• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Modificació del termini d'emmagatzematge de residus perillosos, com a operació de producció.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar la modificació del termini d'emmagatzematge legalment establit per als residus perillosos generats en instal·lacions productores de residus.

  NOTA: Només s'admetrà la modificació del termini en SUPÒSITS EXCEPCIONALS, per causes degudament justificades, i sempre que es garantisca la protecció de la salut humana i el medi ambient.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició jurídica de productors de residus perillosos i, com a tals, figuren inscrites en el Registre de Productors de Residus de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Taxes

  TAXES 2019:

  Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

  Tramitació d'ampliació del termini d'emmagatzematge de residus en el lloc de producció: 102,01 euros.

  Passos:
  1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I feu clic en el botó "Generar imprés".
  2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar".
  3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Torneu a fer clic en el botó "Acceptar".
  4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.
  5. Comproveu que els exemplars que el vostre ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.
  Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

  Pagament
  1. A través del pagament telemàtic genèric.
  - Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet podran efectuar el pagament telemàticament. Vegeu en enllaços: Pagament telemàtic genèric.
  2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.
  3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2023

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud, segons el model normalitzat amb la identificació i quantitat anual dels residus perillosos produïts objecte de la sol·licitud de modificació del termini d'emmagatzematge.

  - Memòria que justifique l'excepcionalitat de la modificació del termini d'emmagatzematge (en format electrònic).

  - Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental prevista en el 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TERMINI D'EMMAGATZEMATGE DE RESIDUS PERILLOSOS (RP), COM A OPERACIÓ DE PRODUCCIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació requerida.

  2. Si la documentació presentada no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat que l'esmene, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  3. Una vegada comprovada la suficiència i adequació de la documentació presentada, l'òrgan competent dictarà la resolució d'autorització de modificació del termini d'emmagatzematge de residus perillosos com a operació de producció. En els supòsits de falta d'excepcionalitat, l'òrgan competent podrà dictar una resolució desestimatòria.

  4. Termini de resolució: el termini màxim en el qual s'ha de notificar-se la resolució expressa serà de tres (3) mesos, a comptar de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre electrònic de l'òrgan competent per a la tramitació. Una vegada transcorregut el termini previst sense que s'haja notificat cap resolució expressa, la sol·licitud presentada s'entendrà desestimada.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2023

  Inici
 • Informació complementària

  - La modificació del termini d'emmagatzematge de residus perillosos legalment establit té caràcter excepcional, per la qual cosa la persona interessada haurà d'acreditar les causes que justifiquen la seua sol·licitud, i sempre que es garantisca la protecció de la salut de les persones i el medi ambient.
  - La responsabilitat del productor de residus, quan no efectue el tractament per si mateix, conclou quan els entregue a un negociant per al tractar-los, o a una empresa o entitat de tractament autoritzada, sempre que l'entrega s'acredite documentalment i es duga a terme complint els requisits legalment establits.
  - Si es comprova que l'exercici de l'activitat es du a terme sense complir amb les condicions que exigeix per la normativa aplicable, amb l'advertència prèvia a la persona interessada per a adequar-les, es podrà dictar resolució motivada per la qual s'establisquen les condicions, termes i terminis en què s'han de complir per a la continuació de l'exercici de l'activitat. L'incompliment podrà determinar l'obertura de procediment sancionador per l'exercici d'una activitat sense sotmetiment a les condicions exigides per la norma aplicable.

  Obligacions

  En la seua condició de productor de residus perillosos haurà de complir amb el règim d'obligacions següent:
  - Les establides per a assegurar el tractament adequat dels residus i per a facilitar-ne la gestió en l'article 17 de la Llei 22/2011.
  - Les relatives a l'emmagatzematge, mescla, envasat i etiquetatge dels residus previstes en l'article 18 de la Llei 22/2011, i en els articles 13, 14 i 15 del Reglament 833/1988.
  - Comunicar a l'òrgan competent en matèria de residus qualsevol variació significativa que es produïsca en les dades relatives al tancament, el trasllat, el canvi de denominació social, el canvi de titularitat o activitat, i les modificacions en les característiques o la quantitat de residus produïts.

  Sancions

  L'exercici d'una activitat sense l'autorització preceptiva, o amb aquesta caducada o suspesa, l'incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions, així com l'actuació de manera contrària al que estableixen la Llei 22/2011 i les seues normes de desplegament, constitueix infracció greu o molt greu, i podrà provocar la imposició de sancions, segons s'estableix en l'article 46 i següents de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29.07.2011).

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, de residus perillosos (BOE núm. 182, de 30.07.1988), modificat pel Reial decret 952/1997, de 20 de juny (BOE núm. 160, de 05.07.1997) i pell Reial Decret 180/2015, de13 de març (BOE nº 83, de 07/04/15)

  - Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3898, de 15.12.2000).

  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29.07.2011).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.