Línia Préstec Participatiu IVF en coinversión

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES IVF

Codi SIA: 2087025
|
Codi GVA: 20302
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Finançar el creixement d'empreses de recent creació, prioritzant la innovació, a través de la coinversión al costat d'altres inversors privats en projectes desenvolupats per empreses la seu social de les quals, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat es trobe radicat...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

INVERSIONS OBJECTE DE FINANÇAMENT:

· Actius materials, com ara terrenys, edificis i instal·lacions, maquinària i equips.

· Actius immaterials, que no tenen una materialització física o financera, com les patents, llicències, coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual.

· Capital d'explotació derivat de plans de creixement que milloren la posició competitiva de l'empresa, la seua internacionalització, consolidació empresarial i creació d'ocupació.

El capital d'explotació, entenent com a tal l'increment permanent de capital circulant necessari per a desenvolupar el pla de negoci, es defineix com la diferència entre l'actiu i el passiu corrents d'una empresa segons la normativa comptable nacional. Aquest càlcul haurà d'incloure's com a part del pla de negoci a finançar amb el préstec participatiu, i el seu import podrà destinar-se al pagament de conceptes de despesa corrent de l'exercici.

Normativa
 • RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2022, del director general de L'IVF, per la qual s'aprova la convocatòria de l'instrument financer «Préstec...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

El tràmit l'iniciaran els Intermediaris financers acreditats per l'IVF els qui realitzaran l'anàlisi del compliment dels requisits d'elegibilitat de les inversions i els destinataris finals, i aportaran la sol·licitud de l'empresa i la resta de la documentació requerida per a la seua anàlisi.

Els criteris bàsics de priorització de selecció d'operacions per a aquest instrument financer són els següents:

· Contribució del projecte a la diversificació del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana i al seu posicionament en sectors de mitjana - alta tecnologia i/o intensives en coneixement.

· Projectes de caràcter innovador amb alt potencial de creixement i internacionalització dels quals s'espera un impacte econòmic futur, que justifique el suport prestat o que impliquen un grau d'innovació respecte a altres empreses comparables.

· Pla financer equilibrat amb l'existència de finançament privat, prioritzant els de major efecte multiplicador.

· Propostes que contribuïsquen a la creació d'ocupació i aquelles que aconseguisquen generar i mantindre ús d'alta qualificació.

· Projectes que sorgisquen de la col·laboració amb agents generadors de coneixement o que ajuden a aprofundir la col·laboració entre els centres de desenvolupament d'I+D+i i les Universitats amb el món empresarial, fomentant la transferència de coneixement.

 

Els projectes no han d'haver sigut executats íntegrament a data de la sol·licitud de finançament.

Requisits

L'IVF verificarà el compliment dels següents requisits d'elegibilitat:

1. Microempreses i petites i mitjanes empreses (pimes), tal com es defineixen en l'annex I del Reglament 651/2014/UE de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 18 del tractat.

2. Tindre la seu social o disposar d'un establiment a la Comunitat Valenciana.

3. No estar cotitzada en cap mercat organitzat.

4. Tindre una antiguitat mínima de quatre mesos, comptada des de la data d'inscripció en el Registre Mercantil i fins a la data de recepció de la sol·licitud de finançament.

5. Estar operant en qualsevol mercat durant menys de set anys, comptats des de la primera venda comercial.

6. Tindre, com a mínim, un treballador consignat en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) o document equivalent, o acreditar que l'administrador de l'empresa està donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms.

7. Acreditar estar al corrent en les obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, la Unitat Recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i no presentar posicions impagades. En cas que el sol·licitant haja sigut beneficiari d'alguna operació anterior de l'IVF, haurà d'estar al corrent de les obligacions de pagament.

8. No estar en situació d'empresa en crisi, entesa d'acord amb el que s'estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories.

9. No estar incurs en cap de les prohibicions assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora.

10. No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

11. Disposar de les autoritzacions i/o llicències administratives preceptives per a l'exercici de l'activitat, trobar-se inscrit en els registres públics pertinents i complir qualssevol altres requisits exigits per les disposicions aplicables.

12. Estar al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana; el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social; la Llei orgànica 2/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; i la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes.

Com es tramita

Procés de tramitació
Per a tramitar una sol·licitud de la Línia Préstec Participatiu IVF en coinversión, haurà d'acudir a algun dels intermediaris financers acreditats per l'IVF, els quals estaran publicats en la pàgina web http://www.ivf.gva.es/es/feder/intermediarios-financieros. Correspon a l'intermediari financer...
Saber més
Òrgans de tramitació

Formularis

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les sol·licituds podran presentar-se des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de l'IVF. (DOGV núm. 9387 de 20/07/2022).

Data d'inici: 21/07/2022

Data de fi: La presentació de sol·licituds estarà limitada a l'existència de fons pel que en el moment que aquests s'esgoten, la disponibilitat d'accedir al finançament de l'instrument es tancarà.

Per a general coneixement, l'IVF publicarà en la seua pàgina web la data en la qual es tancarà aquesta convocatòria per la circumstància expressada en el paràgraf anterior.

Documentació
L'intermediari financer acreditat per l'IVF ha de presentar l'informe d'elegibilitat i la sol·licitud de finançament de l'empresa sol·licitant, segons el formulari previst en aquesta convocatòria com a annex I, juntament amb la documentació requerida en aquesta sol·licitud: a) Pla de negoci i...
Saber més

Resolució

Quantia i cobrament
El pressupost disponible previst màxim per a aquest instrument financer és de 6.000.000 euros, procedents dels recursos no utilitzats pels instruments financers del PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, segons el que es disposa en l'apartat 14 de l'Acord de Finançament de data 24 de...
Saber més
Òrgans resolució