• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

ECOPDE 2019 - Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de persones desocupades que pertanyen a col·lectius desfavorits per a l'exercici 2019 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  ECOPDE 2019 - Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de persones desocupades que pertanyen a col·lectius desfavorits per a l'exercici 2019 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquest programa és fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones que pertanyen a algun dels col·lectius següents:

  a) treballadors i treballadores desfavorits:
  - persones que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 6 mesos previs.
  - joves entre 16 i 24 anys.
  - persones de més de 50.
  b) treballadors i treballadores molt desfavorits:
  - persones que no hagen tingut un contracte indefinit fix o discontinu en els 24 mesos previs.
  - joves entre 16 i 24 anys i majors de 50 anys que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 12 mesos previs per a l'exercici 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empreses de naturalesa jurídica privada amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  a) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

  b) En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables.
  c) treballadors i treballadores autònoms.
  d) les entitats sense ànim de lucre.
  e) els centres especials d'ocupació.
  f) les empreses d'inserció

  Queden exclosos d'aquest programa els casos següents:

  a) Contractes o modalitats que tinguen un període de prova igual o superior a 6 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.
  b) Contractes a temps parcial, excepte en el cas de persones amb diversitat funcional severa la jornada de les quals podrà ser de, com a mínim, 15 hores setmanals.
  c) Treballadors i treballadores que hagen acabat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació.
  d) Contractacions fetes per empreses multiserveis o empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en què prestaran els seus serveis.
  e) Contractacions realitzades per empreses que hagen sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.
  f) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.
  g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors.
  h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre mantinguen amb el treballador contractat una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

  Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquesta subvenció resulta incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

  Aquestes ajudes se subjecten al que disposen l'article 32 i els capítols I i II del Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat publicat en el DOUE L187, de 26 de juny de 2014. Aquest règim s'aplicarà fins al 31 de desembre de 2020.
  De conformitat amb l'article 1 del Reglament (UE) 651/2014, queden excloses com a beneficiàries:
  a) les empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible en el mercat interior.
  b) les empreses en crisis, segons la definició que efectua l'article 2 del Reglament (UE) 651/2014.
  De conformitat amb la lletra o de l'article 4.1 del Reglament (UE) 651/2014, les ajudes no podran superar el límit de 10 milions d'euros per empresa i per any.
  De conformitat amb l'article 8 del Reglament (UE) 651/2014, per a determinar si se supera el límit de 5 milions d'euros per empresa i any i la intensitat del 50% dels costos subvencionables, es tindrà en compte l'import total de les ajudes estatals concedides a l'activitat, al projecte o a l'empresa beneficiaris.
  Les ajudes exemptes poden acumular-se amb qualsevol altra ajuda estatal que subvencione costos identificables diferents; així mateix, poden acumular-se amb qualsevol altra ajuda estatal que subvencione totalment o parcialment els mateixos costos, si aquesta acumulació no supera el 50% del cost subvencionable o el límit de 5 milions d'euros per empresa i per any.
  Les ajudes exemptes no es poden acumular a ajudes de minimis per als mateixos costos subvencionables, si l'acumulació determina una intensitat d'ajuda superior al 50 % del cost subvencionable.
  Aquest règim d'ajudes ha sigut comunicat a la Comissió Europea, amb registre número SA.52120.

  Les contractacions hauran d'haver-se donat a partir de l'1 de gener de 2019.

  Les sol·licituds que es presenten hauran d'incloure almenys 20 contractes subvencionables.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de la subvenció ascendirà a:
  a) En el cas de treballadors i treballadores desfavorides: 5.670 euros; si concorre addicionalment la condició de dona o diversitat funcional, 6.300 euros.
  b) En el cas de treballadors i treballadores molt desfavorides: 11.340 euros; si concorre addicionalment la condició de dona o diversitat funcional, 12.600 euros.

  Els contractes indefinits d'almenys 15 hores setmanals de les persones amb diversitat funcional severa resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

  La liquidació de les ajudes es farà una vegada s'hagen justificat les condicions establides i s'entregarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda concedida. No obstant això, aquestes ajudes queden condicionades a l'existència de crèdit suficient.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  S'inicia l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en DOGV núm. 8564, de 6 de juny de 2019.

  Termini de presentació del 7 de juny de 2019 fins al 31 d'octubre de 2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat.
  b) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió.
  c) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.
  d) Declaració responsable del compliment del Reglament 651/2014.
  e) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
  f) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana dels treballadors i de les treballadores en situació d'alta en els 12 mesos anteriors a la subscripció del contracte.
  g) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de treballadors en el període comprés entre els 12 mesos previs a la contractació i el dia de la contractació de le persones contractades.
  h) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció.

  Excepte que conste l'oposició expressa de l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas, cal aportar la documentació acreditativa corresponent), LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents:
  a) Comunicació, al servei d'ocupació, del contracte de treball que dona lloc a la subvenció.
  b) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
  c) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  d) Acreditació de l'edat i que la persona contractada va estar desocupada i va estar inscrita com a demandant d'ocupació en l'Espai LABORA fins a la contractació.
  e) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 6/2019.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  [ANNEX I] AJUDES PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA INICIAL DE DETERMINATS COLECTIUS DESFAVORITS

  [ANNEX II] AJUDES PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA INICIAL DE DETERMINATS COLETIUS DESFAVORITS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos

  - Procediment de concessió; distribució de la dotació

  La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i de la documentació restant exigida per la convocatòria) d'acord amb el resolc huité.
  - En cas que diversos expedients tingueren la mateixa data de criteri i no fora possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció, en primer lloc, per la contractació d'un nombre més gran de persones amb diversitat funcional (prioritzades, al seu torn, en funció d'un grau de discapacitat superior); en segon lloc, per la contractació d'un nombre de dones més gran; en tercer lloc, per la contractació d'un nombre més gran de persones molt desfavorides i, en defecte d'això, de persones desfavorides; si l'empat continua, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta forma tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions esgotaran la via administrativa i, contra aquestes, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant del Jutjat del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes, que computarà en els termes ja esmentats, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les adminitraciones públiques. I això, sense perjudici de la possibilitat que els interessats puguen exercitar-ne, si escau, qualsevol altre que consideren procedent.

  Davant de la desestimació per silenci administratiu, s'hi podrà interposar un recurs idèntic.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=20296

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

  Informació adicional

  Les persones jurídiques, les administracions, les entitats, els ens, els organismes i les empreses públiques o els seus representants han de presentar la sol·licitud (que ha d'incloure, així mateix, la documentació exigida en el resolc nové) telemàticament. En la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per mitjà del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "ECOPDE 2019 Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de persones desfavorides". En la pàgina web de LABORA estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a fer-ho, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat representant d'entitat.

  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent als que es descriuen ací serà inadmesa.

  Inici
 • Informació complementària

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat d'ajudes i foment d'ocupació de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://www.labora.gva.es)

  Obligacions

  A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, són obligacions del beneficiari:
  a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. Els contractes a jornada parcial de persones amb diversitat funcional severa han de recollir expressament en les clàusules el nombre d'hores setmanals de treball.
  b) Mantindre l'ocupació creada durant almenys vint-i-quatre mesos.
  d) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora dels treballadors en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a vacants originades per la baixa voluntària, la mort, la discapacitat sobrevinguda, la jubilació per motius d'edat o l'acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents del treballador o de la treballadora. S'entendrà complida aquesta condició si la plantilla mitjana de l'informe indicat en la lletra d és igual o superior a la plantilla mitjana del període comprés entre els dotze mesos previs a la contractació i el dia de la contractació.
  d) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, l'informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta durant aquest període de manteniment.
  f) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que requerisca LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  f) Comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
  h) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests.
  h) Comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic; l'extracte comptable del qual s'ha d'aportar-se a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini indicat en la lletra d del resolc setzé, juntament amb el model normalitzat sobre el compliment d'aquesta obligació de comptabilitat separada.
  i) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 euros. Sense perjudici del que s'ha dit amb anterioritat, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar la publicitat adequada a aquesta, i ha d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionats. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.
  j) Aportar, en el termini indicat en la lletra d del resolc setzé, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - - ORDRE 6/2019, de 24 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones que pertanyen a col·lectius desfavorits. (DOGV núm. 8538, 30.04.2019)
  - RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 el Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 6/2019, de 24 d'abril, de la Conselleria de RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits.

  Llista de normativa

  ORDRE 6/2019, de 24 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones que pertanyen a col·lectius desfavorits. (DOGV núm. 8538, 30.04.2019)

  RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits.

  Extracte de la Resolució de 31 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el Programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits.

  Instruccions per a la tramitació telemàtica

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.