Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional. AORG

  Objecte del tràmit

  Aquestes subvencions tenen coma a objectiu afavorir l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter internacional i d'objecte científic, tecnològic, humanístic o artístic, com a tasca de divulgació dels resultats de les investigacions efectuades en el marc de les activitats primàries de caràcter no econòmic dels centres d'investigació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Podran ser sol·licitants d'aquesta subvenció, com a investigador responsable de la seua execució, el personal investigador doctor amb vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària, que haurà de mantindre durant el període d'execució de la subvenció.
  Podran ser objecte d'aquesta subvenció els esdeveniments que reunisquen els següents requisits:
  a) Celebrar-se a la Comunitat Valenciana.
  b) Tindre caràcter internacional, entenent per tal que tant en el comité científic com entre les persones ponents i conferenciants figure personal investigador amb centre d'investigació de destinació en un altre país.
  c) Disposar d'un comité científic amb una composició equilibrada de dones i homes, entenent que la seua composició és equilibrada quan en el seu conjunt les persones de cada sexe no superen el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta per cent.
  No obstant això, en aquelles àrees temàtiques de l'Agència Estatal d'Investigació en les quals hi haja un important desequilibri de gènere, de tal manera que el sexe menys representat no arribe al 25 % de representació, segons les dades que per a la quantificació del desequilibri per raó de gènere figuren en la taula III de l'annex XVI, com a mesura d'acció positiva, s'entendrà que compleix aquest requisit quan la representació de les dones en aquest comité siga superior al 60 per cent. Així mateix, i tenint en compte les especials dificultats, en aquestes àrees temàtiques de l'AEI, per a complir amb la presència equilibrada de dones i d'homes en el comité científic, les unitats d'igualtat dels centres d'investigació o entitats amb funcions equivalents en matèria d'igualtat podran emetre informe motivat sobre l'excepcionalitat d'aquesta circumstància.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les subvencions tindran un import màxim de 9.000 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran del 16 de setembre al 4 d'octubre de 2019. (DOGV núm. 8607 de 06/08/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica avançada hauran de remetre de manera telemàtica la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'ha d'imprimir i presentar amb totes les signatures originals en els llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AORG-SF&version=9&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2017

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AORG&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2017

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud anirà acompanyat dels documents següents:
  a) Currículum de l'investigador responsable de la seua execució.
  b) Composició del comité científic.
  c) Relació de ponents. En el cas que no siga possible la determinació de tots els ponents serà necessari d'indicar-ho en aquest document, però en tot cas hauran de figurar relacionats els ponents que acrediten el caràcter internacional de l'esdeveniment.
  d) Programa científic.
  e) Memòria descriptiva de l'activitat a realitzar.
  f) Pressupost d'ingressos i despeses, detallat per conceptes. En el pressupost de despeses es farà constar la relació de la totalitat de les despeses, i s'haurà d'especificar per a quines d'aquestes se sol·licita finançament.
  g) Si escau, document de compromís de cofinançament.
  h) Si escau, composició del comité organitzador.
  i) Si escau, informe motivat d'una unitat d'igualtat o entitat amb funcions equivalents en matèria d'igualtat.
  j) Si escau, compromís que la relació de ponents serà equilibrada durant la celebració de l'esdeveniment.

  Impresos associats

  Ajudes per a organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, haurà d'impulsar totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a fer les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada fora incompleta, es requerirà, per mitjà del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la seua recepció per l'interessat, a les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies, esmenen la falta o presenten els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistides de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant resolució de la Direcció General de Ciència i Investigació, per la qual se'ls declararà desistides per aquest motiu, de conformitat amb el que es preveu en l'article 21.1 de la llei esmentada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions s'hauran de dur a terme mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, que tindrà tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AORG-SF&version=9&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2017

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AORG&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2017

  Tramitació

  Sol·licitud de subvencions per a l'organització i la difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional

  L'objecte d'aquest procediment és permetre als usuaris subvencions per a l'organització i la difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional.
  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Si no disposeu de certificat, podeu accedir a la versió sense certificat.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Vegeu la demo
  Pas 1: descarregueu les plantilles dels documents que s'han d'annexar requerits per la sol·licitud per a omplir-los.
  Pas 2: ompliu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: annexeu els documents corresponents i enviau-los de manera telemàtica.

  Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei, podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Resolució

  Per a més informació, polse ací

  Inici
 • Informació complementària

  L'import de la subvenció pot anar destinat a finançar, entre altres, els conceptes següents:
  a) Les despeses de viatges, manutenció i allotjament de les persones del comité científic, del comité organitzador i de ponents i conferenciants amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  b) La difusió dels programes de la reunió tals com: despeses de disseny i impressió de cartells, tríptics i programes, pàgina web i publicitat que hauran d'incloure sempre el patrocini de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat.
  c) Les despeses de ponències, conferències i altres participacions amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  d) Despeses de traducció i lloguer d'equips tècnics.
  e) L'edició de les ponències o conclusions resultants.
  No són despeses subvencionables:
  a) Les despeses socials associades a les actuacions subvencionades.
  b) Els cursos de postgrau, de reciclatge o d'especialització.
  c) Material inventariable, qualsevol que siga la seua quantia.
  d) Material d'oficina i material fungible, en general, que no tinga relació amb l'activitat proposada.
  e) Les despeses de funcionament pròpies del centre d'investigació.
  f) Les de lloguer de locals o carpes.
  g) Les despeses d'hostesses o pagaments a becaris.

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds seran avaluades segons els següents criteris i barem:
  a) La qualitat i la rellevància científica de l'activitat que es proposa. En aquest apartat es valora que la seua temàtica estiga alineada amb l'estratègia Europa 2020 i els seus reptes socials (40 %).
  1) Fins a 25 punts: qualitat i rellevància científica de l'activitat que es proposa.
  2) Fins a 15 punts: alineació de la temàtica del projecte proposat amb l'estratègia Europa 2020 i els seus reptes socials.
  b) Projecció internacional de l'activitat (20 %).
  c) La trajectòria científica de l'investigador responsable en l'àrea de coneixement de l'activitat proposada (20 %).
  d) Composició equilibrada de dones i homes en la relació de ponents (20 %).
  En aquest apartat es valora amb 20 punts que la composició és equilibrada quan en el seu conjunt les persones de cada sexe no superen el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta per cent, i en aquelles àrees temàtiques de l'AEI en què les dones no arriben al 25 % també es valorarà amb aquesta puntuació, quan la presència de dones en el conjunt de ponents supere el 60 %.
  Perquè aquest apartat es valore, ha d'aportar-se un compromís del fet que es mantindrà la composició equilibrada quan se celebre l'esdeveniment.
  Quan no siga possible la concreció de tots els ponents, el sol·licitant haurà de reflectir aquesta circumstància i, si la composició serà equilibrada i perquè se li valore, podrà aportar un compromís del fet que la relació de ponents serà equilibrada quan se celebre l'esdeveniment.
  2. Es concediran 10 punts addicionals a aquells sol·licitants que no hagen sigut beneficiaris d'aquesta subvenció en alguna de les tres anualitats anteriors a la d'aquesta convocatòria.

  Obligacions

  1. La justificació de les ajudes s'haurà de dur a terme d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de les bases reguladores.
  2. A més, s'ha de justificar la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la presentació dels següents documents:
  a) Memòria de les activitats que s'han dut a terme.
  b) Programa científic definitiu, fullets, tríptics i cartells.
  c) Edició de les ponències i publicacions que hagen sigut objecte de l'ajuda.
  d) Relació definitiva dels membres del comité científic i dels ponents que han participat en l'esdeveniment.
  e) Si escau, document de cofinançament.
  En tot cas, ha de quedar acreditada en la documentació oficial del congrés i publicacions el patrocini de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat. L'omissió d'aquesta obligació suposarà un cas d'incompliment previst en l'article 24.4 de les bases reguladores i podrà ocasionar el reintegrament de les quantitats concedides.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupamnt tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).

  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).

  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.