Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa MOVES - VEHICLES COMUNITAT VALENCIANA 2020

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquesta mesura és impulsar la renovació del parc de vehicles que utilitza combustibles fòssils pels que estan propulsats amb energies alternatives, en particular els vehicles elèctrics, pels seus beneficis en matèria de diversificació energètica i reducció de la dependència dels productes petrolífers, així com la reducció d'emissions de CO? i d'altres emissions contaminants, cosa que ajuda, per tant, a millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats, a disminuir la contaminació acústica i afavorint el consum d'energies autòctones, especialment de fonts renovables.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i les entitats que s'enumeren a continuació:
  a) Els professionals autònoms que tinguen el domicili de l'activitat a la Comunitat Valenciana i que estiguen donats d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
  b) Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, amb residència en la Comunitat Valenciana, que no estiguen incloses en l'apartat anterior.
  c) Les comunitats de propietaris amb domicili a la Comunitat Valenciana, que hauran de complir amb el que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular amb el que s'estableix en el seu article 11.3.
  d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, el número d'identificació fiscal (NIF) de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W, que tinguen el domicili social a la Comunitat Valenciana o bé que desenvolupen l'activitat, tinguen una seu i part de la plantilla a la Comunitat Valenciana.
  e) Les entitats locals segons l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el sector públic institucional d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que tinguen la seua activitat a la Comunitat Valenciana. No obstant això, no podrà ser beneficiària l'Administració autonòmica de la Comunitat Valenciana en la condició de beneficiària directa de les ajudes regulades en el Reial decret 569/2020, sense que aquesta exclusió comprenga el sector públic vinculat o dependent de l'Administració autonòmica valenciana, que podrà ser beneficiari sempre que els organismes i entitats que l'integren tinguen personalitat jurídica pública diferenciada, així com autonomia de gestió per al compliment dels seus objectius.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  S'estableix un límit d'ajudes de 30 vehicles per destinatari últim, excepte per a persones físiques sense activitat professional, que tindran un límit d'un vehicle per destinatari últim. Així mateix, s'estableix un màxim de quatre vehicles de demostració per cada concessionari o punt de venda adherit al programa, en el cas d'adquisició de vehicles elèctrics, i de pila combustible de categories M1 i N1 i amb fins a nou mesos d'antiguitat.

  S'estableixen les següents quanties individuals d'ajuda, segons si la sol·licitant de l'ajuda és una persona física major d'edat, un professional autònom, una entitat pública vinculada al sector públic o una empresa privada, i segons la grandària d'aquesta, segons es defineix en el Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. En qualsevol cas, la quantia de l'ajuda no podrà superar els llindars definits en el reglament comunitari que hi siga aplicable. Per als casos d'M1 i N1, en què l'adquirent titular del vehicle subvencionable o l'arrendatari del vehicle, en el cas de les operacions de rènting o lísing operatiu, acredite la baixa definitiva en circulació d'un vehicle matriculat a Espanya, en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit, en les condicions que s'estableixen en aquesta convocatòria i en les bases reguladores, la quantia de l'ajuda ascendirà a l'import establit en la columna "Ajuda amb desballestament".

  Vegeu la taula 1 i la taula 2

  Per al cas d'adquisició de vehicles de categoria M1 per destinataris últims que siguen persones físiques discapacitades amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapte per a conducció, sempre que l'adaptació conste en la fitxa tècnica del vehicle adquirit, s'incrementarà la quantia de l'ajuda en 750 €. Aquest increment també s'aplicarà a l'adquisició de vehicles de categoria N1 per professionals autònoms discapacitats amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapte per a conducció.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds a aquest programa d'ajudes s'iniciarà el dia 6 d'agost de 2020 i acabarà el 28 de juliol de 2021 (DOGV núm. 8868, de 28/07/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El concessionari / punt de venda del vehicle per subvencionar de cada sol·licitant o, si és el cas, l'entitat local o l'entitat del sector públic institucional, ha de presentar davant de l'IVACE la següent documentació:
  a) Còpia de la sol·licitud normalitzada -degudament emplenada- signada per la persona o l'entitat sol·licitant i si és el cas, pel concessionari / punt de venda. Aquesta sol·licitud ha d'incloure:
  - Declaració responsable de no estar incursa en cap de les prohibicions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i, en particular, d'estar al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, en els termes que preveu l'article 25 del Reglament de la Llei general de subvencions, i per al cas d'empreses, que no es troba en situació de crisi i que no està subjecta a una ordre de recuperació per declaració de la Comissió d'ajuda il·legal i incompatible, segons el Reglament 651/2014, de la Comissió Europea.
  - Declaració responsable sobre el compliment de la normativa d'integració laboral de persones amb diversitat funcional o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació, en els termes que estableix l'article 5 del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat.
  - Per al cas de les persones físiques sense activitat econòmica la sol·licitud de les quals no supere els 3.000 euros i per a entitats i organismes públics, declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. Per a la resta de sol·licitants, autorització expressa perquè l'IVACE obtinga directament les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries davant de l'Administració i obligacions amb la Seguretat Social. En cas que no s'autoritze, s'hauran d'aportar els certificats corresponents.
  b) Còpia del DNI/NIE/NIF de la persona/entitat sol·licitant, segons la naturalesa jurídica.
  c) Declaració responsable de no haver rebut altres ajudes en relació a l'actuació subvencionada, segons el model disponible en la web de l'IVACE.

  La resta de documentació que es descriu en l'article 10 de la resolució de 23 de juliol.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Per a totes les entitats beneficiàries establides en l'article 7 d'aquesta convocatòria, excepte en el cas que els sol·licitants de l'ajuda siguen entitats locals o el sector públic institucional, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 1.e de l'article esmentat, la tramitació de l'ajuda s'ha de fer a través d'un concessionari / punt de venda adherit al programa MOVES - Vehicles de la Comunitat Valenciana en el marc d'aquesta convocatòria. En aquest cas, la persona o entitat interessada a sol·licitar l'ajuda s'haurà de posar en contacte amb un concessionari / punt de venda adherit que tramitarà en el seu nom la sol·licitud corresponent. La llista de concessionaris / punts de venda adherits es podrà consultar en la direcció . En el cas de les entitats locals o el sector públic institucional, podran formular directament la sol·licitud, a l'efecte de poder tramitar-la amb anterioritat a la publicació de la licitació pública corresponent i complir així amb el caràcter incentivador.

  2. El concessionari / punt de venda o, si és el cas, l'entitat local o l'entitat del sector públic institucional, ha de tramitar de manera telemàtica la sol·licitud d'ajudes que s'ha d'adequar al model normalitzat disponible en la pàgina web , i s'hi ha d'adjuntar la documentació establida en el punt 3 d'aquest article, segons la naturalesa jurídica de la sol·licitant. La sol·licitud s'entendrà cursada quan estiga degudament omplida i s'hi adjunten tots els documents establits en aquest article, moment en què s'atorgarà el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.

  3. Per als projectes amb una inversió de més d'1.000.000 €, les entitats privades hauran d'incloure en la memòria tècnica un pla específic de finançament del projecte en què es faça una anàlisi de la capacitat que té l'entitat beneficiària per a dur-lo a terme i en el qual es detallen aspectes com ara la relació entre el cost del projecte i el balanç general anual, el cost del projecte i el fons de maniobra, etc.
  4. El sistema de control que l'IVACE aplicarà en relació amb les declaracions responsables presentades serà per mostreig, d'acord amb el que s'estableix en l'art. 6.4 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell.
  5. Una vegada el concessionari / punt de venda, o, si és el cas, el sol·licitant mateix haja cursat la sol·licitud, l'IVACE (Unitat d'Energia) com a òrgan competent per a la instrucció del procediment -o l'entitat col·laboradora- verificarà que la persona o l'entitat sol·licitant compleix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i es comprovarà tota la documentació presentada; es requerirà, si és el cas, a la persona, l'entitat sol·licitant o al concessionari / punt de venda que, en un termini de 10 dies hàbils esmene la documentació, amb l'advertiment que si transcorregut aqueix termini no s'aporta la documentació requerida, s'entendrà desistida de la sol·licitud. Tant l'entitat col·laboradora com el mateix IVACE podran requerir al concessionari / punt de venda -o si és el cas, a la persona sol·licitant- qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació duta a terme.
  6. Les notificacions que es facen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015.
  7. Una vegada presentada la sol·licitud, no es permetrà un canvi de sol·licitant ni un canvi de model del cotxe que supose una modificació de l'ajuda sol·licitada.
  8. Amb la finalitat de mantindre el caràcter incentivador de les ajudes, només s'admetran adquisicions de vehicles fetes amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda. Amb caràcter excepcional, serà subvencionable l'adquisició de vehicles que duguen a terme persones físiques sense activitat professional o que no desenvolupen activitat econòmica, i que s'hagen formalitzat a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 569/2020, de 16 de juny, és a dir, a partir del 18 de juny del 2020.
  9. Es delega en les persones que ocupen el lloc de cap de l'àrea o, si és el cas, departament o servei competent per a gestionar la convocatòria, la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió.

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUACIONS OBJECTE DE SUBVENCIÓ

  L'actuació objecte d'ajuda és la prevista com a actuació 1 en l'article 7.1 del Reial decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II), dirigida a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives.

  Vegeu l'article 3 de la resolució de convocatòria.


  * CONCESSIONARIS / PUNTS DE VENDA: ADHESIONS (vegeu l'article 13 de la convocatòria)

  1. Podran ser concessionaris / punts de venda adherits al Programa MOVES - Vehicles Comunitat Valenciana, les empreses autoritzades per a la comercialització de vehicles que operen a la Comunitat Valenciana i que acrediten estar donats d'alta per a aquest fi mitjançant l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 615.1 o 654.1.
  2. Els concessionaris / punts de venda interessats a participar i col·laborar en aquesta convocatòria d'ajudes hauran de fer lliurament a través de la plataforma web informativa del Programa MOVES - Vehicles Comunitat Valenciana i en el termini indicat en el paràgraf següent, de la corresponent fitxa d'adhesió degudament omplida segons el model normalitzat, així com la documentació que s'especifica a continuació:
  - Declaració censal d'alta en l'IAE (model 036) o còpia de l'últim rebut de l'IAE.
  - Acreditació del poder de representació del signant de la sol·licitud. Per a empreses la inscripció de les quals en el Registre Mercantil siga obligatòria, caldrà presentar una nota simple del Registre Mercantil competent relativa a les dades del sol·licitant (incloses dades identificadores generals, representació social, administradors i apoderats). Per a sol·licitants la inscripció dels quals en el Registre Mercantil no siga obligatòria, caldrà presentar una còpia del poder de representació registrat del signant de la sol·licitud o, si és el cas, un document equivalent segons les prescripcions legals.

  L'adhesió dels concessionaris / punts de venda començarà el 30 de juliol de 2020 i finalitzarà el 28 de juny de 2021. La llista de concessionaris / punts de venda adherits es publicarà en la pàgina web informativa del Programa MOVES - Vehicles Comunitat Valenciana.

  Criteris de valoració

  El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què es formalitzen i completen correctament, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 d'aquesta convocatòria.
  Després dels actes d'instrucció, la preavaluació que faça l'entitat col·laboradora se sotmetrà a una comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la Presidència de l'IVACE la proposta de concessió d'ajudes.

  Obligacions

  Obligacions de les persones o entitats beneficiàries.

  Sense perjudici del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions de la persona o l'entitat beneficiària:
  a) Seguir la metodologia i el procediment que indica aquesta resolució.
  b) Respondre de la veracitat dels documents aportats.
  c) Actualitzar la documentació presentada que haja patit alguna modificació o la vigència de la qual haja finalitzat, i comunicar altres ajudes públiques o privades que hagen obtingut o sol·licitat per als mateixos costos subvencionables.
  d) Complir amb les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
  e) Acreditar la seua personalitat jurídica, referida al moment de sol·licitud de l'ajuda, en la forma i el termini que establisca l'IVACE.
  f) En el cas que el propietari d'un vehicle subvencionat d'acord amb aquesta convocatòria d'ajudes el revenga en un període de temps inferior a dos anys des de la data d'abonament de l'ajuda, se n'haurà d'informar a l'IVACE en un termini màxim d'un mes des de la signatura del document contractual de venda del vehicle objecte de l'ajuda i haurà de reintegrar l'ajuda percebuda. Si el vehicle subvencionat fora de transport públic col·lectiu, susceptible de ser cofinançat per FEDER, aquest termini serà de cinc anys.
  h) Inserir en publicacions, pàgines web, i en general en qualsevol mitjà de difusió que faça el beneficiari, el material divulgador relacionat amb la difusió de l'actuació subvencionada, el logotip del Programa MOVES, el de l'IDAE i el logotip de l'IVACE disponibles en , i complir amb les obligacions relatives a la publicitat que s'estipulen en l'article 17 del Reial decret 569/2020, de 16 de juny. En cas que l'ajuda tinga cofinançament del fons FEDER, haurà de complir amb les obligacions de publicitat específiques que es detallen en aquest article. i) En el cas que l'ajuda tinga finalment cofinançament FEDER, haurà de complir amb el que s'estableix en l'article 19 del Reial decret 569/2020, de 16 de juny.

  Enllaços

  Web IVACE -

  Programa MOVES

  Quanties individuals d'ajuda.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) (BOE núm. 169, de 17/06/2020).
  - Resolució de 23 de juliol de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020 (Programa MOVES II - Vehicles Comunitat Valenciana), i per la qual es convoca l'adhesió de concessionaris i punts de venda d'aquests vehicles (DOGV núm. 8868, de 28/07/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 569/2020.

  Vegeu la Resolució de 23 de juliol de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.