• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG- Aportació documental a sol·licituds d'ajudes existents únicament dels anys 2016, 2017 i 2018, per a les comunitats de regants i altres entitats de reg en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Aportació documental a sol·licituds d'ajudes existents únicament dels anys 2016, 2017 i 2018, per a les comunitats de regants i altres entitats de reg en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius.

  Objecte del tràmit

  Realitzar qualsevol aportació documental perquè puga adjuntar-se a expedients existents de consolidació i modernització de regadius de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Comunitats de regants i altres entitats de reg de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de documentació addicional a expedients aprovats serà durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Presentació telemàtica

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20290

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés d'Esmena o millora de la sol·licitud.

  - Documentació addicional que es desitge adjuntar.

  Impresos associats

  APORTACIÓ DOCUMENTAL A SOL·LICITUDS D'AJUDES EXISTENTS ÚNICAMENT DELS ANYS 2016, 2017 I 2018, PER A LES COMUNITATS DE REGANTS I ALTRES ENTITATS DE REG EN RELACIÓ AMB EL FOMENT DE LA UTILITZACIÓ RACIONAL DE L'AIGUA EN APROFITAMENTS HIDRÀULICS I REGADIUS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentació de l´impres de subsanació

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20290

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc20290

  En cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"- "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Els criteris de valoració de sol·licituds i dels terminis de resolució i de notificació i de presentació de certificacions d'obra són els que indica l'Ordre de 17 de gener de 2008.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei de la Generalitat Valenciana 7/1986, de 22 de desembre, sobre la utilització d'aigües per a reg (DOGV núm. 493, de 24/12/1986).
  - Decret 47/1987, de 13 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es desenvolupa la Llei 7/1986, de 22 de desembre, sobre utilització d'aigua per a reg (DOGV núm. 581, de 7/5/1987).
  - Llei 8/2002, de 5 de desembre de 2002, d'ordenació i modernització de les estructures agràries de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4396, d'11/12/2002).
  - Ordre de 17 de gener de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a les comunitats de regants i altres entitats de reg, en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius (DOCV núm. 5693, de l'1/02/2008).
  - Resolució de 4 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les comunitats de regants i altres entitats de reg perquè formulen les seues propostes, en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius, per a l'exercici de 2018. (DOGV núm. 8272, de 12/04/2018).
  - Extracte de la Resolució de 4 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per al foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius. (DOGV núm. 8272, de 12/04/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 17 de gener de 2008 (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 4 d'abril de 2018.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 4 d'abril de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.