Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Línia IVF - FEDER Préstec Subordinat

  Objecte del tràmit

  Atorgar préstecs subordinats per al finançament de projectes empresarials de petites i mitjanes empreses la seu social de les quals, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana.

  Es poden sol·licitar dues modalitats de finançament, en funció de la tipologia del projecte (més informació en la convocatòria):
  - Préstecs subordinats per a projectes disruptivos
  - Préstecs participatius coronavirus

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiaris del finançament projectes duts a terme en qualsevol sector d'activitat amb excepció de fabricació d'armament i derivats; jocs d'atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l'únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària; les activitats merament financeres; la pesca i aqüicultura, la producció primària dels productes agrícoles.

  Requeriments

  Els beneficiaris han de complir els següents requisits:

  - Tindre domicili social o establiment de desenvolupament d'activitat en la Comunitat Valenciana.
  - Hauran de ser Pimes (microempreses, petites i mitjanes empreses)
  - Per als projectes disruptivos, tindre una probabilitat d'incompliment inferior o igual al 8%, d'acord amb el sistema intern d'anàlisi de riscos de l'Institut Valencià de Finances.
  - Per a la modalitat préstecs participatius CORONAVIRUS, el sol·licitant haurà d'acreditar un EBITDA positiu en algun dels exercici 2018 o 2019, i un valor de P entre 0 i 10, sent P = [Deute preCovid - T&IFT 19 - EBITDA 20] / max (EBITDA 18; EBITDA 19). On Deute preCovid és el deute financer de l'empresa a 31 de desembre de 2019, T&IFT 19 és la tresoreria i actius líquids de l'empresa a 31 de desembre de 2019, i EBITDA 18, 19, 20 és el valor de l'EBITDA de l'empresa d'acord amb els comptes anuals corresponents als exercicis 2018, 2019, 2020.
  - Estar en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris per a l'execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable.
  - Acreditar estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
  - No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  - No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS)
  - No estar en situació d'empresa en crisi, entesa d'acord amb el que s'estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories. (Per als préstecs participatius coronavirus aquest requisit s'haurà de verificar a 31/12/2019)

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A través d'aquesta línia s'ofereixen préstecs subordinats a tipus d'interés variable amb quotes constants de principal i interessos. El valor nominal del préstec se situarà entre 300.000 i 2.000.000 euros per a projectes disruptivos, i entre 25.000 i 500.000 euros per als no disruptivos (Préstec Participatiu Coronavirus).

  El termini d'amortització del finançament subordinat serà de fins a 10 anys en el cas dels projectes disruptivos, i entre un mínim de 6 i un màxim de 10 per als no disruptivos (Préstec Participatiu Coronavirus), amb possibilitat en tots dos casos d'un període de carència d'amortització de capital de fins a tres anys. En les operacions atorgades a l'empara d'aquesta Convocatòria no s'aplicaran comissions d'obertura ni de cancel·lació dels préstecs.

  El préstec reportarà el tipus d'interés establit per l'EURIBOR per a depòsits a dotze mesos, amb un valor mínim de 0,00%, més un diferencial de 6,50% per als projectes disruptivos, i en el cas dels projectes no disruptivos (Préstec Participatiu Coronavirus) el diferencial que corresponga al marge financer de l'exercici, equivalent a la rendibilitat financera registrada pel prestatari en l'últim exercici tancat, amb un valor mínim igual al 3% i un valor màxim igual al 6%.
  Els projectes disruptivos objecte de finançament a l'empara d'aquesta Convocatòria s'adequaran al que es preveu en el Reglament (CE) Núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a les ajudes de minimis o al Reglament (UE) núm. 360/2012, de 25 d'abril. Les operacions que s'acullen a la modalitat préstecs participatius coronavirus estaran subjectes al Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms, en el context de l'actual brot de Covid-19, aprovat per la Comissió Europea a través de la Decisió de l'ajuda SA. 56851.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds podran presentar-se des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de l'IVF.
  Es podran presentar sol·licituds:
  a) Per a la modalitat finançament de PROJECTES DISRUPTIVOS fins que s'esgoten els recursos disponibles segons l'indicat en l'article primer d'aquesta convocatòria, o fins hui que acorde el Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 en compliment de la vigència del citat Programa Operatiu.
  b) Per a la modalitat préstecs participatius CORONAVIRUS fins al 30 d'abril de 2021, o fins que s'esgoten els recursos disponibles segons l'indicat en l'article primer d'aquesta convocatòria, o fins hui que acorde el Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 en compliment de la vigència del citat Programa Operatiu, la qual cosa ocórrega abans.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'empresa emplenarà l'imprés de sol·licitud del finançament subordinat acompanyant la següent documentació:
  1. Comptes anuals dels últims dos exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d'un grup d'empreses definit conforme a l'article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant adjuntarà també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims dos exercicis tancats, fins i tot encara que el grup estiguera exempt de l'obligació de consolidar els seus estats financers.
  2. En cas que el sol·licitant siga una societat mercantil que no audite els seus comptes anuals, s'aportaran les declaracions de l'Impost de societats, corresponents als quatre últims exercicis tancats amb anterioritat a la sol·licitud de finançament.
  3. Informe actualitzat de riscos emés per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya
  4. Informe elaborat per un expert independent que continga:
  a. descripció del model de negoci de l'empresa,
  b. identificació dels determinants de la rendibilitat del negoci,
  c. avaluació de la situació financera de l'empresa en la data de la sol·licitud,
  d. comprovació de la suficiència del finançament sol·licitat per a escometre el projecte empresarial presentat,
  e. acreditació que, d'acord amb una sèrie d'hipòtesi que constitueixen l'escenari central i més probable de l'evolució futura del negoci, l'empresa té capacitat de repago en els terminis fixats en el contracte de finançament.
  L'expert independent haurà de comptar amb un prestigi reconegut en el sector i una experiència acreditada en l'elaboració d'informes de solvència per a entitats financeres en el context de reestructuracions de deute.
  Aquest informe es podrà aportar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de finançament.

  5. Per als préstecs participatius CORONAVIRUS, documentació acreditativa de l'obtenció de finançament bancari addicional, per un import mínim equivalent al 35% de l'import del préstec sol·licitat a l'IVF.
  6. Declaració Responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament.
  7. Detall d'altres ajudes rebudes i/o sol·licitades, procedents de qualsevol administració o entitat pública, nacional o internacional, amb especificació del règim d'ajuda al qual s'acullen, la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant.
  8. Memòria tècnica.
  9. Documentació que acredite que el domicili social o establiment de desenvolupament d'activitat del sol·licitant es troba situat en la Comunitat Valenciana.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ AJUDA DE MINIMIS

  DECLARACIÓ D'ALTRES AJUDES REBUDES I/O SOL·LICITADES PER A LES MATEIXES DESPESES ELEGIBLES

  DECLARACIÓ DE TIPUS I CATEGORIA D'EMPRESA SEGONS ANNEX I DEL REGLAMENT (CE) 651/2014 (DOL 187 DE 26.06.2014)

  [ANNEX II.1] SOL·LICITUD DE PRÉSTEC SUBORDINAT PER A PROJECTES DISRUPTIVOS (PO FEDER CV 2014-2020)

  [ANNEX II.2] SOL·LICITUD DE PRÉSTEC PARTICIPATIU CORONAVIRUS (PO FEDER CV 2014-2020)

  [ANNEX III.1] DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE L'EMPRESA PER A SER BENEFICIARI PROJECTES DISRUPTIVOS

  [ANNEX III.2] DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE L'EMPRESA PER A SER BENEFICIARI PRÉSTECS PARTICIPATIUS CORONAVIRUS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant els formularis d'emplenament electrònic previstos en la convocatòria sent obligatòria la seua presentació online a través dels mitjans disponibles en aquesta pàgina web.

  Les sol·licituds podran presentar-se des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de l'IVF.

  Rebudes les sol·licituds de finançament, els serveis tècnics de l'IVF comprovaran el compliment dels requisits del beneficiari, l'elegibilitat del projecte i la viabilitat econòmica de l'operació.

  La viabilitat econòmica de l'operació es considerarà acreditada si l'informe elaborat pel consultor independent confirma que l'empresa sol·licitant, en l'escenari central i més probable plantejat en l'anàlisi prospectiva per a les principals variables que sustenten el pla de negoci, acredita capacitat per a atendre els venciments del préstec.

  Les operacions seran aprovades o rebutjades en el termini de tres mesos a comptar des de la data d'entrada de la corresponent sol·licitud.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20254

  Tramitació

  La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant els formularis d'emplenament electrònic previstos en la convocatòria sent obligatòria la seua presentació online a través dels mitjans disponibles en aquesta pàgina web.

  Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant podrà utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/sede_certificados), entre els quals es troba el certificat electrònic emés per l'Agència Valenciana de Certificació.

  La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les Normes Generals i de les condicions específiques d'aquesta Convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  INVERSIONS OBJECTE DE FINANÇAMENT SUBORDINAT:

  Podran optar a aquests préstecs subordinats els projectes empresarials que reunisquen les següents característiques:

  · de caràcter innovador per a la comercialització d'un producte que incloga millores significatives d'especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d'ús o altres característiques funcionals, amb especial atenció sobre les empreses valencianes que compten amb Segell d'Excel·lència (Horitzó 2020), i/o;
  · que contemple inversions destinades a l'expansió i/o consolidació de les activitats generals d'una empresa o a la realització de nous projectes, la penetració en nous mercats o noves activitats.

  Es podran finançar actuacions iniciades amb anterioritat a la data de la sol·licitud del finançament, si bé, aquestes no podran haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Convocatòria de 4 de maig de 2020, de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca de l'instrument finenciero «Préstec subordinat» del programa operatiu FEDER CVA 2014-2020.
  - RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la convocatòria de 4 de maig de 2020, de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca l'instrument financer «Préstec subordinat» del programa operatiu FEDER CVA 2014-2020.
  - RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, pel qual es modifica la convocatòria de 4 de maig de 2020, de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca l'instrument financer «Préstec subordinat» del Programa operatiu FEDER CVA 2014-2020.
  - RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la convocatòria de 4 de maig de 2020, de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca l'instrument financer «Préstec subordinat» del programa operatiu FEDER CVA 2014-2020.

  Llista de normativa

  Vegeu la convocatòria de l'instrument financer préstecs del 4 maig 2020

  RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifi-ca la convocatòria de 4 de maig de 2020, de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca l'instrument financer «Préstec subordinat» del programa operatiu FEDER CVA 2014-2020.

  RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifi-ca la convocatòria de 4 de maig de 2020, de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca l'instrument financer «Préstec subordinat» del Programa operatiu FEDER CVA 2014-2020.

  RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2020, de director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es modifica la convocatòria de 4 de maig de 2020, de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca l'instrument financer «Préstec subordinat» del programa operatiu FEDER CVA 2014-2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.