Detall de Procediment

Esmena i aportació de documentació a una sol·licitud de certificat per a l'excepció del fet imposable de la taxa per ocupació o ús dels béns de domini públic de la Generalitat, per al desplegament o explotació d'una xarxa de banda ampla.

Codi SIA: 2087344
Codi GUC: 20282
Organisme: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Aquest tràmit permet l'aportació de documentació a una sol·licitud de certificat per a l'excepció del fet imposable de la taxa per ocupació o ús dels béns de domini públic de la Generalitat, per al desplegament o explotació d'una xarxa de banda ampla, realitzada amb anterioritat. L'aportació es pot realitzar: - Com a conseqüència d'un requeriment d'esmena o d'aportació d'informació addicional. - Per iniciativa de l'interessat.

Observacions

Definicions: «servei minorista de banda ampla» servei de telecomunicacions que permeta una velocitat de descàrrega (taxa de transferència nominal en el sentit de la xarxa cap a l'usuari) per subscriptor de 30 Mbps o superior, mesurats a l'eixida de l'equip de xarxa de l'operador més pròxim a l'usuari final. «segment d'accés»: segment de la xarxa que connecta la xarxa de suport amb els locals de l'usuari final (segment de "últim quilòmetre" o "última milla"). «xarxa de suport» (backhaul network): part de la xarxa de banda ampla que constitueix l'enllaç intermedi entre la xarxa troncal i la xarxa d'accés, i transporta dades a i des de la xarxa global. «infraestructura de banda ampla passiva»: tota xarxa de banda ampla sense cap component actiu; normalment inclou infraestructura d'obra civil, conduccions, fibra fosca i distribuïdors als carrers. «conducció»: una canonada o conducte subterrani que s'utilitze per a tendir els cables (de fibra, coure o coaxials). «obres civils»: cadascun dels resultats de les obres de construcció o d'enginyeria civil preses en conjunt que es basta per a exercir una funció econòmica o tècnica i implica un o més elements d'una infraestructura física. «obres d'enginyeria civil relacionades amb la banda ampla»: les obres d'enginyeria civil que siguen necessàries per al desplegament d'una xarxa de banda ampla, com les obres d'excavació en una carretera a fi de poder col·locar conduccions (de banda ampla). «fibra fosca»: fibra sense sistemes de transmissió connectats. «unitat immobiliària»: es considera unitat immobiliària com a tal, a cadascuna de les parts integrants d'un determinat bé immoble que puga diferenciar-se, si escau, per la seua antiguitat, ús o característiques físiques, administratives o jurídiques. La unitat immobiliària constitueix una unitat de referència d'informació i valoració (unitat de referència cadastral). Aquesta unitat informativa pot ser tant la parcel·la -si és homogènia i no hi ha construccions sobre ella- com l'habitatge en un edifici en règim de propietat horitzontal. Així mateix en una casa unifamiliar es poden distingir diferents unitats immobiliàries que comprendran, d'una banda, les zones condicionades com a habitatge i, per un altre, les zones destinades a altres usos o que constitueixen elements immobiliaris diferenciables (local comercial, magatzem o garatge, piscines, etc).

Qui pot sol·licitar-ho?

Aquells operadors de telecomunicacions que hagen presentat una sol·licitud de certificat per a l'excepció del fet imposable de la taxa per ocupació o ús dels béns de domini públic de la Generalitat, per al desplegament o explotació d'una xarxa de banda ampla.

Normativa del procediment

 • LLEI 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. (DOGV núm. 8453 de 28.12.2018).
 • DECRET 119/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. (DOGV num. 8370 de 28.08.2018).
 • LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. (DOGV núm. 8202 de 30.12.2017)

Termini

Si s'ha rebut un requeriment, la documentació haurà d'aportar-se en el termini que s'haja establit en aquest requeriment. En un altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment anterior a la resolució.

Documentació

- Si es tracta d'un requeriment, s'aportaran els documents que se sol·liciten en aquest. - Quan siga per iniciativa de l'interessat, aportarà la documentació que considere pertinent. IMPORTANT: La documentació a aportar es podrà presentar en un únic fitxer o en diversos fitxers. El format dels fitxers que s'annexen a la sol·licitud haurà de ser .ZIP.

Presentació

Telemàtica
Per a la realització del tràmit cal disposar d'un certificat electrònic: Els certificats que es podran utilitzar seran els admesos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

El sol·licitant presentarà la documentació mitjançant el tràmit electrònic específic indicat. Instruccions per a completar el formulari de dades generals: - en l'apartat D, en el camp de número d'expedient s'introduirà el número de registre d'entrada de la sol·licitud de certificat prèvia a la qual correspon l'esmena o aportació. - en l'apartat d'observacions (E) es farà constar la relació de la documentació que s'annexa. La documentació presentada es dirigirà a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, òrgan de la Generalitat competent en matèria de telecomunicacions, que procedirà a continuar amb la instrucció de la sol·licitud.

òrgans de tramitació

Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
 • AV. DOCTOR GADEA, 10

  03001 - Alacant/Alicante

Òrgans resolució

Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
 • AV. DOCTOR GADEA, 10

  03001 - Alacant/Alicante