• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Línia IVF - FEDER préstecs participatius

  Objecte del tràmit

  Atorgar finançament per al creixement d'empreses de creació recent i prioritzar la innovació mitjançant la coinversió amb altres inversors privats en projectes desenvolupats per empreses que tinguen la seu social, l'establiment o la sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El tràmit l'iniciaran els intermediaris financers acreditats per l'IVF, que realitzaran l'anàlisi del compliment dels requisits d'elegibilitat de les inversions i els destinataris finals, i aportaran la sol·licitud de l'empresa i la resta de la documentació requerida per a l'anàlisi.

  Els criteris bàsics de priorització de selecció d'operacions per a aquest instrument financer en el PO FEDER 2014-2020 de la Comunitat Valenciana són els següents:

  · Iniciatives alineades amb l'Estratègia d'especialització intel·ligent per a investigació i innovació a la Comunitat Valenciana RIS3 CV i, especialment, amb els projectes centrats en els àmbits sectorials de la Comunitat i les tecnologies facilitadores transversals.
  · Contribució del projecte a la diversificació del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana i al posicionament d'aquesta en sectors de mitjana i alta tecnologia i/o intensives en coneixement.
  · Projectes de caràcter innovador amb potencial de creixement i internacionalització alt, dels quals s'espera un impacte econòmic futur que justifique el suport prestat o que impliquen un grau d'innovació en comparació amb altres empreses comparables.
  · Pla financer equilibrat amb finançament privat en què es prioritzen els que tinguen un efecte multiplicador més alt.
  Propostes que contribuïsquen, majoritàriament, a la creació d'ocupació i, especialment, les que aconseguisquen generar i mantindre l'ocupació d'alta qualificació.
  · Projectes que sorgisquen de la col·laboració amb agents generadors de coneixement o que ajuden a aprofundir en la col·laboració entre els centres de desenvolupament d'I+D+I i les universitats amb el món empresarial per tal de fomentar la transferència de coneixement.

  Requeriments

  L'IVF verificarà el compliment dels següents requisits d'elegibilitat:
  1. Microempreses i petites i mitjanes empreses (pimes), tal com es defineixen en l'annex I del Reglament 651/2014/UE de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 18 del tractat.
  2. Tindre la seu social o disposar d'un establiment a la Comunitat Valenciana.
  3. No estar cotitzada en cap mercat organitzat.
  4. Tindre una antiguitat mínima de quatre mesos, comptada des de la data d'inscripció en el Registre Mercantil i fins a la data de recepció de la sol·licitud de finançament.
  5. Estar operant en qualsevol mercat durant menys de set anys, comptats des de la primera venda comercial.
  6. Tindre, com a mínim, un treballador consignat en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1) o document equivalent, o acreditar que l'administrador de l'empresa està donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms.
  7. Acreditar estar al corrent en les obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, la Unitat Recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i no presentar posicions impagades. En cas que el sol·licitant haja sigut beneficiari d'alguna operació anterior de l'IVF, haurà d'estar al corrent de les obligacions de pagament.
  8. No estar en situació d'empresa en crisi, entesa d'acord amb el que s'estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories.
  9. No estar incurs en cap de les prohibicions assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora.
  10. No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  11. Disposar de les autoritzacions i/o llicències administratives preceptives per a l'exercici de l'activitat, trobar-se inscrit en els registres públics pertinents i complir qualssevol altres requisits exigits per les disposicions aplicables.
  12. Estar al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana; el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social; la Llei orgànica 2/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; i la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es poden presentar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de l'IVF (DOGV núm. 8549, de 16/05/2019).
  Data d'inici: 17/05/2019
  Data de finalització: La presentació de sol·licituds estarà limitada a l'existència de fons, per la qual cosa, en el moment que aquests s'esgoten, la disponibilitat d'accedir al finançament de l'instrument es tancarà.
  Per a coneixement general, l'IVF publicarà en la seua pàgina web la data en la qual es tancarà aquesta convocatòria per la circumstància expressada en el paràgraf anterior.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'intermediari financer acreditat per l'IVF ha de presentar l'informe d'elegibilitat i la sol·licitud de finançament de l'empresa sol·licitant, segons el formulari previst en aquesta convocatòria com a annex I, juntament amb la documentació requerida en aquesta sol·licitud:

  a) Pla de negoci i informació economicofinancera que incloga un balanç, el compte de resultats, les previsions i el detall de l'endeutament). En el pla de negoci, s'ha de descriure i quantificar el projecte d'inversió i indicar els motius pels quals es du a terme.

  b) En cas de tindre'ls, comptes anuals dels tres últims exercicis depositats en el Registre Mercantil i l'últim tancament comptable més pròxim a la data de sol·licitud del finançament, amb una antiguitat màxima de l'últim trimestre natural anterior. En les empreses que s'auditen, s'han d'aportar els informes d'auditoria. En cas contrari, s'ha d'aportar l'Impost de Societats.

  c) Fotocòpia del DNI del representant legal i titulars reals, en cas de no coincidir en la mateixa persona.

  d) Model 036, de declaració d'alta/baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.

  e) En cas que s'haja produït l'aportació de recursos propis per part de l'inversor privat, còpia de la inscripció de l'ampliació de capital en el Registre Mercantil.

  f) Declaració d'altres ajudes per al mateix cost subvencionable.

  g) Declaració de tipus i categoria d'empresa.

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'acceptació de les normes generals i de les condicions específiques d'aquesta convocatòria.

  Impresos associats

  INFORME INTERMEDIARI FINANCER

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.