• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Aportació de documentació a un expedient de beques universitàries gestionades pel Servei de Gestió Economicopressupostària de les universitats de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació a un expedient de beques universitàries gestionades pel Servei de Gestió Economicopressupostària de les universitats de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud de beca universitària obert en el Servei de Gestió Economicopressupostària de les universitats de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

  L'aportació es pot fer:
  - Com a conseqüència d'un requeriment del servei esmentat.
  - Per iniciativa de la persona interessada (voluntàriament o perquè ho determina així la normativa aplicable a l'expedient que es tracte).
  - Per a presentar un RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ per estar en desacord amb la resolució de concessió de la beca, per a la qual cosa cal annexar el model de recurs disponible en l'apartat d'IMPRESOS ASSOCIATS.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants legals, de les sol·licituds de beques universitàries presentades amb expedients oberts (i no arxivats) davant del Servei de Gestió Economicopressupostària de les universitats de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació a través d'aquest tràmit telemàtic, s'han de complir els requisits següents:

  1. En primer lloc, s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits:
  a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) del Servei de Gestió Economicopressupostària de les universitats de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat) de beques universitàries.
  b) Que hi haja un expedient obert d'aquestes característiques en el servei esmentat, al qual la persona interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a fer-ho) aportar més documentació, o bé presentar-hi la renúncia o el desistiment, segons siga procedent.
  c) Presentació de RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ per estar en desacord amb la resolució de concessió de la beca, per a la qual cosa cal annexar el model de recurs disponible en l'apartat d'IMPRESOS ASSOCIATS.

  2. La persona interessada ha de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) o de persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'hi admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
  Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

  - Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:
  https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat
  Si no supereu la validació del certificat, heu de posar-vos en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

  - En el cas que es presente un certificat digital de persona física i s'actue en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.
  La informació relativa a aquest registre està disponible:
  . En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  . I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació s'ha d'aportar en el termini que la Conselleria haja establit en el requeriment esmentat.
  - Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions que es tracte fixa un termini de presentació, la documentació ha d'aportar-se dins d'aquest termini.
  - En un altre cas, l'aportació es pot fer en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentre no se us haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. - Si es tracta d'un requeriment administratiu, s'han d'aportar els documents que se sol·liciten en aquest.
  En un altre cas, s'ha d'aportar bé la documentació que es considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte, segons siga procedent.

  2. Respecte a aquesta documentació:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament han d'enviar-se en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF.
  Entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema.
  - En el requeriment rebut, o bé, si escau, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert de sol·licitud d'ajudes o subvencions a què es realitza l'aportació, es troba la llista de documents que s'han de presentar.
  - Si hi ha un model normalitzat del document, ha d'utilitzar-se aquest (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop a què correspon l'expedient obert).
  Si no n'hi ha un model, els documents els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20206

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.