• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a organitzar i difondre congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional. AORG

  Objecte del tràmit

  Aquestes subvencions tenen coma a objectiu afavorir l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter internacional i d'objecte científic, tecnològic, humanístic o artístic, com a tasca de divulgació dels resultats de les investigacions efectuades en el marc de les activitats primàries de caràcter no econòmic dels centres d'investigació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Podran ser persones sol·licitants d'aquesta subvenció com a persones investigadores responsables de la seua execució, el personal investigador doctorat amb vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària, condició que s'haurà de mantindre durant el període d'execució de la subvenció.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les subvencions tindran un import màxim de 9.000 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran del 6 al 25 de setembre de 2018. (DOGV núm. 8355 de 06/08/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica presentaran la sol·licitud amb signatures originals en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  En el cas que es presente en una oficina de Correus, s'ha de portar en sobre obert perquè es puga segellar i datar l'imprés de sol·licitud i la còpia, i enviar-ho per correu certificat a:
  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  DG Universitat, Investigació i Ciència
  Av. de Campanar, 32, 46015 València

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AORG-SF&version=8&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2017

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AORG&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2017

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud anirà acompanyat dels documents següents:
  a) Currículum de l'investigador responsable de la seua execució.
  b) Composició del comité científic.
  c) Relació de ponents. En el cas que no siga possible la determinació de tots els ponents serà necessari d'indicar-ho en aquest document, però en tot cas hauran de figurar relacionats els ponents que acrediten el caràcter internacional de l'esdeveniment.
  d) Programa científic.
  e) Memòria descriptiva de l'activitat a realitzar.
  f) Pressupost d'ingressos i despeses, detallat per conceptes. En el pressupost de despeses es farà constar la relació de la totalitat de les despeses, i s'haurà d'especificar per a quines d'aquestes se sol·licita finançament.
  g) Si escau, document de compromís de cofinançament.
  h) Si escau, composició del comité organitzador.
  i) Si escau, informe motivat d'una unitat d'igualtat o entitat amb funcions equivalents en matèria d'igualtat.
  j) Si escau, compromís que la relació de ponents serà equilibrada durant la celebració de l'esdeveniment.

  Impresos associats

  Ajudes per a organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en l'execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada estiguera incompleta, es requerirà, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància que ho ha rebut l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, en què els declara desistits pel motiu esmentat, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, i tindrà tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AORG-SF&version=8&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2017

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AORG&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2017

  Tramitació

  Sol·licitud subvencions per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional

  L'objecte d'aquest procediment és permetre a les persones usuàries subvencions per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional - AORG AMB CERTIFICAT DE FIRMA DIGITAL. (Si no disposeu de certificat digital en podeu accedir a la versió sense certificat).

  INSTRUCCIONS
  Vegeu Demo Pas 1: Descarregueu les plantilles dels documents requerits per la sol·licitud que s'han d'annexar per a emplenar-los.
  Tramitació telemàtica
  Pas 2: Empleneu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: Annexeu els documents corresponents i envieu-los telemàticament.

  Resolució

  Per a més informació, polse ací

  Inici
 • Informació complementària

  L'import de la subvenció pot anar destinat a finançar, entre altres, els conceptes següents:
  a) Les despeses de viatges, manutenció i allotjament de les persones del comité científic, del comité organitzador i de ponents i conferenciants amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  b) La difusió dels programes de la reunió com ara: despeses de disseny i impressió de cartells, tríptics i programes, pàgina web i publicitat que hauran d'incloure sempre el patrocini de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat.
  c) Les despeses de ponències, conferències i altres participacions amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  d) Despeses de traducció i lloguer d'equips tècnics.
  e) L'edició de les ponències o conclusions resultants.
  No són despeses subvencionables:
  a) Les despeses socials associades a les actuacions subvencionades.
  b) Els cursos de postgrau, de reciclatge o d'especialització.
  c) Material inventariable, siga quina siga la seua quantia.
  d) Material d'oficina i material fungible, en general, que no tinga relació amb l'activitat proposada.
  e) Les despeses de funcionament pròpies del centre d'investigació.
  f) Les de lloguer de locals o carpes.
  g) Les despeses d'hostesses o pagaments a becaris.

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds seran avaluades segons els criteris i el barem següents:
  a) La qualitat i la rellevància científica de l'activitat que es proposa. En aquest apartat es valorarà que la seua temàtica estiga alineada amb l'Estratègia Europa 2020 i els seus reptes socials (40 %).
  1) Fins a 25 punts: qualitat i rellevància científica de l'activitat que es proposa.
  2) Fins a 15 punts: alineació de la temàtica del projecte proposat amb l'Estratègia Europa 2020 i els seus reptes socials.
  b) Projecció internacional de l'activitat (20 %).
  c) La trajectòria científica de l'investigador responsable en l'àrea de coneixement de l'activitat proposada (20 %).
  d) Composició equilibrada de dones i homes en la relació de ponents (20 %).
  En aquest apartat es valorarà amb 20 punts que la composició és equilibrada quan en el seu conjunt les persones de cada sexe no superen el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta per cent i en aquelles àrees temàtiques de l'AEI (extinta ANEP) en què les dones no arriben al 25 %, també es valorarà amb aquesta puntuació, quan la presència de dones en el conjunt de ponents supere el 60 %.
  Perquè aquest apartat es valore, haurà d'aportar-se un compromís que es mantindrà la composició equilibrada quan se celebre l'esdeveniment.
  Quan no siga possible la concreció de tots els ponents, la persona sol·licitant, haurà de reflectir aquesta circumstància i, si la composició serà equilibrada i perquè se li valore, podrà aportar un compromís del fet que la relació de ponents serà equilibrada quan se celebre l'esdeveniment.
  2. Es concediran 10 punts addicionals, a aquells sol·licitants que no hagen sigut beneficiaris d'aquesta subvenció en alguna de les tres anualitats anteriors a la de la present convocatòria.

  Obligacions

  1. La justificació de les ajudes es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de les bases reguladores.
  2. A més, es justificarà la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la presentació dels documents següents:
  a) Memòria de les activitats realitzades.
  b) Programa científic definitiu, fullets, tríptics i cartells.
  c) Edició de les ponències i publicacions que hagen sigut objecte de l'ajuda.
  d) Relació definitiva dels membres del comité científic i dels ponents que han participat en l'esdeveniment.
  En tot cas, haurà de quedar acreditada en la documentació oficial del congrés i publicacions, el patrocini de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat. L'omissió d'aquesta obligació suposarà un cas d'incompliment previst en l'article 24.4 de les bases reguladores i podrà ocasionar el reintegrament de les quantitats concedides.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupamnt tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).

  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).

  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Ver Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.