Detall de Procediments

Obtenció electrònica del certificat de retencions i d'ingressos a compte de l'IRPF practicats per Turisme Comunitat Valenciana corresponent a rendiments d'activitats professionals.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Obtenció electrònica del certificat de retencions i d'ingressos a compte de l'IRPF practicats per Turisme Comunitat Valenciana corresponent a rendiments d'activitats professionals.

  Objecte del tràmit

  Acreditar les retencions o els ingressos a compte de l'IRPF practicats per Turisme Comunitat Valenciana, inclosos en el resum anual del model 190 presentat davant de l'AEAT.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Professionals perceptors d'honoraris per activitats econòmiques de naturalesa professional realitzades per a Turisme Comunitat Valenciana als quals se'ls haja practicat retenció a compte de l'IRPF.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els certificats electrònics romandran disponibles durant el termini de validesa tributària de les dades.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No es requereix, ja que el tràmit es realitza exclusivament de manera telemàtica.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Mitjançant aquest tràmit s'obté, en suport electrònic, el certificat d'IRPF d'activitats econòmiques corresponent als rendiments d'activitats professionals.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TURISME_IRPF&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20186

  Informació adicional

  L'accés al tràmit telemàtic per a l'obtenció electrònica del certificat per a acreditar les retencions o els ingressos a compte de l'IRPF practicats per Turisme Comunitat Valenciana, inclosos en el resum anual del model 190 presentat davant de l'AEAT, es pot fer directament en l'enllaç que apareix en el tràmit de la Guia Prop corresponent a aquest tràmit:

  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20186

  Per a la tramitació amb certificat es requereix que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, i es podrà utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

  Heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de 'Tramitació telemàtica' i açò us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  Dins del tràmit, accediu a la plataforma de tramitació electrònica i inicieu la tramitació amb l'aportació de la documentació; aquest pas consisteix a omplir la informació de cada un dels camps de la pantalla:

  Nom i cognoms / raó social
  NIF
  Exercici de la renda

  En cas d'incidències informàtiques referents a aquest tràmit, dirigiu-vos a l'adreça de correu electrònic: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Els subjectes passius, identificats d'acord amb el que disposa l'RD 522/2006, de 28 d'abril, podran sol·licitar una còpia en suport paper a Turisme Comunitat Valenciana mitjançant un correu electrònic a:

  gestioeconomica_turisme@gva.es

  només en el cas d'impossibilitat d'obtenció del certificat en format electrònic, i manifestant o acreditant la causa de la no obtenció d'aquest mitjançant:

  - Captura de la pantalla en el moment en què no podeu avançar o us quedeu bloquejats, així com el dia i l'hora aproximada de l'intent d'accés.
  - Sistema operatiu i navegador (inclosa la versió) que utilitzeu.
  - Mètode d'accés d'identificació seleccionat (certificat digital o Cl@ve).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. BOE núm. 302, de 18.12.2003. (legislació consolidada).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236 de 02.10.2015) (legislació consolidada)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 58/2003,

  Vegeu la Llei 39/2015

  Llistat de seguiment

  Comprovació dels certificats telemàtics de la Generalitat Valenciana per mitjà del codi de verificació segur

  Quins són els requisits tècnics per a obtindre el certificat de l'IRPF?

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.