Modificació del termini d'emmagatzematge de residus perillosos, com a operació de producció.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211015
|
Codi GVA: 2023
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitar la modificació del termini d'emmagatzematge legalment establit per als residus perillosos generats en instal·lacions productores de residus.

 

NOTA: Només s'admetrà la modificació del termini en SUPÒSITS EXCEPCIONALS, per causes degudament justificades, i sempre que es garantisca la protecció de la salut humana i el medi ambient.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- La modificació del termini d'emmagatzematge de residus perillosos legalment establit té caràcter excepcional, per la qual cosa l'interessat ha d'acreditar les causes que justifiquen la seua sol·licitud i que sempre es garantisca la protecció de la salut de les persones i el medi ambient.

 

- No es podrà sol·licitar la modificació del termini d'emmagatzematge quan hi haja una legislació específica, com és el cas dels residus sanitaris, en què s'estableixen terminis d'emmagatzematge diferents dels establits amb caràcter general. (Decret 240/1994, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament regulador de la gestió dels residus sanitaris i el Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana).

Normativa
 • LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana...
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09/04/2022).
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i els preus públics de la Generalitat...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició jurídica de productors de residus perillosos i, com a tals, figuren inscrites en el Registre de productors de residus de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació requerida. 2. Si la documentació presentada no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat que l'esmene, de conformitat amb l'article 68 de la Llei...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés de sol·licitud, segons el model normalitzat amb la identificació i quantitat anual dels residus perillosos produïts objecte de la sol·licitud de modificació del termini d'emmagatzematge. - Acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la representació que exerceix el signant de...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

 

Tramitació d'ampliació del termini d'emmagatzematge de residus en el lloc de producció: 103,95 euros.

 

Passos:

1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I feu clic en el botó "Generar imprés".

2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar".

3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Torneu a fer clic en el botó "Acceptar".

4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.

5. Comproveu que els exemplars que el vostre ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb aquesta informació, les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

Pagament

1. A través del pagament telemàtic genèric.

- Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet podran efectuar el pagament telemàticament.

 

2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

Forma de presentació
Telemàtica
D'acord amb la disposició addicional huitena de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius i de les obligacions d'informació previstes en aquesta llei, tant per a les persones físiques com per a les...
Saber més

Resolució

Obligacions
En la seua condició de productor de residus perillosos, haurà de complir amb el règim d'obligacions següent: - Les establides en l'article 20 de la Llei 7/ 2022, de 8 de abril, de residus i sòls contaminats una economia circular, per a assegurar el tractament adequat dels seus residus i per a...
Saber més
Observacions

Contra la resolució de l'òrgan competent, es pot interposar un recurs d'alçada davant del superior jeràrquic en el termini d'un mes conforme a l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sancions
L'exercici d'una activitat sense l'autorització preceptiva, o amb aquesta caducada o suspesa, l'incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions així com l'actuació en forma contrària al que estableix la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia...
Saber més