• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de subvencions destinades a la producció i l'edició discogràfica durant els mesos de gener a novembre de 2019.

  Objecte del tràmit

  Convocar per a l'exercici de 2019 -des de l'1 de gener fins al 30 de novembre- les subvencions destinades a la producció i edició discogràfica, en el marc de les competències de l'Institut Valencià de Cultura i d'acord amb els objectius que té encomanats, amb la finalitat d'impulsar i afavorir l'edició d'obres musicals de compositors i intèrprets valencians, en l'àmbit competencial de la Generalitat.
  Les ajudes es concediran d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, mitjançant el règim de concurrència competitiva, per a activitats que tinguen lloc entre l'1 de gener i el 30 de novembre de 2019, els dos inclosos, i han de disposar, per tant, del depòsit legal d'aquest període.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a obtindre la condició de beneficiari de les ajudes per al foment de la discografia regulades en l'ordre de bases reguladores, les empreses discogràfiques o els professionals han de complir els requisits establits en l'article 2.4.2 de l'ordre esmentada.
  Així, podran obtindre aquestes ajudes només els projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals que es troben donats d'alta en el Cens d'obligats tributaris, en el corresponent epígraf d'activitats de producció i/o edició discogràfica, per a projectes de producció i edició que continguen obres de compositors valencians o siguen interpretades per músics valencians.

  Requeriments

  Per a obtindre la condició de beneficiari de les ajudes per al foment de la discografia regulades en l'ordre de bases reguladores, les empreses discogràfiques o els professionals han de complir els requisits establits en l'article 2.4.2 de l'esmentada ordre.
  Així, podran obtindre aquestes ajudes només els projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals que es troben donats d'alta en el Cens d'obligats tributaris, en el corresponent epígraf d'activitats de producció i/o edició discogràfica, per a projectes de producció i edició que continguen obres de compositors valencians o que siguen interpretades per músics valencians.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. D'acord amb la Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 (DOGV 8454, 31.12.2018), les ajudes convocades s'imputaran al crèdit previst en la secció 09, entitat 00025, en la línia de subvenció S6426000, Ajudes a la producció discogràfica, per un import màxim de 70.000 euros, inclòs en el capítol IV del pressupost de l'Institut Valencià de Cultura.
  L'esmentat importe podrà ser minorat quan, en el marc de les polítiques d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que el finança.
  2. L'import màxim individual no podrà superar el 50% del cost total del projecte de producció i edició discogràfica presentat.
  3. Per al càlcul dels costos de producció i edició subjectes a subvenció, no es podran incloure els que fan referència en promoció i màrqueting. En canvi, els caixets de músics i cantants podran ser inclosos en aquest càlcul, i podran servir per a acreditar fins al 50% de la quantitat que s'haja de justificar, d'acord amb el que assenyala ho resolc huité de la present resolució.
  4. L'import de les subvencions regulades en la present convocatòria en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada, i que el màxim d'ajuda no supere els 5.000 euros (IVA exclòs), de conformitat amb el que preveu l'article 9, punt 9.3.2, de l'ordre de bases reguladores.
  5. Dins dels límits pressupostaris, i d'acord amb els criteris establits, les presents ajudes no es destinaran a inversions ni a adquisicions patrimonials, considerant la naturalesa del capítol pressupostari.

  El pagament de l'ajuda concedida es farà d'una sola vegada, mitjançant una transferència bancària al compte assenyalat en el model de domiciliació bancària (annex II) presentat juntament amb l'acceptació, sempre que l'edició discogràfica s'haja realitzat d'acord amb el projecte presentat i es justifiquen correctament les despeses directes ocasionades. Una vegada revisada i comprovada la justificació, es procedirà al pagament de la subvenció en els terminis establits legalment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV 8559 de 30.05.2019).
  Data d'inici: 31/05/2019
  Data de finalització: 28/06/2019

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds s'han de dirigir a la seu de l'Institut Valencià de Cultura.
  Totes les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de l'URL , per a la qual cosa l'entitat o el seu representant ha de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'ha d'omplir, necessàriament, de conformitat amb el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex I en aquesta convocatòria i s'han d'acompanyar del resum del projecte i de la fitxa pressupostària, ajustats als models disponibles en la pàgina web , que inclouran els documents, els certificats i la informació a què es fa referència a continuació i que comprendran els punts següents:
  Descripció del projecte musical que s'ha de gravar, en el qual s'especifique:
  - El contingut musical: nom de les obres i autoria d'aquestes, amb l'especificació de si formen part del patrimoni musical valencià o són de creació contemporània.
  - Intèrprets: noms de tots els que participaran en a gravació, especialitat i historial professional, així com les activitats de caràcter nacional i internacional en què participen en 2019, i les altres activitats que organitzen com a pròpies, com per exemple festivals, cicles de concerts, cursos de formació i activitats del seu segell de gravació, si és el cas (apartat C).
  Memòria de l'activitat i calendari d'execució del projecte. En el cas que en el projecte intervinguen altres col·laboradors aliens a l'intèrpret o grup sol·licitant, caldrà aportar les dades professionals d'aquests artistes (apartat D).
  Declaració de les ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs (apartat E).
  Memòria explicativa del pla de distribució i comercialització respecte dels productes discogràfics per als quals se sol·licita ajuda, tant en suport físic (CD/DVD) com a través de plataformes digitals (apartat F).
  Altra documentació aportada perquè se'n valore la qualitat i l'interés:
  - Catàleg de l'empresa o la societat editora.
  - Prova de gravació en format digital.
  - Les partitures o els textos del material que s'haja de gravar (apartat G).
  Les persones sol·licitants han d'omplir la declaració responsable de no incórrer en cap de les circumstàncies que impedeixen obtindre la condició de beneficiari, especificades en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, 18.11.2003), en els termes previstos en l'article 13.7 de l'esmentat cos legal.
  Així mateix, han d'omplir la declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació, d'acord amb el que disposa l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat (DOGV 4479, 11.04.2003), i el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV 4907, 21.12.2004), (apartat H).
  Les persones sol·licitants han d'acreditar també que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb les administracions estatal i autonòmica i amb la Seguretat Social. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part del sol·licitant, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat a obtindre directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració que, per a aquest procediment, són les següents:
  - Dades d'identitat (NIF o document equivalent en cas d'estrangers) de qui sol·licita o del representant legal.
  - Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions.
  - Certificació de la direcció territorial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic corresponent que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb la Generalitat.
  - Alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o, alternativament, alta en l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE), en què conste la qualificació de l'activitat econòmica (epígraf de producció i/o edició discogràfica corresponent) per a la qual se sol·licita la subvenció.
  En cas de no autoritzar l'Administració perquè els obtinga, serà la persona interessada la que haurà d'aportar aquests documents (apartat I).

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits en la convocatòria, s'aplicarà el que disposa l'article 5.4 de l'ordre de bases reguladores, i, en tot cas, l'esmena de la documentació s'haurà de presentar d'acord amb el que preveu el punt 2 d'aquest apartat tercer.
  L'òrgan instructor podrà requerir les persones sol·licitants perquè proporcionen qualsevol informació aclaridora que siga necessària per a la gestió d'aquesta. En cap cas, a través de l'esmena, podran acreditar-se circumstàncies o mèrits que incidisquen en la valoració del projecte.
  La documentació acreditativa de mèrits objecte de valoració s'ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds i, a aquest efecte, no serà requerit posteriorment ni tindrà validesa cap document presentat amb data posterior a l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds.
  L'Institut Valencià de Cultura cursarà les notificacions via electrònica per mitjà de l'adreça electrònica habilitada, o, a falta d'això, per mitjà de la carpeta ciutadana del representat de l'entitat.
  En el supòsit de persones jurídiques, caldrà aportar el document constitutiu -escriptura o document privat- i el que acredite la representació, si escau.
  El resum del projecte i la fitxa pressupostària ajustats als models normalitzats, que inclouen la documentació acreditativa de mèrits i d'aspectes que han de ser objecte de valoració als quals es refereix el resolc cinqué d'aquesta resolució, s'han de presentar durant el termini de presentació de sol·licituds i no es requeriran posteriorment, ni tindrà validesa cap document vinculat a aquests que es presente amb data posterior a l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112,123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer, potestativament, en reposició, o caldrà plantejar, directament, un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  1. El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant del president de l'Institut Valencià de Cultura en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  2. El recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar davant dels jutjats contenciosos administratius de València en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

  Tramitació

  En cap cas seran vàlids els documents als quals s'haja d'accedir per mitjà d'enllaços o webs, corresponents a aplicacions o plataformes d'emmagatzematge o a serveis d'allotjament d'arxius, de manera que aquests documents es consideraran no presentats.
  S'admetrà un màxim de cinc sol·licituds per persona peticionària.

  Informació adicional

  Les sol·licituds s'han de dirigir a la seu de l'Institut Valencià de Cultura.
  Totes les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de l'URL , per a la qual cosa l'entitat o el seu representant ha de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1.1. Projecte musical per a gravar, fins a un màxim de 45 punts. Es valoraran, amb caràcter particular, els aspectes següents:
  - Interés i qualitat del projecte presentat, amb l'audició prèvia de la prova de gravació aportada i l'estudi de les partitures i textos que l'acompanyen, fins a un màxim de 35 punts.
  Els projectes en què els textos corresponents a la interpretació vocal estiguen íntegrament en valencià obtindran 5 punts per tema, fins a un màxim de 35 punts.
  - Nombre d'intèrprets que intervenen en la gravació, fins a un màxim de 5 punts:
  Fins a cinc intèrprets: 3 punts.
  De sis a deu intèrprets: 4 punts
  Més de deu intèrprets: 5 punts.
  - Nombre d'obres de recuperació del patrimoni musical valencià o de creació contemporània valenciana, fins a un màxim de 5 punts, a raó d'un punt per obra.
  1.2. Trajectòria professional dels intèrprets, fins a un màxim de 30 punts. Es valoraran, amb caràcter particular, els aspectes següents:
  - Activitat professional continuada dels intèrprets titulars que intervenen en la gravació, tant a títol individual com col·lectiu, fins a un màxim de 10 punts:
  Fins a cinc anys: 3 punts.
  De sis a deu anys: 6 punts.
  D'onze a quinze anys: 9 punts.
  Més de quinze anys: 10 punts.
  - Projecció nacional i internacional dels intèrprets titulars que intervenen en la gravació, durant l'any 2019, fins a un màxim de 10 punts, a raó d'un punt per cada actuació fora de la Comunitat Valenciana.
  - Intèrprets, grups o formacions que realitzen festivals o cicles de concerts propis, tenen segell discogràfic, organitzen cursos o activitats formatives complementàries, fins a un màxim de 10 punts, a raó de dos punts per cada activitat addicional.
  1.3. Experiència en producció i edició discogràfica de l'empresa sol·licitant, fins a un màxim de 25 punts. Es valoraran, amb caràcter particular, els aspectes següents:
  - Catàleg de l'empresa discogràfica editora, fins a un màxim de 20 punts:
  Fins a cinc CD/DVD editats: 5 punts.
  De sis a deu CD/DVD editats: 10 punts.
  D'onze a quinze CD/DVD editats: 15 punts.
  Setze o més CD/DVD editats: 20 punts.
  - Memòria de distribució i comercialització nacional i internacional de la producció discogràfica que se sol·licita, fins a un màxim de 5 punts.

  Obligacions

  1. Les persones beneficiàries de les ajudes a la producció i edició discogràfica estaran obligades a:
  1.1. Comunicar per escrit a l'Institut Valencià de Cultura l'acceptació de l'ajuda en un termini no superior als quinze dies hàbils següents des de la publicació de la resolució de concessió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons el model d'acceptació que acompanya la present convocatòria com a annex III i facilitar les dades bancàries en què l'empresa sol·licitant vulga rebre l'import de l'ajuda, per a la qual cosa s'ha d'omplir el model de domiciliació bancària que s'adjunta a la present convocatòria com a annex II.
  En cas que no es presente l'acceptació, es considerarà que ha perdut el dret a la subvenció concedida.
  Sense perjudici de l'anterior, la presentació de l'acceptació fora del termini establit constitueix una infracció administrativa, tal com recull l'article 56 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per la qual cosa comportarà l'aplicació de les sancions que corresponguen, d'acord amb el que preveu el punt 3 del resolc desé de la present resolució.
  1.2. Dur a terme el projecte discogràfic per al qual es va sol·licitar la subvenció i, en cas de voler introduir un canvi substancial, s'haurà de comunicar prèviament a l'Institut Valencià de Cultura i l'haurà d'autoritzar la persona que tinga la presidència de la comissió de valoració, amb el previ informe del Servei d'Ajudes, que podrà proposar modificar l'ajuda concedida. La realització de canvis sense comunicació prèvia i l'autorització subsegüent podrà determinar la revocació de la subvenció, amb l'obligació de tornar l'ajuda rebuda, si és procedent.
  Es consideraran modificacions de caràcter substancial aquelles en les quals el pressupost efectiu revele una desviació a la baixa superior al 25 % respecte al pressupost total previst i aportat al projecte juntament amb la sol·licitud. En aquest cas, comportarà una minoració proporcional de l'import concedit. No obstant això, les modificacions de projectes el decrement pressupostari respecte al pressupost total previst de les quals supere el 50 % comportaran la revocació o pèrdua del dret al cobrament de l'ajuda concedida. L'incompliment d'aquesta obligació determinarà la revocació de l'ajuda.
  1.3. Les persones beneficiàries han de fer constar en la funda exterior i visible del CD/DVD, i en tota la publicitat gràfica o escrita que es genere, el patrocini de l'Institut Valencià de Cultura, inclòs el logotip, d'acord amb el manual d'identitat corporativa de l'Institut Valencià de Cultura (), per a la qual cosa han de respectar les proporcions mínimes que s'hi indiquen.
  Han de procedir de la mateixa manera en els supòsits següents:
  - Quan les reedicions suposen una alteració del disseny original.
  - Quan s'acorde amb un tercer, a Espanya o fora d'Espanya, una nova edició del disc.
  En el supòsits que se cedisquen a tercers fragments destinats a qualsevol tipus de suport sonor o audiovisual, només se n'ha d'efectuar un esment escrit en els crèdits del CD/DVD de l'ajuda original concedida.
  Totes les obligacions especificades en aquest apartat tindran una vigència de deu anys des de la data de la primera edició del disc objecte d'ajuda i afectaran tant qualsevol reedició posterior a càrrec del beneficiari de l'ajuda com qualsevol altra empresa discogràfica que n'haja adquirit els drets.
  1.4. Justificar l'ús de la subvenció dins del termini màxim establit en la forma que s'indica en el resolc huité i conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts per a poder justificar la despesa i poder atendre les actuacions de comprovació i control.
  1.5. Acreditar abans que es dicte la proposta de resolució de concessió de les ajudes que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en la forma que determinen la Llei i el Reglament general de subvencions, d'acord amb l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, i, sense perjudici del que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, així com el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell.

  Sancions

  1. D'acord amb la Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 (DOGV 8454, 30.12.2017), les ajudes convocades s'imputaran al crèdit previst en la secció 09, entitat 00025, en la línia de subvenció S6426000 "Ajudes a la producció discogràfica", per un import màxim de 70.000 €, inclòs en el capítol IV del pressupost de l'Institut Valencià de Cultura.
  Aquest import podrà ser minorat quan, en el marc de les polítiques d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'adopten mesures de no-disponibilitat que afecten els crèdits de la línia de subvenció que el finança.
  2. L'import màxim individual no podrà superar el 50 % del cost total del projecte de producció i edició discogràfica presentat.
  3. Per al càlcul dels costos de producció i edició subjectes a subvenció, no es podran incloure els que fan referència a promoció i màrqueting. En canvi, els caixets de músics i cantants podran ser inclosos en aquest càlcul, i podran servir per a acreditar fins al 50 % de la quantitat que s'haja de justificar, d'acord amb el que assenyala el resolc huité d'aquesta resolució.
  4. L'import de les subvencions regulades en la present convocatòria en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada, i el màxim d'ajuda no supere els 5.000 euros (IVA exclòs), de conformitat amb el que preveu l'article 9, punt 9.3.2 de l'ordre de bases reguladores.
  5. Dins dels límits pressupostaris i d'acord amb els criteris establits, les presents ajudes no es destinaran a inversions ni a adquisicions patrimonials tenint en compte la naturalesa del capítol pressupostari.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 33/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (DOCV núm. 7832, de 20/07/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 33/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (DOCV núm. 7843, de 03/08/16).
  - Resolució de 23 de maig de 2019, del president de l'IVC, de convocatòria d'ajudes per a la producció i edició discogràfica.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 33/2016, de 18 de juliol.

  Vegeu la Correcció d'errors de l'Ordre 33/2016 de 15 de juliol.

  Vegeu la Resolució de 3 d'agost de 2018, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a la producció i l'edició discogràfica per a l'exercici 2018.

  Vegeu la Resolució de 23 de maig de 2019.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.