Subvencions destinades a l'adquisició i reposició d'instruments musicals per part de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, durant els mesos de desembre de 2023 a novembre de 2024

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA IVC

Codi SIA: 2093189
|
Codi GVA: 20308
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquestes subvencions tenen com a finalitat millorar la dotació de les associacions musicals sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, per a enriquir l'oferta musical i la formació de qualitat dels músics valencians.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Per a obtindre la condició d'entitat beneficiària d'aquestes ajudes, cal ajustar-se al que estableix l'article 2 de l'ordre de bases. Així, podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions musicals que hagen adquirit o pretenguen adquirir instruments musicals durant el període de la...

Saber més
Requisits

a) Que, en el moment en què acabe el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, figuren inscrites en el registre que corresponga legalment com a associacions o fundacions sense ànim de lucre, i la finalitat de les quals siga la divulgació i promoció cultural de la música. b) Que...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
D'acord amb el que s'establix en l'article 6.1 de l'orde de bases, l'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment de concessió de les ajudes és el Servici d'Ajudes del IVC, que, en qualsevol moment d'este, podrà, d'ofici, acordar totes les actuacions necessàries per a la...
Saber més
Criteris de valoració
Per a l'elaboració del seu informe, la comissió tècnica de valoració tindrà en compte els criteris de valoració, així com les puntuacions mínimes i màximes exigides, que conté l'article 15 de l'orde de bases i que a continuació es detalla. Les sol·licituds i els projectes es puntuaran fins a un...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV número 9844 de 8.05.2024)

Documentació
Les sol·licituds hauran de dirigir-se a la seu del Institut Valencià de Cultura. Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la web https://sede.ivc.gva.es/. Per a això, l'entitat o el seu representant legal hauran de disposar de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la web https://sede.ivc.gva.es/. Per a això, l'entitat o el seu representant legal hauran de disposar de qualsevol dels certificats o firmes electròniques que admet esta aplicació, En cap...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  En virtut de la resolució de la presidenta de l’Institut Valencià de Cultura de 31 de maig de 2023 (DOGV 9615 de 12.06.2023), la resolució de concessió o de denegació de les ajudes correspondrà a la persona que ostente la direcció general del Institut Valencià de Cultura. La resolució del...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Una vegada verificat que la justificació d'una ajuda, presentada dins del termini i en la forma corresponent per part de l'entitat beneficiària, s'ajusta al que es disposa a este efecte en la present convocatòria, s'iniciaran els tràmits dirigits al pagament de la quantia corresponent.
  Obligacions
  D'acord amb el que s'establix en l'article 3 de l'orde de bases reguladores, seran obligació de les entitats beneficiàries d'una ajuda: 1. Realitzar l'adquisició que fonamenta la concessió de la subvenció durant el període comprés entre l'1 de desembre de 2023 i el 30 de novembre de 2024, d'acord...
  Saber més
  Observacions

  De conformitat amb el que estableixen els articles 112,123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Sancions
  Les infraccions i sancions es resoldran de conformitat amb el que es disposa en l'article 18 de l'orde de bases. Així, el Institut Valencià de Cultura es reserva la possibilitat de modificar o deixar sense efecte la subvenció en cas d'incompliment d'alguna de les obligacions imposades als...
  Saber més