• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

ECOPDE 2019 - Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de persones desocupades que pertanyen a col·lectius desfavorits per a l'exercici 2019 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  ECOPDE 2019 - Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de persones desocupades que pertanyen a col·lectius desfavorits per a l'exercici 2019 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquest programa és fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones que pertanyen a algun dels col·lectius següents:

  a) treballadors i treballadores desfavorits:
  - persones que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 6 mesos previs.
  - joves entre 16 i 24 anys.
  - persones de més de 50.
  b) treballadors i treballadores molt desfavorits:
  - persones que no hagen tingut un contracte indefinit fix o discontinu en els 24 mesos previs.
  - joves entre 16 i 24 anys i majors de 50 anys que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 12 mesos previs per a l'exercici 2019.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empreses de naturalesa jurídica privada amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  a) No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.

  b) En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables.
  c) treballadors i treballadores autònoms.
  d) les entitats sense ànim de lucre.
  e) els centres especials d'ocupació.
  f) les empreses d'inserció

  Queden exclosos d'aquest programa els casos següents:

  a) Contractes o modalitats que tinguen un període de prova igual o superior a 6 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.
  b) Contractes a temps parcial, excepte en el cas de persones amb diversitat funcional severa la jornada de les quals podrà ser de, com a mínim, 15 hores setmanals.
  c) Treballadors i treballadores que hagen acabat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació.
  d) Contractacions fetes per empreses multiserveis o empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en què prestaran els seus serveis.
  e) Contractacions realitzades per empreses que hagen sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.
  f) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.
  g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors.
  h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre mantinguen amb el treballador contractat una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

  Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquesta subvenció resulta incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

  Aquestes ajudes se subjecten al que disposen l'article 32 i els capítols I i II del Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat publicat en el DOUE L187, de 26 de juny de 2014. Aquest règim s'aplicarà fins al 31 de desembre de 2020.
  De conformitat amb l'article 1 del Reglament (UE) 651/2014, queden excloses com a beneficiàries:
  a) les empreses que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible en el mercat interior.
  b) les empreses en crisis, segons la definició que efectua l'article 2 del Reglament (UE) 651/2014.
  De conformitat amb la lletra o de l'article 4.1 del Reglament (UE) 651/2014, les ajudes no podran superar el límit de 10 milions d'euros per empresa i per any.
  De conformitat amb l'article 8 del Reglament (UE) 651/2014, per a determinar si se supera el límit de 5 milions d'euros per empresa i any i la intensitat del 50% dels costos subvencionables, es tindrà en compte l'import total de les ajudes estatals concedides a l'activitat, al projecte o a l'empresa beneficiaris.
  Les ajudes exemptes poden acumular-se amb qualsevol altra ajuda estatal que subvencione costos identificables diferents; així mateix, poden acumular-se amb qualsevol altra ajuda estatal que subvencione totalment o parcialment els mateixos costos, si aquesta acumulació no supera el 50% del cost subvencionable o el límit de 5 milions d'euros per empresa i per any.
  Les ajudes exemptes no es poden acumular a ajudes de minimis per als mateixos costos subvencionables, si l'acumulació determina una intensitat d'ajuda superior al 50 % del cost subvencionable.
  Aquest règim d'ajudes ha sigut comunicat a la Comissió Europea, amb registre número SA.52120.

  Les contractacions hauran d'haver-se donat a partir de l'1 de gener de 2019.

  Les sol·licituds que es presenten hauran d'incloure almenys 20 contractes subvencionables.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  S'inicia l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta resolució en DOGV núm. 8564, de 6 de juny de 2019.

  Termini de presentació del 7 de juny de 2019 fins al 31 d'octubre de 2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat.
  b) Declaració responsable que indique que la contractació no incorre en cap causa d'exclusió.
  c) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.
  d) Declaració responsable del compliment del Reglament 651/2014.
  e) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària ni per a ser receptora del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
  f) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana dels treballadors i de les treballadores en situació d'alta en els 12 mesos anteriors a la subscripció del contracte.
  g) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de treballadors en el període comprés entre els 12 mesos previs a la contractació i el dia de la contractació de le persones contractades.
  h) Contracte de treball que dona lloc a la subvenció.

  Excepte que conste l'oposició expressa de l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas, cal aportar la documentació acreditativa corresponent), LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents:
  a) Comunicació, al servei d'ocupació, del contracte de treball que dona lloc a la subvenció.
  b) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada.
  c) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  d) Acreditació de l'edat i que la persona contractada va estar desocupada i va estar inscrita com a demandant d'ocupació en l'Espai LABORA fins a la contractació.
  e) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 6/2019.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  [ANNEX I] AJUDES PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA INICIAL DE DETERMINATS COLECTIUS DESFAVORITS

  [ANNEX II] AJUDES PER LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA INICIAL DE DETERMINATS COLETIUS DESFAVORITS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.