Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional. AORG

  Objecte del tràmit

  Aquestes subvencions tenen per objecte afavorir l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter internacional i d'objecte científic, tecnològic, humanístic o artístic, així com la labor de divulgació dels resultats de les investigacions realitzades en el marc de les activitats primàries de caràcter no econòmic dels centres d'investigació.
  El període de realització de l'actuació estarà comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  Podran sol·licitar aquestes subvencions com a persones investigadores responsables de la seua execució, el personal investigador doctor amb vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat beneficiària que haurà de mantindre durant el període d'execució de la subvenció.

  Requeriments

  Podran ser objecte d'aquesta subvenció els esdeveniments que reunisquen els següents requisits:
  a) Celebrar-se en la Comunitat Valenciana.
  b) Tindre caràcter internacional, la qual cosa implica que tant en el comité científic com entre les persones ponents i conferenciants, haurà de figurar personal investigador amb destinació en un centre d'investigació d'un altre país.
  3. El període de realització de l'actuació estarà comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les subvencions tindran un import màxim de 9.000 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 de desembre, fins a les 13:00h. del 23 de desembre de 2020 (DOGV núm. 8959 de 24-11-2020)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  No existeix la possibilitat de presentar les sol·licituds de manera presencial en els registres d'entrada.
  Les persones o entitats que desitgen participar en la convocatòria, hauran d'emplenar el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana: https://sede.gva.es i en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital: https://innova.gva.es
  Per a emplenar la sol·licitud serà necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AORG&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2017

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:
  a) Memòria descriptiva de l'activitat a realitzar, on es farà constar, si escau, l'alineació de la temàtica de l'activitat amb l'Estratègia Europea i els seus reptes socials.
  b) Curriculum vitae de l'investigador responsable de la seua execució.
  c) Composició del comité científic.
  d) Relació de ponents. En el cas que no siga possible la determinació de tots els ponents haurà d'indicar-ho en aquest document, però en tot cas hauran de figurar relacionats els ponents que acrediten el caràcter internacional de l'esdeveniment.
  e) Programa científic.
  f) Pressupost d'ingressos i despeses, detallat per conceptes. En el pressupost de despeses es farà constar la relació de la totalitat de les despeses, especificant-se per a quins d'ells se sol·licita finançament.
  g) En el seu cas, document de compromís de cofinançament.
  h) En el seu cas, composició del comité organitzador.
  A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'Ordre de bases, la Memòria descriptiva de l'activitat a realitzar i el programa científic es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Impresos associats

  Ajudes per a organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta.
  2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
  En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AORG&version=8&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2017

  Tramitació

  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Veure Demo
  Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los.
  Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament.

  Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

  Resolució

  Per a més informació, polse ací

  Inici
 • Informació complementària

  L'import de la subvenció pot anar destinat a finançar, entre altres, els següents conceptes:
  a) Les despeses de viatges, manutenció i allotjament de les persones del comité científic, del comité organitzador i de ponents i conferenciants amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  b) La difusió dels programes de la reunió com ara: despeses de disseny i impressió de cartells, tríptics i programes, pàgina web i publicitat que hauran d'incloure sempre el patrocini de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat.
  c) Les despeses de ponències, conferències i altres participacions amb els límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre indemnitzacions per raó del servei.
  d) Despeses de traducció i lloguer d'equips tècnics.
  e) L'edició de les ponències o conclusions resultants.
  No són despeses subvencionables:
  a) Les despeses socials associats a les actuacions subvencionades.
  b) Els cursos de postgrau, de reciclatge o d'especialització.
  c) Material inventariable, qualsevol que siga la seua quantia.
  d) Material d'oficina i material fungible, en general, que no tinga relació amb l'activitat proposada.
  e) Les despeses de funcionament propis del centre d'investigació.
  f) Els de lloguer de locals o carpes.

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds seran avaluades segons els següents criteris i barem:
  a) La qualitat i la rellevància científica de l'activitat que es proposa. En aquest apartat es valorarà que la seua temàtica estiga alineada amb l'Estratègia Europea 2020 i els seus reptes socials (40%).
  1. Fins a 25 punts: qualitat i rellevància científica de l'activitat que es proposa.
  2. Fins a 15 punts: alineació de la temàtica del projecte proposat amb l'Estratègia Europea i els seus reptes socials.
  b) Projecció internacional de l'activitat (20%).
  c) La trajectòria científica de l'investigador responsable en l'àrea de coneixement de l'activitat proposada (40%).
  2. Es concediran 10 punts addicionals a aquelles persones sol·licitants a les quals no se'ls haja concedit aquesta subvenció o a les quals havent-los sigut concedida no hagen pogut gaudir-la per causa de força major degudament acreditada, en cap de les tres anualitats anteriors a la present convocatòria.

  Obligacions

  1. La justificació de les ajudes es realitzarà d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de les bases reguladores.
  2. A més, es justificarà la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la presentació dels següents documents:
  a) Memòria de les activitats realitzades.
  b) Programa científic definitiu, fullets, tríptics i cartells.
  c) Edició de les ponències i publicacions que hagen sigut objecte de l'ajuda.
  d) Relació definitiva dels membres del comité científic i dels ponents que han participat en l'esdeveniment.
  e) En el seu cas, document de cofinançament.
  En tot cas, haurà de quedar acreditada en la documentació oficial del congrés i publicacions, el patrocini de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat. L'omissió d'aquesta obligació suposarà un cas d'incompliment previst en l'article 24.4 de les bases reguladores i podrà ocasionar el reintegrament de les quantitats concedides.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 19/2020, d'1 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8919 de 5/10/2020).
  - Resolució de 20 de novembre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2021, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Veure Ordre 19/2020, d'1 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

  Veure Resolució de 20 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.