Detall de Procediment

Modificació del termini d'emmagatzematge de residus perillosos, com a operació de producció.

Codi SIA: 211015
Codi GUC: 2023
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar la modificació del termini d'emmagatzematge legalment establit per als residus perillosos generats en instal·lacions productores de residus. NOTA: Només s'admetrà la modificació del termini en SUPÒSITS EXCEPCIONALS, per causes degudament justificades, i sempre que es garantisca la protecció de la salut humana i el medi ambient.

Observacions

- La modificació del termini d'emmagatzematge de residus perillosos legalment establit té caràcter excepcional, per la qual cosa l'interessat ha d'acreditar les causes que justifiquen la seua sol·licitud i que sempre es garantisca la protecció de la salut de les persones i el medi ambient. - No es podrà sol·licitar la modificació del termini d'emmagatzematge quan hi haja una legislació específica, com és el cas dels residus sanitaris, en què s'estableixen terminis d'emmagatzematge diferents dels establits amb caràcter general. (Decret 240/1994, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament regulador de la gestió dels residus sanitaris i el Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana).

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició jurídica de productors de residus perillosos i, com a tals, figuren inscrites en el Registre de productors de residus de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana (DOGV Num. 9482 / 01.12.2022).
  • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09/04/2022).
  • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i els preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació (DOGV núm. 9327, de 28/04/2022).

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

- Imprés de sol·licitud, segons el model normalitzat amb la identificació i quantitat anual dels residus perillosos produïts objecte de la sol·licitud de modificació del termini d'emmagatzematge. - Acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la representació que exerceix el signant de la sol·licitud, llevat que aquesta representació estiga inscrita formalment en el Registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). - Memòria que justifique l'excepcionalitat de la modificació del termini d'emmagatzematge. - Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental prevista en l'article 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental. Tramitació d'ampliació del termini d'emmagatzematge de residus en el lloc de producció: 93,55 euros. Passos: 1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I feu clic en el botó "Generar imprés". 2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar". 3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Torneu a fer clic en el botó "Acceptar". 4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries. 5. Comproveu que els exemplars que el vostre ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració. Només amb aquesta informació, les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament. Pagament 1. A través del pagament telemàtic genèric. - Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet podran efectuar el pagament telemàticament. 2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. 3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores". https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

Presentació

Telemàtica
D'acord amb la disposició addicional huitena de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació previstes en aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'ha de dur a terme per via electrònica, d'acord amb el que preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?idioma=es&id_proc=2023. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació requerida. 2. Si la documentació presentada no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat que l'esmene, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 3. Una vegada comprovada la suficiència i adequació de la documentació presentada, l'òrgan competent dictarà la resolució d'autorització de modificació del termini d'emmagatzematge de residus perillosos com a operació de producció. En els supòsits de falta d'excepcionalitat, l'òrgan competent podrà dictar una resolució desestimatòria. 4. Termini de resolució: el termini màxim en el qual ha de notificar-se la resolució expressa serà de tres mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre electrònic. Transcorregut el termini previst, sense que s'haja notificat cap resolució expressa, la sol·licitud presentada s'entendrà estimada per silenci administratiu.

Obligacions

En la seua condició de productor de residus perillosos, haurà de complir amb el règim d'obligacions següent: - Les establides en l'article 20 de la Llei 7/ 2022, de 8 de abril, de residus i sòls contaminats una economia circular, per a assegurar el tractament adequat dels seus residus i per a facilitar la gestió d'aquests. En particular, identificar els residus, abans del lliurament per a la seua gestió, segons el que s'estableix en l'article 6 de la Llei 7/2022 i, en el cas que siguen residus perillosos, determinar les seues característiques de perillositat. - Les relatives a l'emmagatzematge, mescla, envasament i etiquetatge dels residus previstes en l'article 21 de la Llei 7/2022. - Comunicar a l'òrgan competent en matèria de residus qualsevol variació significativa que es produïsca en les dades relatives al tancament, al trasllat, al canvi de raó social, al canvi de titularitat o d'activitat, i les modificacions en les característiques o en la quantitat de residus produïts.

Observacions

Contra la resolució de l'òrgan competent, es pot interposar un recurs d'alçada davant del superior jeràrquic en el termini d'un mes conforme a l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

Sancions

L'exercici d'una activitat sense l'autorització preceptiva, o amb aquesta caducada o suspesa, l'incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions així com l'actuació en forma contrària al que estableix la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular i en les seues normes de desenvolupament, constitueix una infracció greu o molt greu, i podrà donar lloc a la imposició de sancions, segons estableix l'article 108 i següents de la Llei 7/2022.