• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de qualificació com a projecte prioritari d'inversió. Internacionalització.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de qualificació com a projecte prioritari d'inversió. Internacionalització.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la qualificació d'un projecte empresarial d'inversió o de reinversió com a projecte prioritari d'inversió per a la Comunitat Valenciana per part de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques interessades a presentar un projecte empresarial d'inversió o de reinversió dins del territori de la Comunitat Valenciana perquè siga qualificat com a projecte prioritari d'inversió.

  Requeriments

  Respecte als PROJECTES PRIORITARIS D'INVERSIÓ:

  1. Han d'ajustar-se als preceptes continguts:
  - en la Llei 19/2018, de la Generalitat, de 13 de juliol, d'acceleració de la inversió a projectes prioritaris (LAIP);
  - en la resolució de la conselleria amb competències en matèria de sectors productius i d'internacionalització que anualment aprove els criteris avaluables i els mínims exigibles per a considerar un projecte d'interés per a la Comunitat Valenciana;
  - i en el Decret 78/2019, del Consell, de 7 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 19/2018.

  2. D'acord amb aquesta normativa, perquè un projecte empresarial d'inversió o de reinversió siga susceptible de qualificació com a projecte prioritari d'inversió, aquest ha de complir els requeriments establits en l'article 2 de l'esmentada Llei 19/2018 (LAIP):
  - ha d'aportar a la Comunitat Valenciana un valor afegit en àrees com el desenvolupament tecnològic i la innovació, el desenvolupament i la vertebració territorial, la generació d'ocupació, la recuperació i el foment de sectors tradicionals, la protecció mediambiental, la promoció de la inclusió social, la igualtat i la conciliació en l'àmbit laboral o la corresponsabilitat, entre altres criteris econòmics, socials i mediambientals.
  - així mateix, amb caràcter general, el projecte ha de complir, almenys, un dels requisits següents:
  a) generar deu o més llocs de treball amb contracte indefinit a jornada completa.
  b) realitzar una inversió en actius fixos, exclosos els immobiliaris, per import igual o superior a 600.000 €.
  Aquests requisits es reduiran a la meitat en cas que el projecte es desenvolupe en els municipis de la Comunitat Valenciana amb més risc de despoblació.
  - I, a més d'aquest requisit general, es procedirà a avaluar el valor afegit dels projectes a la Comunitat Valenciana d'acord amb els criteris objectius que, en el marc del que regula la Llei 19/2018 (LAIP), s'aproven anualment per resolució de la persona titular de la conselleria amb competència en matèria de sectors productius i d'internacionalització, per a la qual cosa cal obtindre la puntuació mínima exigible que aquesta resolució determine.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A) Els sol·licitants (físics o jurídics) han de presentar, OBLIGATÒRIAMENT DE MANERA TELEMÀTICA, la documentació següent:

  1. Imprés de SOL·LICITUD de qualificació com a projecte prioritari d'inversió, degudament omplit i signat digitalment, segons el model normalitzat SOLCAPRI que figura com a imprés associat a aquest tràmit i que també està disponible en el tràmit telemàtic.

  Aquesta sol·licitud conté les declaracions responsables següents que ha de subscriure la persona sol·licitant:
  a) declaració responsable que acredite que no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  b) declaració responsable de no tindre obert cap expedient administratiu o sancionador per infraccions o irregularitats en altres projectes gestionats per l'empresa o el seu representant legal.
  c) declaració responsable que el projecte disposa de la compatibilitat urbanística com a requisit previ a la seua tramitació pel Punt d'Acceleració a la Inversió.
  d) declaració responsable de:
  - compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, d'estar-ne exempta.
  - estar exempta de l'obligatorietat legal d'implantar un pla d'igualtat d'oportunitats.
  - no tindre personal contractat i, per tant, no estar inscrita, ni tindre cap obligació davant de la Seguretat Social.
  - nombre de persones contractades per compte d'altri, amb distinció per sexe i indicació del % de persones amb discapacitat (igual o superior al 33 %).


  2. PROJECTE D'ACTUACIÓ, degudament omplit i signat digitalment, segons el model normalitzat PROPRINV que figura com a imprés associat a aquest tràmit i que també està disponible en el tràmit telemàtic.


  3. Si la sol·licitant és una PERSONA JURÍDICA, aquesta ha d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa d'aquesta consistent en fotocòpia de l'escriptura de constitució/d'estatuts actualitzada, poders de representació, si escau, acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent, així com fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.
  Si aquesta documentació ja obra en poder de la Conselleria, podrà aportar DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA (segons el model normalitzat DECRVIG, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també està disponible en el tràmit telemàtic), sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponga aquesta declaració i no haja patit cap variació.


  4. Si en la sol·licitud s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de sectors productius i d'internacionalització l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'IDENTITAT de la persona física sol·licitant, o bé de la o les persones físiques que actuen en nom i representació d'una persona jurídica subscrivint la sol·licitud mencionada, ha de presentar-se documentació acreditativa de la identitat d'aquestes persones (DNI o NIE).


  5. Si en la sol·licitud s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de sectors productius i d'internacionalització l'autorització perquè aquesta obtinga, de manera directa per mitjà de certificats telemàtics, l'ACREDITACIÓ DEL COMPLIMENT D'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, han d'aportar-se aleshores les certificacions que a continuació es detallen, la validesa de les quals ha d'estendre's a la data de l'atorgament de la qualificació:
  - de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent en les seues obligacions tributàries.
  - de la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - de la conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  En aquest sentit, les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos, des de la data en què s'hagen expedit, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006.


  B) Es podrà recaptar de la persona sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que s'estimen necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

  Impresos associats

  [SOLCAPRI] SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ DE PROJECTES PRIORITARIS D'INVERSIÓ

  [PROPRINV] PROJECTE D'ACTUACIÓ

  [DECRVIG] DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.