Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Línia IVF & AVI Recerca i desenvolupament

  Objecte del tràmit

  Atorgar finançament bonificat per a projectes d'innovació desenvolupats per empreses que tinguen la seu social, l'establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat a la Comunitat Valenciana. La convocatòria es finança mitjançant la col·laboració de l'IVF amb l'Agència Valenciana de la Innovació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiaris del finançament bonificat projectes duts a terme en qualsevol sector d'activitat amb l'excepció de la fabricació d'armament i derivats; els jocs d'atzar i el material corresponent; la fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals, o prohibides per la legislació nacional; les activitats el propòsit únic de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l'accés a l'habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca, l'aqüicultura i la producció primària dels productes agrícoles.

  Requeriments

  - Els sol·licitants han d'acreditar que la seua xifra de negocis ha sigut superior de 100.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud de finançament. En cas que el sol·licitant de finançament siga una societat mercantil que forme part d'un grup d'empreses, l'empresa podrà accedir al finançament bonificat de l'IVF si la xifra de negocis conjunta de la resta d'empreses del grup -una vegada eliminades les transaccions internes- ha sigut superior de 500.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de sol·licitud del finançament.

  - Societats mercantils i cooperatives amb un volum d'actiu superior o igual a 0,25 milions. En cas de tindre un actiu inferior a 0,5 milions d'euros, han d'acreditar l'atorgament d'un aval per un tercer.

  - Comptar amb una qualificació creditícia satisfactòria d'acord amb el sistema intern d'anàlisi de riscos de l'IVF.

  - Estar en disposició de tindre totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a l'execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable.

  - Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

  - No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

  - No trobar-se en les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, Llei general de subvencions.
  No estar en situació d'empresa en crisi.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds podran presentar-se des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8525, de 09/04/2019) i en la pàgina web de l'IVF.

  S'hi podran presentar ofertes fins que s'esgote el pressupost indicat en la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  FASE1. PREFACTIBILITAT:

  - Informe de prefactibilitat. L'IVF facilitarà un enllaç en la seua pàgina web perquè l'empresa puga sol·licitar un informe de prefactibilitat de l'operació de finançament.
  - Juntament amb l'imprés de sol·licitud, el sol·licitant ha d'aportar els últims comptes anuals depositats en el registre mercantil de la província. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d'un grup d'empreses definit conforme a l'article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d'adjuntar també els últims comptes anuals consolidats del grup, fins i tot si el grup està exempt de l'obligació de consolidar els seus estats financers.
  - El sol·licitant ha d'adjuntar els últims comptes anuals formulats per l'òrgan d'administració (inclosos, si escau, els comptes anuals consolidats), si aquests comptes encara no han sigut depositats en el Registre Mercantil.
  - El sol·licitant ha d'identificar el sector d'activitat de l'empresa mitjançant el corresponent codi a nivell de dos dígits de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009.
  - La sol·licitud d'informe de prefactibilitat implica l'autorització a l'IVF per a la comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.
  - En un termini no superior a 3 dies hàbils, el sol·licitant rebrà l'informe per correu electrònic i podrà completar la sol·licitud de finançament, sempre que l'informe esmentat siga favorable.

  FASE 2. SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT BONIFICAT:

  Una vegada obtingut l'informe favorable de prefactibilitat, l'empresa ha d'omplir l'imprés de sol·licitud del finançament bonificat i adjuntar la documentació següent:
  - Avanç dels estats financers de l'empresa corresponents a l'exercici en curs
  - Comptes anuals dels últims quatre exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d'un grup d'empreses definit conforme a l'article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d'adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims quatre exercicis tancats, fins i tot si el grup està exempt de l'obligació de consolidar els seus estats financers.
  - Declaració de l'Impost de Societats dels últims quatre exercicis tancats
  - Informe actualitzat de riscos emés per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya
  - Pla de negoci
  - Memòria tècnica del projecte objecte de finançament
  - Estats financers provisionals corresponents als cinc exercicis posteriors a l'últim exercici tancat en la data de la sol·licitud
  - Detall d'altres ajudes rebudes i/o sol·licitades per a les mateixes despeses elegibles, si n'hi ha, procedents de qualsevol administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s'inclou com a declaració annexa, en la sol·licitud
  - Detall de les ajudes de minimis, si n'hi ha, en els dos exercicis fiscals anteriors
  - Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari que es recull com a annex VI
  - Compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar beneficiari, correspondrien al sol·licitant que es recull com a annex VII
  - En el cas que el sol·licitant siga una gran empresa, memòria acreditativa de l'efecte incentivador del finançament bonificat sobre les actuacions que sol·licita.
  - Nota simple del Registre Mercantil que acredite, entre altres qüestions, el CNAE sota el qual opera l'entitat sol·licitant.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PRÉSTEC BONIFICAT

  DECLARACIÓ D'ALTRES AJUDES REBUDES I/O SOL·LICITADES PER A LES MATEIXES DESPESES ELEGIBLES

  DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS

  COMPROMÍS EXPRÉS DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS QUE EN CAS DE RESULTAR BENEFICIARI CORRESPONDRIEN AL SOL·LICITANT

  DECLARACIÓ RESPONSABLE (PIME / GRAN EMPRESA)

  MEMÒRIA ACREDITATIVA DE L'EFECTE INCENTIVADOR

  MEMÒRIA TÈCNICA DEL PROJECTE

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.