beca coetània de què gaudisca. Així mateix, el beneficiari o la beneficiària ha de comunicar a l'IVAM l'obtenció o el gaudi d'altres beques, subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics, o la realització de treballs o estudis que dificulten el compliment de la finalitat de la beca.

  4. Mitjançant l'acceptació de les bases reguladores, les persones beneficiàries de la beca cedeixen gratuïtament i de manera indefinida els resultats que s'obtinguen com a conseqüència de l'exercici de les funcions com a persona becària, i també la memòria final, si escau, a l'IVAM, que es reserva el dret de publicar-los i utilitzar-los, llevat que la normativa aplicable en determinades matèries dispose una altra cosa. En qualsevol cas, es reconeixerà, a la persona becària, la seua participació en el treball dut a terme.

  5. Durant el període de gaudi de la beca, la persona beneficiària de la beca ha d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de trenta hores setmanals, i que pot ser de dilluns a diumenges, amb els descansos corresponents segons el que estableix la normativa legal, que es distribuiran de la manera que s'organitzen pel cap o la cap del departament corresponent. L'ampliació i el perfeccionament dels seus coneixements en la matèria, mitjançant la col·laboració amb el personal tècnic de l'IVAM en els treballs específics que se li encomanen, requereix l'obligació de romandre en els locals del centre i fer l'horari que establisca la institució.

  Inici
 • Tràmits i serveis relacionats

  Principals

  Consulta de l'estat de tramitació de beques de pràctiques professionals de la Generalitat.

  Presentació d'al·legacions/esmenes a beques de pràctiques professionals convocades per la Generalitat.

  Renúncia a la beca de pràctiques professionals adjudicada per la Generalitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.