Detall de Procediments

TECG- Tramitació telemàtica d'expedients d'avaluació ambiental de plans i projectes
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Tramitació telemàtica d'expedients d'avaluació ambiental de plans i projectes

  Objecte del tràmit

  Procediment d'Avaluació ambiental de plans i de projectes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.agroambient.gva.es/es/web/evaluacion-ambiental/projectes-mediambientals

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.
  - Directiva 2011/92/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 2011, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.
  - Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental
  - Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana
  - Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'Impacte Ambiental
  - Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei 2/1989

  Llista de normativa

  Vegeu Directiva 2001/42/CE

  Vegeu Directiva 2011/92/UE

  Ver Llei 21/2013, de 9 de decembre

  Vegeu Llei 5/2014, de 25 de juliol

  Vegeu Llei 2/1989, de 3 de març

  Vegeu Decret 162/1990, de 15 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.