Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana. BEST

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211014
|
Codi GVA: 2018
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 02-11-2023

Fins 20-11-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte de la present convocatòria és la concessió de subvencions per a promoure les estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana, que tinguen com a finalitat l'adquisició de noves tècniques, l'accés a instal·lacions científiques, la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
02-11-2023 al 20-11-2023
Al·legació / AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
EsmenaTemini tancat
07-02-2024 al 20-02-2024
Recurs de reposicióTermini obert
Observacions

L'estada haurà de realitzar-se en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana i tindrà una duració ininterrompuda mínima d'un mes i màxima de sis mesos.

La seua duració només podrà ser d'un mes complet quan l'objecte de l'estada siga la consulta bibliogràfica o documental.

El període de realització de l'estada estarà comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024.

L'estada haurà de realitzar-se en els termes indicats en la sol·licitud. No es podrà modificar el centre de destí, excepte quan es justifique i acredite un canvi de centre del grup d'investigació en el qual tenia previst integrar-se la persona sol·licitant per a realitzar l'estada.

Incompatibilitats:

Estes subvencions són incompatibles amb qualsevol altra obtinguda per a la mateixa finalitat i que finance els mateixos

conceptes de despeses.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els beneficiaris hauran de:

Ostentar una categoria professional de personal investigador que requerisca el títol de doctor en la seua relació estatutària, funcionarial o contractual amb un centre d'investigació de la CV i no haver sigut beneficiari d'esta ajuda en les tres anualitats anteriors.

Requisits

Les persones que sol·liciten aquesta subvenció hauran de reunir la totalitat dels requisits següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre'ls durant el període de vigència de la subvenció:

a) Tindre una categoria professional de personal investigador que requerisca el títol de doctor en la seua relació estatutària, funcionarial o contractual amb un centre d'investigació de la Comunitat Valenciana.

b) No haver-li sigut concedida aquesta ajuda en cap dels tres anys anteriors a la present convocatòria llevat que no hagen pogut gaudir-la per causa de força major degudament acreditada.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta.

2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.

3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada.

4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

Criteris de valoració

Les sol·licituds s'avaluaran segons els criteris i els barems següents:

a) El currículum cientificotècnic de la persona sol·licitant (30 %).

b) L'interés cientificotècnic i les possibles repercussions del treball d'investigació proposat, així com la viabilitat de l'execució d'aquest en el temps sol·licitat (40 %).

1. Fins a 15 punts: qualitat del treball d'investigació proposat.

2. Fins a 10 punts: possibles repercussions del treball d'investigació (publicacions, congressos, patents, etc.).

3. Fins a 15 punts: viabilitat de l'execució en el temps sol·licitat.

c) La qualitat i l'interés de l'historial científic del grup investigador en què s'integrarà la persona sol·licitant o, si és el cas, de la institució en què es desenvoluparà l'activitat (30 %).

1. Fins a 15 punts: excel·lència científica del grup investigador en què s'integrarà.

2. Fins a 15 punts: qualitat del centre receptor en relació amb l'àrea científica del projecte segons els rànquings més prestigiosos a aquest efecte.

Òrgans de tramitació
L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà del 2 al 20 de novembre de 2023. (DOGV núm. 9710, de 24/10/2023).

Documentació
A la sol·licitud caldrà adjuntar aquests documents: a) El document d'acceptació del centre on tinga lloc l'estada. b) Una memòria del treball d'investigació que es desenvoluparà. c) El currículum del sol·licitant. d) L'historial cientificotècnic dels últims tres anys del grup d'investigació o de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Temini tancat

  Disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació del present acord, per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistides de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de...

  Saber més
  Descripció

  Acord de la Direcció General de Ciència i Investigació per la qual es requerisc l'esmena de les sol·licituds per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana per a l'any 2024 (CIBEST 2023), presentades a l'empara de la Resolució de...

  Saber més

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Termini obert

  Resolució

  Termini màxim
  La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La subvenció consistirà en una dotació mensual de 900 euros per a despeses d'allotjament i manutenció si l'estada té lloc a Espanya, i de 1.500 euros si és en un país estranger, i una ajuda addicional per al viatge d'anada i tornada al centre de destinació, de 300 euros si la destinació és...
  Saber més
  Obligacions
  1. Els beneficiaris estan obligats a: a) Remetre, en el termini de 20 dies hàbils, mitjançant el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22424&version=amp , una còpia escanejada del document que acredite la seua incorporació a la universitat o el centre d'investigació...
  Saber més
  Observacions

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fín a la via administrativa i que serà notificada als interessats.

  Justificació

  Termini
  Termini obert

  Desistiment

  Recurs de reposició

  Termini
  Termini obert

  Renúncia