Detall de Procediment

Subvencions per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional. AORG

Codi SIA: 211013
Codi GUC: 2017
Organisme: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
Termini de sol·licitud:
02-11-2022
-
16-11-2022
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Aquestes subvencions tenen per objecte afavorir l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter internacional i d'objecte científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com la labor de divulgació dels resultats de les investigacions realitzades en el marc de les activitats primàries de caràcter no econòmic dels centres d'investigació. El període de realització de l'actuació estarà comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

Observacions

Per a ser subvencionables, els esdeveniments hauran de reunir els requisits següents: a) Celebrar-se a la Comunitat Valenciana. b) Tindre caràcter internacional, fet que implica que tant en el comité científic com entre ponents i conferenciants haurà de figurar personal investigador amb destinació en un centre d'investigació d'un altre país. 3. El període de realització de l'actuació estarà comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022. 4. Les subvencions tindran un import màxim de 9.000 euros. 5. L'import de la subvenció pot anar destinat a finançar, entre d'altres, els conceptes següents: a) Les despeses de viatges, manutenció i allotjament de les persones del comité científic, del comité organitzador i de ponents i conferenciants amb els límits que establisca per a aquests conceptes la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei. b) La difusió dels programes de la reunió com ara: despeses de disseny i impressió de cartells, tríptics i programes, pàgina web i publicitat que han d'incloure sempre el patrocini de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat. c) Les despeses de ponències, conferències i altres participacions amb els límits que per a aquests conceptes que establisca la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei. d) Les despeses de traducció i lloguer d'equips tècnics. i) L'edició de les ponències o les conclusions resultants. No són despeses subvencionables: a) Les despeses socials associades a les actuacions subvencionades. b) Els cursos de postgrau, de reciclatge o d'especialització. c) El material inventariable, siga quina siga la quantia. d) El material d'oficina i el material fungible, en general, que no tinga relació amb l'activitat proposada. e) Les despeses de funcionament pròpies del centre d'investigació. f) Les de lloguer de locals o carpes.

Requisits

Per a ser subvencionables, els esdeveniments hauran de reunir els requisits següents: a) Celebrar-se a la Comunitat Valenciana. b) Tindre caràcter internacional, fet que implica que tant en el comité científic com entre ponents i conferenciants haurà de figurar personal investigador amb destinació en un centre d'investigació d'un altre país. El període de realització de l'actuació estarà comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

Interessats

Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. Podrà sol·licitar aquestes subvencions com a investigadors responsables de la seua execució el personal investigador doctor amb vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària, que haurà de mantindre durant el període d'execució de la subvenció

Normativa del procediment

 • Ordre 19/2020, d'1 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8919 de 5/10/2020).
 • RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2023, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 9449 de 14/10/2022)
 • Veure Resolució de 6 d'octubre de 2022
 • Veure Ordre 19/2020, d'1 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 16 de novembre de 2022. (DOGV núm. 9449, de 14/10/2022).

Documentació

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent: a) Una memòria descriptiva de l'activitat que s'ha de dur a terme, en què es farà constar, si és el cas, l'alineació de la temàtica de l'activitat amb l'Estratègia europea i els seus reptes socials. b) El currículum de l'investigador responsable de l'execució. c) La composició del comité científic. d) La relació de ponents. En el cas que no siga possible determinar tots els ponents, caldrà indicar-ho en aquest document, però en tot cas hi hauran de figurar detallats els ponents que acrediten el caràcter internacional de l'esdeveniment. e) El programa científic. f) El pressupost d'ingressos i despeses, detallat per conceptes. En el pressupost de despeses caldrà fer constar la relació de la totalitat de les despeses, i caldrà especificar per a quines se sol·licita el finançament. g) Document de compromís de cofinançament. h) Si és el cas, la composició del comité organitzador. A l'efecte del que disposa l'article 14.3 de l'Ordre de bases, la memòria descriptiva de l'activitat que s'ha de dur a terme i el programa científic es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o la falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, amb una resolució prèvia que s'haurà de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Forma presentació

Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic. 3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada. 4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

Criteris de valoració

1. Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents: a) La qualitat i la rellevància científica de l'activitat que es proposa. En aquest apartat es valorarà que la temàtica estiga alineada amb l'Estratègia europea 2020 i els seus reptes socials (40 %). 1. Fins a 25 punts: qualitat i rellevància científica de l'activitat que es proposa. 2. Fins a 15 punts: alineació de la temàtica del projecte proposat amb l'Estratègia europea i els seus reptes socials. b) Projecció internacional de l'activitat (20 %). c) La trajectòria científica de l'investigador responsable en l'àrea de coneixement de l'activitat proposada (40 %). 2. Es concediran 10 punts addicionals als sol·licitants als quals no s'haja concedit aquesta subvenció o als que, havent-los-la concedida, no hagen pogut gaudir-la per causa de força major degudament acreditada, en cap dels tres anys anteriors a la present convocatòria.

òrgans de tramitació

L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Organismes

 • SERVEI DE GESTIÓ DEL PROGRAMA I+D+I
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Obligacions

1. La justificació de les ajudes es farà d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de les bases reguladores. 2. A més, es justificarà l'execució de l'activitat subvencionada presentant aquests documents: a) Una memòria de les activitats executades. b) El programa científic definitiu, fullets, tríptics i cartells. c) L'edició de les ponències i publicacions que hagen sigut objecte de l'ajuda. d) La relació definitiva dels membres del comité científic i dels ponents que hagen participat en l'esdeveniment. e) El document de cofinançament. El patrocini de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat haurà de constar en la documentació oficial del congrés i en publicacions posteriors. L'omissió d'aquesta obligació suposarà un cas d'incompliment previst en l'article 24.4 de les bases reguladores i podrà ocasionar el reintegrament de les quantitats concedides.

Termini màxim

La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en el cas previst en l'art. 22.1 a de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada en els termes previstos en l'article 25 de la LPAC.

Observacions

Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

Òrgans resolució

Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació dictarà la corresponent resolució definitiva del procediment, acte que posarà fi a la via administrativa i que serà notificat als interessats.

Organismes

Quantia i cobrament

Les subvencions tindran un import màxim de 9.000 euros.