Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana. BEST

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és promoure les estades del personal investigador doctor en centres d'investigació localitzats fora de la Comunitat Valenciana, que tinguen com a finalitat l'adquisició de noves tècniques, l'accés a instal·lacions científiques, la consulta de fons bibliogràfics o documentals, o altres activitats significatives que contribuïsquen a la seua tasca.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que sol·liciten aquesta subvenció hauran de complir la totalitat dels requisits a la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre'ls fins a la finalització de l'estada objecte de la subvenció.

  Requeriments

  Les persones que sol·liciten aquesta subvenció hauran de reunir la totalitat dels següents requisits a la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre'ls durant el període de vigència de la subvenció:
  a)Ostentar una categoria professional de personal investigador que requerisca el títol de doctor en la seua relació estatutària, funcionarial o contractual amb algun centre d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  c) No haver-li sigut concedida aquesta ajuda en cap de les tres anualitats anteriors a la present convocatòria llevat que no haja pogut gaudir-la per causa de força major degudament acreditada.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció consistirà en una dotació mensual de 900 euros per a despeses d'allotjament i manutenció, si l'estada es realitza a Espanya i de 1.500 euros si es realitza en un país estranger, i una ajuda addicional per al viatge d'anada i volta al centre de destinació que tindrà una quantia de 300 euros si la destinació és nacional i 600 euros si la destinació és internacional.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 de desembre, fins a les 13:00h. del 23 de desembre de 2020 (DOGV núm. 8959 de 24-11-2020)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  No existeix la possibilitat de presentar les sol·licituds de manera presencial en els registres d'entrada.
  Les persones o entitats que desitgen participar en la convocatòria, hauran d'emplenar el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana: https://sede.gva.es i en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital: https://innova.gva.es
  Per a emplenar la sol·licitud serà necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BEST&version=10&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2018

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud anirà acompanyat dels següents documents:
  a) Document d'acceptació del centre on es realitze l'estada.
  b) Memòria del treball de recerca a desenvolupar.
  c) Curriculum vitae de la persona sol·licitant.
  d) Historial Cientificotècnic dels últims tres anys del grup d'investigació o de la institució on desenvoluparà l'estada.
  e) Llevat que la documentació ja es trobe en poder de l'administració actuant, si l'investigador realitza les seues funcions en una entitat privada, s'acompanyarà la documentació prevista en l'article 14.5 de les bases reguladores.
  A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'ordre de Bases, la Memòria del treball de recerca a desenvolupar i el curriculum vitae de la persona sol·licitant, es consideren part integrant de la sol·licitud, per la qual cosa la no presentació o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió de la sol·licitud de subvenció.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta.
  2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
  En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BEST&version=10&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2018

  Tramitació

  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Veure Demo
  Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los.
  Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament.

  Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

  Resolució

  Per a més informació, polse ací

  Inici
 • Informació complementària

  1. L'estada haurà de realitzar-se en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana i tindrà una duració ininterrompuda mínima d'un mes i màxima de sis mesos. Quan l'objecte de l'estada siga la consulta bibliogràfica o documental, la seua duració màxima serà d'un mes.
  2. El període de realització de l'estada estarà comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021.
  3. L'estada haurà de realitzar-se en els termes indicats en la sol·licitud. No es podrà modificar el centre de destinació, excepte quan es justifique i acredite un canvi de centre del grup d'investigació on havia d'integrar-se la persona sol·licitant per a realitzar l'estada. Només per causes degudament justificades es podrà reduir el període de l'estada concedida i per a això s'haurà de sol·licitar autorització expressa de l'òrgan concedent.
  La realització de l'estada per un període de temps inferior al previst en la resolució de concessió de la subvenció haurà d'estar justificada i suposarà l'obligació de reintegrar una part de la quantia percebuda proporcional al període no gaudit de l'estada.
  Incompatibilitats:
  Aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra obtinguda per a la mateixa finalitat i que finance els mateixos conceptes de despeses.

  Criteris de valoració

  Les sol·licituds seran avaluades segons els següents criteris i barem:
  a) Currículum cientificotècnic de la persona sol·licitant (30%).
  b) Interés cientificotècnic i possibles repercussions del treball de recerca proposat, així com la viabilitat de la seua execució en el temps sol·licitat (40%).
  1. Fins a 15 punts: qualitat del treball de recerca proposat.
  2. Fins a 10 punts: possibles repercussions del treball de recerca (publicacions, congressos, patents…).
  3. Fins a 15 punts: viabilitat de la seua execució en el temps sol·licitat.
  c) Qualitat i interés de l'historial científic del grup investigador on s'integrarà la persona sol·licitant o en el seu cas, de la institució on es desenvoluparà l'activitat (30%).
  1. Fins a 15 punts: excel·lència científica del grup investigador on s'integrarà.
  2. Fins a 15 punts: qualitat del centre receptor en relació amb l'àrea científica del projecte segons els rànquings més prestigiosos a aquest efecte.

  Obligacions

  1. Les persones beneficiàries estaran obligades a:
  a) Aportar en el termini de 20 dies hàbils des de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció la fitxa amb les dades de domiciliació bancària.
  b) Remetre, en el termini de 20 dies hàbils, mitjançant correu electrònic a la següent adreça dgpc_becasayudas@gva.es una còpia escanejada del document que acredite la seua incorporació a la universitat o centre d'investigació de destinació.
  c) Ajustar la seua actuació a les normes del centre d'investigació al qual s'incorpore i exercir la seua activitat en règim de dedicació exclusiva.
  d) Realitzar l'estada en els termes de la resolució.
  e) Contractar una assegurança d'accidents, de responsabilitat civil, i quan es tracte de països sense concert amb la Seguretat Social espanyola o quan les cobertures d'aquest concert foren insuficients, una assegurança d'assistència mèdica l'àmbit de cobertura de la qual incloga el país de destinació. Aquestes assegurances hauran de cobrir el període total de gaudi efectiu de la subvenció.
  f) Aportar, en el termini de 20 dies hàbils des que finalitze l'estada, un informe del treball realitzat que continga els resultats obtinguts i on es faça constar la conformitat del responsable de l'equip o grup investigador receptor, així com un certificat de l'estada emés per la persona representant legal del centre de destinació en el qual consten la data d'inici i la data de finalització de l'estada, amb el vistiplau de la persona responsable de l'equip o grup científic receptor.
  2. En cas de no comunicar o aportar la documentació requerida en el termini fixat en la convocatòria, es considerarà que es renuncia a la subvenció concedida.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 19/2020, d'1 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació (I+D+I) en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8919 de 5 d'octubre)
  - Resolució de 20 de novembre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2021, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Veure Ordre 19/2020 d'1 d'octubre

  Veure Resolució de 20 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.