Detall de Procediments

TECG - Declaració de reconeixement de responsabilitat i manifestació del pagament voluntari en matèria de seguretat i control de la producció agrària.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Declaració de reconeixement de responsabilitat i manifestació del pagament voluntari en matèria de seguretat i control de la producció agrària.

  Objecte del tràmit

  Presentar, en el si del procediment sancionador, la declaració de reconeixement de responsabilitat, i la manifestació del pagament voluntari de la sanció proposada amb la reducció o reduccions pertinents

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Requeriments

  - Per a desistir o renunciar de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, ha d'acreditar-se la representació en els termes de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  - Per al cas d'optar pel pagament voluntari, serà requisit necessari que en el si de l'expedient sancionador existisca una proposta de sanció únicament de caràcter pecuniari o que havent-se proposat a més una altra sanció de caràcter no pecuniari, aquesta última haja resultat improcedent, quedant vigent únicament la proposta de sanció pecuniària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  No procedeix

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a la Torre 1 de la Ciutat Administrativa 9 d´Octubre.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20266

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT VOLUNTARI I/O RECONEIXEMENT DE LA RESPONSABILITAT

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.