Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Préstecs bonificats "IVF - Circulant"

  Objecte del tràmit

  Atorgar préstecs per al finançament de necessitats de capital circulant per al creixement d'empreses que tinguen la seu social, l'establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiaris del finançament projectes duts a terme en qualsevol sector d'activitat amb l'excepció de la fabricació d'armament i derivats; els jocs d'atzar i el material corresponent; la fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals, o prohibides per la legislació nacional; les activitats el propòsit únic de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l'accés a l'habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca, l'aqüicultura i la producció primària dels productes agrícoles.

  Requeriments

  - Els sol·licitants han d'acreditar que la seua xifra de negocis ha sigut superior de 100.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud de finançament. En cas que el sol·licitant de finançament siga una societat mercantil que forme part d'un grup d'empreses, l'empresa podrà accedir al finançament bonificat de l'IVF si la xifra de negocis conjunta de la resta d'empreses del grup -una vegada eliminades les transaccions internes- ha sigut superior de 500.000 euros en cada un dels tres exercicis anteriors a la data de sol·licitud.

  - Les societats mercantils i cooperatives han de disposar d'un volum d'actiu superior o igual a 0,25 milions d'euros. En cas de tindre un actiu inferior a 0,5 milions d'euros, han d'acreditar l'atorgament d'un aval per un tercer.

  - Disposar d'una qualificació creditícia satisfactòria d'acord amb el sistema intern d'anàlisi de riscos de l'IVF.

  - Estar en disposició de tindre totes les llicències, les autoritzacions i els permisos necessaris per a l'execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable.

  - Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

  - No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

  - No trobar-se en algunes de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en el qual es recullen els requisits per a obtindre la condició de beneficiari o d'entitat col·laboradora.

  - No estar en situació d'empresa en crisi, d'acord amb el que estableix el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A través d'aquesta línia s'ofereixen préstecs ordinaris a tipus d'interés variable amb quotes constants de principal i interessos. El valor nominal del préstec se situarà entre 50.000 i 1.000.000 d'euros, sense que puga superar el 80 % de l'import de les despeses finançables elegibles.
  El termini d'amortització del finançament bonificat se situarà en quatre anys.
  En les operacions atorgades a l'empara d'aquesta convocatòria no s'aplicaran comissions d'obertura ni de cancel·lació dels préstecs.
  El tipus d'interés que s'aplicarà en els préstecs atorgats a l'empara d'aquesta línia s'obté com a suma del tipus d'interés EURIBOR a un any, amb valor mínim igual a 0 %, més el marge financer, que inclou el marge administratiu d'intermediació de l'IVF -fixat en un 1,25 % més el diferencial variable que s'aplique a cada empresa en funció de la qualitat creditícia del sol·licitant, la grandària de l'empresa, les garanties aportades, i el termini de venciment del préstec. En conseqüència, el marge financer de l'operació se situarà entre l'1,35 % i el 2,60 %.
  Si l'operació disposa d'un aval atorgat per AFIN-SGR, els serveis tècnics de l'IVF en determinaran la qualitat creditícia per a fixar la pèrdua esperada de l'operació i, amb aquesta, el tipus d'interés d'aplicació al beneficiari del finançament.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds podran presentar-se des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8513, de 25/03/2019) i en la pàgina web de l'IVF.

  S'hi podran presentar ofertes fins que s'esgote el pressupost indicat en la convocatòria. Per a coneixement general, l'IVF publicarà en la seua pàgina web la data en la qual es tancarà aquesta convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  FASE1. PREFACTIBILITAT:
  · Informe de prefactibilitat. L'IVF facilitarà un enllaç en la seua pàgina web perquè l'empresa puga sol·licitar un informe de prefactibilitat de l'operació de finançament.
  · Juntament amb l'imprés de sol·licitud, el sol·licitant ha d'aportar els últims comptes anuals depositats en el registre mercantil de la província. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d'un grup d'empreses definit conforme a l'article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d'adjuntar també els últims comptes anuals consolidats del grup, fins i tot si el grup està exempt de l'obligació de consolidar els seus estats financers.
  · El sol·licitant ha d'adjuntar els últims comptes anuals formulats per l'òrgan d'administració (inclosos, si escau, els comptes anuals consolidats), si aquests comptes encara no han sigut depositats en el Registre Mercantil.
  · El sol·licitant ha d'identificar el sector d'activitat de l'empresa mitjançant el corresponent codi a nivell de dos dígits de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009.
  · La sol·licitud d'informe de prefactibilitat implica l'autorització a l'IVF per a la comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.
  · En un termini no superior a 3 dies hàbils, el sol·licitant rebrà l'informe per correu electrònic i podrà completar la sol·licitud de finançament, sempre que l'informe esmentat siga favorable.

  FASE 2. SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT:
  Una vegada obtingut l'informe favorable de prefactibilitat, l'empresa ha d'omplir l'imprés de sol·licitud del finançament i adjuntar la documentació següent:
  · Avanç dels estats financers de l'empresa corresponents a l'exercici en curs.
  · Comptes anuals dels últims quatre exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d'un grup d'empreses definit conforme a l'article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant ha d'adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims quatre exercicis tancats, fins i tot si el grup està exempt de l'obligació de consolidar els seus estats financers.
  · Declaració de l'Impost de Societats dels últims quatre exercicis tancats.
  · Informe actualitzat de riscos emés per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya.
  · Pla de negoci del projecte objecte d'inversió.
  · Estats financers provisionals corresponents als cinc exercicis posteriors a l'últim exercici tancat en la data de la sol·licitud.
  · Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari.
  · Compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar beneficiari, correspondrien al sol·licitant.
  · En cas que el sol·licitant siga una gran empresa, memòria acreditativa de l'efecte incentivador del finançament sobre les actuacions per a les quals el sol·licita.
  · Nota simple del Registre Mercantil que acredite, entre altres qüestions, el CNAE sota el qual opera l'entitat sol·licitant.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PRÉSTEC

  COMPROMÍS EXPRÉS DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS QUE EN CAS DE RESULTAR BENEFICIARI CORRESPONDRIEN AL SOL·LICITANT

  DECLARACIÓ RESPONSABLE (PIME / GRAN EMPRESA)

  MEMÒRIA ACREDITATIVA DE L'EFECTE INCENTIVADOR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant els formularis d'ompliment electrònic previstos en aquesta convocatòria i serà obligatori tramitar-la en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF.

  Les sol·licituds podran presentar-se des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de l'IVF. S'hi podran presentar ofertes fins que s'esgote el pressupost indicat en la convocatòria.

  Una vegada rebudes les sol·licituds, els tècnics de l'IVF comprovaran el compliment dels requisits del beneficiari i l'elegibilitat del projecte; determinaran l'import de les despeses elegibles finançables; comprovaran el risc creditici d'acord amb el sistema intern d'anàlisi de riscos de l'IVF; determinaran la viabilitat econòmica de l'operació; i valoraran, si escau, les garanties.

  Les operacions seran aprovades o rebutjades en el termini de tres mesos a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No admet recurs.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20246

  Tramitació

  La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant els formularis d'ompliment electrònic previstos en la convocatòria com a annexos II i III i serà obligatori tramitar-la en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF (https://prestamos.ivf.es/va/), amb signatura i registre electrònic.

  Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant podrà utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat: (https://sede.gva.es/va/sede_certificados); entre els quals hi ha el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  Inici
 • Informació complementària

  INVERSIONS OBJECTE DE FINANÇAMENT
  Les necessitats de capital circulant objecte de finançament a l'empara d'aquesta convocatòria són aquelles que deriven de l'execució de projectes d'inversió que reunisquen alguna de les característiques següents:

  · Projectes empresarials de modernització dels processos de producció i diversificació de la cartera de productes.
  · Projectes empresarials amb impacte positiu en l'ocupació, preferentment qualificada, i que promoguen la igualtat d'oportunitats.
  · Processos d'internacionalització i de creixement de la grandària de l'empresa.
  · Actuacions que permeten un increment de la connectivitat i la capacitat logística que afavorisca l'obertura de nous mercats.

  Els préstecs concedits a l'empara d'aquesta convocatòria han de tindre efecte incentivador per a l'execució dels projectes. Es considerarà que els préstecs tenen un efecte incentivador sobre l'activitat de l'empresa si, abans de començar el projecte o l'activitat, l'empresa beneficiària ha presentat per escrit una sol·licitud de finançament, per tant, no poden haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud. A més, si el sol·licitant és una gran empresa, ha d'incorporar a la sol·licitud una memòria que demostre l'efecte incentivador del préstec sobre les actuacions per a les quals el sol·licita, i valorarà un o més dels criteris següents:

  ? Augment substancial del projecte o l'activitat gràcies al préstec.
  ? Augment substancial de l'import total invertit per l'empresa beneficiària en el projecte o l'activitat gràcies al préstec.
  ? Augment substancial del ritme d'execució del projecte o l'activitat en qüestió.

  PROCEDIMENT DE PAGAMENT:
  El desembossament es realitzarà d'una sola vegada o en desembossaments parcials, a sol·licitud del prestatari, i es requerirà la presentació de factures, informes d'auditoria o altres documents de valor probatori equivalent que justifiquen l'actuació realitzada.
  Els préstecs s'amortitzaran per trimestres vençuts.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria de 21 de febrer de 2019, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es procedeix a convocar la línia de finançament «Préstecs IVF - Circulant».(DOGV núm. 8513 de 25/03/2019)

  Llista de normativa

  Vegeu la convocatòria de 21 de febrer de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.